Có được Công nghệ Hỗ trợ từ Phòng Phục hồi

Publications
#5584.05

Có được Công nghệ Hỗ trợ từ Phòng Phục hồi

Ấn phẩm này nhằm trả lời những câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến công nghệ hỗ trợ và cách Bộ Phục hồi chức năng có thể giúp cung cấp những sáng kiến ​​và / hoặc dịch vụ đó.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

1.  Phòng Phục hồi (DOR, Department of Rehabilitation) cung cấp công nghệ hỗ trợ (assistive technology) cho tôi không?

Có.  Đạo luật Phục hồi (Rehabilitation Act) định nghĩa công nghệ phục hồi là “việc sử dụng công nghệ, kỹ thuật, hoặc các nguyên tắc khoa học để thỏa mãn nhu cầu và giải quyết rào cản của người khuyết tật trong các lĩnh vực bao gồm giáo dục, phục hồi, việc làm, giao thông, sống độc lập, và giải trí. 29 Bộ luật Hoa Kỳ (U.S.C., United States Codes)§ 705(30)

Công nghệ phục hồi được chia thành ba loại: kỹ thuật phục hồi, thiết bị công nghệ hỗ trợ, và dịch vụ công nghệ hỗ trợ.  Công nghệ phục hồi cũng bao gồm sửa đổi phương tiện, viễn thông, giác quan, và các hỗ trợ và thiết bị công nghệ khác và không bao gồm việc mua và sửa chữa phương tiện. 9 Bộ Quy chế California (CCR, California Code of Regulations)§ 7024.7.

2.  Thiết bị công nghệ hỗ trợ (assistive technology device) là gì?

“Thiết bị công nghệ hỗ trợ” là thuật ngữ cho bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống nào cho phép các cá nhân thực hiện các nhiệm vụ mà nếu không họ sẽ không thể làm được hoặc làm cho việc thực hiện các nhiệm vụ đó dễ dàng và an toàn hơn. Thiết bị này có thể được mua từ một cửa hàng, được sửa đổi hoặc thay đổi để phù hợp với (các) nhu cầu cụ thể của quý vị. 29 Bộ luật Hoa Kỳ §§ 3001 và tiếp theo, 9 Bộ Quy chế California § 7002.

3.  Dịch vụ công nghệ hỗ trợ (assistive technology service) là gì?

“Dịch vụ công nghệ hỗ trợ” là dịch vụ giúp quý vị lựa chọn, có được hoặc sử dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ, bao gồm:

 • Đánh giá các nhu cầu của quý vị, bao gồm đánh giá chức năng trong môi trường quen thuộc của quý vị.
 • Mua, thuê, hoặc có được một thiết bị công nghệ hỗ trợ.
 • Lựa chọn, thiết kế, lắp đặt, tùy chỉnh, điều chỉnh, áp dụng, duy trì, sửa chữa, hoặc thay thế các thiết bị công nghệ hỗ trợ.
 • Phối hợp và sử dụng các liệu pháp, can thiệp, hoặc dịch vụ khác với các thiết bị công nghệ hỗ trợ, như các thiết bị liên quan đến kế hoạch việc làm cá nhân hóa (IPE, individualized plan for employment) của quý vị.
 • Đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho quý vị hoặc, nếu thích hợp, thì dành cho các thành viên gia đình, người giám hộ, người biện hộ, hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị.
 • Đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên gia (bao gồm các cá nhân cung cấp dịch vụ giáo dục và phục hồi), nhà tuyển dụng, hoặc những người khác cung cấp dịch vụ cho nhà tuyển dụng, hoặc có liên quan đáng kể trong lĩnh vực chức năng sống quan trọng của quý vị, trong phạm vi mà đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật là cần thiết để quý vị đạt được mục tiêu việc làm của quý vị như đã viết và thoả thuận trong kế hoạch việc làm cá nhân hóa (IPE) của mình. 
 • Bộ luật Hoa Kỳ § 3002 (5), 9 Bộ Quy chế California § 7002.5.

4.  DOR có thể cung cấp công nghệ hỗ trợ cho tôi khi tôi yêu cầu các dịch vụ của DOR không?

Có.  DOR có thể cung cấp công nghệ hỗ trợ cho quý vị khi xác định quý vị đủ điều kiện cho các dịch vụ của DOR.  Khi thông tin hiện có không giải thích được mức độ chức năng hiện tại của quý vị hoặc không có thông tin, DOR có thể tiến hành thẩm định, bao gồm thẩm định về nhu cầu đối với các thiết bị và dịch vụ công nghệ hỗ trợ, và bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào khác cần thiết để xác định tính đủ điều kiện của quý vị. 9 Bộ Quy chế California 7062 (g)(1)(a)(B). 

Để biết thêm thông tin về tính đủ điều kiện của DOR, xem Tờ Thông tin về Tính đủ điều kiện cho các Dịch vụ Phục hồi Hướng nghiệp (Eligibility for Vocational Rehabilitation Services Fact Sheet), Ấn phẩm #F066.01 tại http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F06601.pdf

Sau khi xét thấy quý vị đủ điều kiện cho các dịch vụ, DOR có thể bao gồm công nghệ hỗ trợ trong IPE của quý vị khi nó là cần thiết để đạt được mục tiêu việc làm của quý vị.  9 Bộ Quy chế California § 7131 (a)(2)(A). 

5.  Kỹ thuật phục hồi (rehabilitation engineering) là gì?

Kỹ thuật phục hồi là việc áp dụng hệ thống khoa học kỹ thuật để thiết kế, phát triển, điều chỉnh, kiểm tra, đánh giá, áp dụng, và phân phối các giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề của người khuyết tật trong các lĩnh vực chức năng như di chuyển, giao tiếp, nghe, nhìn, nhận thức, và trong các hoạt động liên quan đến việc làm, sống độc lập, giáo dục, và hòa nhập cộng đồng.  29 Bộ luật Hoa Kỳ 723 (a)(14); 9 Bộ Quy chế California § 7024.4.

Dịch vụ kỹ thuật phục hồi có thể bao gồm việc thẩm định không gian làm việc của một người và việc tìm kiếm các thành phần có sẵn trên thị trường để xây dựng một trạm làm việc có khả năng tiếp cận về công thái học có ghế và bàn có thể điều chỉnh chiều cao và điều chỉnh vị trí trang thiết bị văn phòng như máy vi tính, máy in và máy fax.  Loại hình điều chỉnh này thường được thực hiện bởi một kỹ sư phục hồi đủ điều kiện. 

6.  Loại hình công nghệ phục hồi nào có thể được bao gồm trong IPE của tôi?

Nếu quý vị cần công nghệ phục hồi để đạt được (các) mục tiêu việc làm của mình, IPE của quý vị phải bao gồm:

 • Các dịch vụ công nghệ phục hồi cụ thể quý vị cần;
 • Phương thức công nghệ sẽ được cung cấp cho quý vị trong môi trường tích hợp nhất; và
 • Người sẽ cung cấp công nghệ và bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến việc có được và sử dụng công nghệ. 29 Bộ luật Hoa Kỳ 722(b)(3)(B)(i)(I).

Trải nghiệm Công việc Thử nghiệm và công nghệ hỗ trợ.  “Trải nghiệm Công việc Thử nghiệm” (TWE, Trial Work Experience) nghĩa là thăm dò khả năng, năng lực tiềm năng, và năng lực thực hiện công việc trong môi trường thực tế của quý vị và phải được tiến hành trước khi xác định quý vị có được hưởng lợi từ các dịch vụ phục hồi hướng nghiệp hay không. Là một phần của TWE, DOR phải bao gồm các dịch vụ thích hợp gồm có công nghệ và dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng các nhu cầu phục hồi của quý vị trong thời gian TWE.  9 Bộ Quy chế California § 7029.1.  (Để biết thêm thông tin về tính đủ điều kiện của DOR, xem Tờ Thông tin về Tính đủ điều kiện cho các Dịch vụ Phục hồi Hướng nghiệp [Eligibility for Vocational Rehabilitation Services Fact Sheet], Ấn phẩm #F066.01

7.  Ngoài công nghệ phục hồi, DOR còn có thể cung cấp cho tôi các dịch vụ nào khác?

DOR cũng có thể cung cấp các dịch vụ phục hồi về thể chất và tâm thần. Các dịch vụ này được cung cấp khi cần thiết để khắc phục hoặc thay đổi đáng kể, trong một thời hạn hợp lý, một tình trạng thể chất hoặc tâm thần ổn định hoặc tiến triển chậm. Chúng bao gồm nhiều dịch vụ y tế đa dạng. Loại thiết bị và dịch vụ có sẵn trong hạng mục này là:

 • Bộ phận giả, dụng cụ chỉnh hình, hoặc các thiết bị hỗ trợ khác cần thiết để có được hoặc duy trì việc làm;
 • Kính mắt và dịch vụ nhãn khoa;
 • Vật lý trị liệu;
 • Trị liệu phục hồi;
 • Xe lăn và máy trợ thính;
 • Trị liệu ngữ âm và thính giác; và
 • Dịch vụ đặc biệt để điều trị các cá nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối, bao gồm ghép thận, lọc máu, thận nhân tạo, và tiếp liệu. 9 Bộ Quy chế California § 7020.

8.  Tôi có phải trả tiền cho các dịch vụ của DOR không?

DOR đôi khi có thể yêu cầu quý vị đóng góp vào chi phí của các dịch vụ phục hồi hướng nghiệp mà quý vị cần bao gồm các dịch vụ và thiết bị công nghệ hỗ trợ. DOR sẽ xét đến thu nhập và tài sản lưu động của quý vị, số thành viên trong hộ gia đình của quý vị, và các miễn trừ y tế của quý vị, khi tính toán số tiền quý vị phải đóng góp. 9 Bộ Quy chế California § 7190. 

Quý vị không phải trả tiền nếu quý vị nhận được Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI, Social Security Disability Insurance), Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI, Supplemental Security Income)/Thanh toán Bổ sung của Tiểu bang (SSP, State Supplementary Payment), và hỗ trợ của nhà nước khác như tiền cứu trợ chung hoặc hỗ trợ chung, hoặc (AFDC, Aid to Families with Dependent Children) (hiện nay gọi là Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình Khó khăn [TANF, Temporary Assistance for Needy Families])

Các dịch vụ phục hồi hướng nghiệp sau đây được miễn phí cho mọi khách hàng DOR:

 • Đánh giá về khả năng phục hồi, bao gồm dịch vụ chẩn đoán và các dịch vụ liên quan;
 • Tư vấn, hướng dẫn và dịch vụ giới thiệu;
 • Sắp xếp việc làm hoặc hỗ trợ tìm việc làm;
 • Đào tạo, giáo dục, sách, và tư liệu đào tạo khác;
 • Công cụ cần thiết để làm một nghề nghiệp;
 • Dịch vụ cá nhân như chăm sóc trông nom, thông dịch cho người điếc và thông dịch ngôn ngữ, người chép bài, lái xe, và người đọc;
 • Chi phí vận chuyển đi lại; và
 • Dịch vụ vừa làm việc vừa huấn luyện.
 • Bộ Quy chế California § 7191.

9.  Có trường hợp nào DOR sẽ yêu cầu tôi có được công nghệ phục hồi từ một nguồn khác không?

DOR sẽ không trả tiền cho vật phẩm hay dịch vụ được cung cấp qua một nguồn khác (dịch vụ tương đương). 29 Bộ luật Hoa Kỳ § 721(a)(8).  Tuy nhiên, quý vị không cần sử dụng phúc lợi tương đương nếu việc có được những phúc lợi này sẽ làm gián đoạn hoặc trì hoãn tiến độ đạt được kết quả việc làm của quý vị, sắp xếp công việc tức thời, hoặc các dịch vụ nếu quý vị có rủi ro cao về mặt y tế. 34 Bộ Quy chế Liên bang (C.F.R., Code of Federal Regulations) 361.53(a), 9 Bộ Quy chế California 7198.  Ngoài ra, không bắt buộc quý vị phải có được các dịch vụ sau đây từ một nguồn khác:

 • Đánh giá khả năng phục hồi;
 • Tư vấn, hướng dẫn và dịch vụ giới thiệu;
 • Dạy nghề và các dịch vụ đào tạo khác bao gồm cả đào tạo điều chỉnh cá nhân và hướng nghiệp, sách, công cụ, và tư liệu đào tạo khác được cung cấp bởi một nguồn khác không phải là tổ chức giáo dục đại học;
 • Sắp xếp việc làm;
 • Dịch vụ kỹ thuật phục hồi; và
 • Dịch vụ vừa làm việc vừa huấn luyện.

9 Bộ Quy chế California § 7196.

Để biết thêm thông tin về phúc lợi tương đương, xem Tờ Thông tin Dịch vụ Phục hồi và Phúc lợi Tương đương (Rehabilitation Services and Comparable Benefits Fact Sheet), Ấn phẩm #F065.01 tại http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F06501.pdf

10.  Tôi có thể làm gì nếu DOR từ chối yêu cầu của tôi về công nghệ hỗ trợ? 

Quý vị có thể yêu cầu và xem xét hành chính hoặc yêu cầu hòa giải và/hoặc phiên điều trần công bằng.  9 Bộ Quy chế California §§ 7351(c), 7353.6 (b)-(c) và 7354.

Để biết thêm thông tin về Kháng cáo với DOR, xem Tờ Thông tin về các Phương án và Quy trình Kháng cáo với Phòng Phục hồi của California, Ấn phẩm #5530.01 tại http://www.disabilityrightsca.org/pubs/553001.pdf