Kev Tau Txais Technology Pab Txhawb los ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Peem Tsheej

Publications
#5584.09

Kev Tau Txais Technology Pab Txhawb los ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Peem Tsheej

Cov ntawv tshaj tawm no saib los teb cov lus nug uas koj tuaj yeem muaj txog kev pabcuam thev naus laus zis thiab seb Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Kho Mob tuaj yeem pab muab cov khoom siv thiab / lossis cov kev pabcuam li cas.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

1.  Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Peem Tsheej (DOR, Department of Rehabilitation) puas tuaj yeem muab tau technology pab txhawb (assistive technology) rau kuv tau?

Tau.  Tsab Cai Kev Peem Tsheej (Rehabilitation Act) piav qhia txog technology kev peem tsheej ua “kev siv technology, kev kws, lossis cov cai khom xyaum txhawm kom ua tau raws cov kev xav tau ntawm thiab nthuav qhia txog cov teeb meem uas cov neeg xiam oob qhab ntsib nyob rau cov cheeb tsam uas xam muaj kev kawm, kev peem tsheej, kev ua haujlwm, kev xa mus los, kev nyob ywj pheej, thiab kev nyob ua si lom zem. 29 Txoj Cai hauv Meskas Teb (U.S.C., United States Code) § 705(30)

Technology kev peem tsheej raug muab faib ua peb hom: kev kws fab kev peem tsheej, khoom siv technology pab txhawb, thiab kev pab cuam fab technology pab txhawb.  Technology fab kev peem tsheej kuj tseem xam muaj kev hloov kho tsheb, tej kev mus los sib cuag, kev hnov paub, thiab lwm yam kev pab fab technology thiab tej khoom siv ub no thiab tsis xam kev muas thiab kev kho tsheb. 9 California Tsab Cai ntawm Cov Cai (CCR, California Code of Regulations) § 7024.7.

2.  Khoom siv technology pab txhawb (assistive technology device) yog dab tsi?

“Khoom siv technology pab txhawb” yog ib lo lus rau txhua yam siv lossis hom kab ke uas ua rau cov neeg ua tau cov haujlwm uas yog tsis muaj qhov ntawd ces yuav ua tsis tau lossis ua kom ua tau yooj yim thiab nyab xeeb dua qub nyob rau cov luag haujlwm uas ua tau. Yam khoom siv ntawd tuaj yeem muas tau los ntawm i b lub khw twg, hloov kho lossis muab hloov kom haum rau koj tej kev xav tau tsi ntsees. 29 U.S.C. §§ 3001 et seq., 9 CCR § 7002.

3.  Kev pab cuam fab technology pab txhawb (assistive technology service) yog dab tsi?

“Kev pab cuam fab technology pab txhawb” yog ib yam kev pab cuam nyob rau kev xaiv, kev nrhiav lossis kev siv ib yam khoom siv technology pab txhawb twg, uas xam muaj:

 • Kev ntsuam xyuas txog koj cov kev xav tau, xam muaj kev ntsuam xyuas raws kev ua haujlwm tau nyob rau koj ib puag ncig uas ib txwm ua los.
 • Kev muas, kev xauj, lossis tsis li los nrhiav kom tau ib yam khoom siv technology pab txhawb twg.
 • Kev xaiv, kev tawm qauv, kev ua kom haum, kev hloov kho kom haum, kev hloov siv, kev txuag kho lossis kev hloov pauv tej khoom siv technology pab txhawb.
 • Kev koom tes ua ke thiab kev siv lwm cov kev kho mob, kev cuam tshuam, lossis cov kev pab cuam uas muaj cov khoom siv technology pab txhawb, xws li cov uas ntsig txog koj li phiaj xwm ib leeg zus txog ntawm kev ua haujlwm (IPE, Individualized Plan for Employment).
 • Kev cob qhia lossis kev pab fab kev kws rau koj lossis yog tias tsim nyog, koj cov neeg hauv tsev neeg, cov saib xyuas, cov neeg txhawb nqa, lossis cov sawv cev uas tau txais kev tso cai.
 • Kev cob qhia lossis kev pab fab kev kws rau cov kws haujlwm (xam muaj cov neeg uas muab kev pab cuam fab kev kawm thiab kev peem tsheej), cov tswv haujlwm, lossis lwm cov uas muab kev pab cuam rau, cov tswv haujlwm, lossis tsis li ces txuam nrog yam tseem ceeb rau hauv cheeb tsam ntawm koj li kev ua tau haujlwm hauv lub neej feem ntau, mus rau ncua dav uas kev cob qhia lossis kev pab fab kev kws tseem ceeb rau koj txhawm kom ua tiav koj lub hom phiaj kev ua haujlwm raws li tau sau thiab pom zoo raws li hauv koj li kev npaj ib leeg zus ntawm kev ua haujlwm (IPE). 
 • U.S.C. § 3002 (5), 9 CCR § 7002.5.

4.  DOR puas tuaj yeem muab tau technology pab txhawb rau kuv thaum kuv tso npe thov cov kev pab cuam ntawm DOR?

Tau.  DOR tuaj yeem muab tau technology pab txhawb rau koj thaum uas txiav txim koj li kev muaj feem rau cov kev pab cuam ntawm DOR.  Thaum uas cov xov xwm uas muaj nyob tsis piav qhia txog koj cov theem kev ua tau haujlwm tam sim no lossis tsis muaj cov xov xwm ntawd ces DOR kuj yuav muaj kev txheeb xyuas, xam muaj kev txheeb xyuas rau cov kev xav tau ntawm cov khoom siv thiab kev pab cuam fab technology pab txhawb, thiab lwm yam kev pab cuam txhawb nqa uas tseem ceeb txhawm rau txiav txim koj li kev muaj feem. 9 CCR 7062 (g)(1)(a)(B). 

Xav tau xov xwm ntau ntxiv txog ntawm kev muaj feem rau DOR, ces mus saib Cov Ntawv Qhia txog Kev Muaj Feem rau Kev Pab Cuam Fab Kev Peem Tsheej ntawm Luag Haujlwm Khwv Noj Khwv Haus (Eligibility for Vocational Rehabilitation Services Fact Sheet), Kev Tso Tawm #F066.01 ntawm http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F06601.pdf

Thaum uas koj tau txais kev xam pom hais tias muaj feem rau cov kev pab cuam uas DOR tuaj yeem muab tau technology pab txhawb tso rau hauv koj li IPE thaum uas nws tsim nyog ua kom tau raws li koj lub hom phiaj kev ua haujlwm.  9 CCR § 7131 (a)(2)(A). 

5.  Kev kws fab kev peem tsheej (rehabilitation engineering) yog dab tsi?

Kev kws fab kev peem tsheej txhais tau hais tias qhov kev siv raws hom kab ke ntawm tej kev khom xyaum fab kev kws txhawm rau tawm qauv, txhim kho, hloov kho, sim, ntsuam xyuas, siv, thiab tseb cov tswv yim daws teeb meem fab kev kws rau cov teeb meem uas cov neeg xiam oob qhab tau ntsib nyob rau hom uas ua haujlwm tau xws li kev rhais chaw, kev sib txuas lus, kev hnov, kev ntsia pom, kev hnov paub, thiab nyob rau tej dej num uas ntsig txog kev ua haujlwm, kev ua neej nyob ywj pheej, kev kawm, thiab kev sib sau ua ke mus rau hauv zej zos.  29 U.S.C. 723 (a)(14);
9 CCR § 7024.4.

Cov kev pab cuam kev kws fab kev peem tsheej kuj yuav xam muaj ib tug neeg twg qhov chaw ua haujlwm thiab kev nrhiav cov yam txhawb ntxiv uas muaj raws kev lag luam txhawm rau teeb tsa ib qhov chaw ua haujlwm uas nkag mus tau yam tsim nqi uas muaj tej rooj thiab tog uas hloov kho qhov siab qis tau thiab rov hloov chaw tso tej cuab yeej hauv chaw ua haujlwm xws li computer, tej tshuab luam ntawv, thiab tshuab fev ntaub ntawv.  Hom kev hloov kho no ib txwm raug coj ua los ntawm ib tug kws fab kev peem tsheej uas muaj peev xwm txaus. 

6.  Hom technology fab kev peem tsheej twg thiaj yuav raug muab xam rau hauv kuv li IPE?

Yog tias koj xav tau technology fab kev peem tsheej txhawm kom ua tau koj li hom phiaj kev ua haujlwm, koj li IPE yuav tsum xam muaj:

 • Cov kev pab cuam txog technology fab kev peem tsheej tshwj xeeb uas koj xav tau;
 • Yuav muab yam technology ntawd rau koj tau li cas nyob rau hauv qhov kev teeb tsa sib sau ua ke uas zoo tshaj plaws; thiab
 • Leej twg yuav muab yam technology ntawd thiab tej kev pab cuam uas ntsig txog yam uas tau los thiab qhov kev siv. 29 U.S.C. 722(b)(3)(B)(i)(I).

Kev Paub Txog Kev Ua Haujlwm Sim thiab technology pab txhawb.  Qhov “Kev Paub Txog Kev Ua Haujlwm Sim” (TWE, Trial Work Experience) tshab txhais txog qhov kev tshuaj ntsuam ntawm koj tej peev xwm thiab kev muaj cuab kav los mus ua haujlwm nyob rau ib qho kev teeb tsa uas ntseeg tau thiab yuav tsum muab ua ua ntej qhov kev txiav txim hais tias koj puas tau txais txiaj ntsim los ntawm cov kev pab cuam fab kev peem tsheej ntsig txog lub luag haujlwm khwv noj khwv haus. Tam li ib feem ntawm TWE, DOR yuav tsum xam cov kev pab cuam uas tsim nyog nkag rau uas yog xam muaj technology pab txhawb thiab cov kev pab cuam txhawm rau pab ua kom yooj yim rau koj cov kev xav tau fab kev peem tsheej nyob rau lub sij hawm ntawm TWE.  9 CCR § 7029.1.  (Xav tau xov xwm ntau ntxiv txog ntawm kev muaj feem rau DOR, ces mus saib Cov Ntawv Qhia txog Kev Muaj Feem rau Kev Pab Cuam Fab Kev Peem Tsheej ntawm Luag Haujlwm Khwv Noj Khwv Haus [Eligibility for Vocational Rehabilitation Services Fact Sheet], Tso Tawm #F066.01)

7.  Ib cag los ntawm technology fab kev peem tsheej ho muaj lwm cov kev pab cuam twg uas DOR tuaj yeem muab tau rau kuv?

DOR kuj tseem tuaj yeem muab tau cov kev pab cuam txog ntawm kev ua kom lub cev thiab siab ntsws rov los nyob li qub. Yuav muab cov kev pab cuam no thaum uas tsim nyog txhawm rau ua kom yog lossis hloov kho ntau, hauv lub ncua sij hawm uas tsim nyog, tus mob ntsig txog lub cev lossis lub hlwb uas nyob tus lossis maj mam hloov mus. Lawv muab ntau yam kev pab cuam fab kev kho mob nkag rau. Hom khoom siv thiab kev pab cuam uas muaj nyob rau hauv yam no yog:

 • Cov khoom siv cuav pab kev xiam oob qhab, lossis lwm cov khoom siv pab txhawb uas tseem ceeb txhawm rau ua kom tau txais haujlwm ua lossis tuav tau txoj haujlwm cia;
 • Cov kev pab cuam tsom iav qhov muag thiab zeem muag;
 • Kev kho txog lub cev;
 • Kev kho fab luag haujlwm;
 • Laub caij thiab kev pab txog kev hnov suab;
 • Kev kho txog kev hais tau lus lossis kev hnov suab; thiab
 • Cov kev pab cuam tshwj xeeb los mus kho cov neeg uas tau tus mob raum ntu kawg, uas xam muaj kev hloov raum, kev lim ntshav, raum cuav thiab lwm yam kev pab. 9 C.C.R. § 7020.

8.  Kuv puas tau them cov nqi pab cuam ntawm DOR?

Qee thaum DOR tuaj yeem tseev kom koj pab rau tus nqi ntawm cov kev pab cuam fab kev peem tsheej raws luag haujlwm khwv noj khwv haus uas koj xav tau uas xam muaj cov khoom siv thiab cov kev pab cuam txog technology pab txhawb. DOR yuav muab koj tej nyiaj tau los thiab tej khoom teej tug, qhov coob tsawg ntawm cov neeg hauv koj tsev neeg, thiab koj tej kev zam pub fab kev kho mob coj los txiav txim siab thiab xam cov nyiaj uas koj yuav tau them pab. 9 C.C.R. § 7190. 

Koj tsis tas yuav them yog tias koj tau txais Kev Tuav Pov Hwm Kev Xiam Oob Qhab Ntawm Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (SSDI, Social Security Disability Insurance), Nyiaj Tau Los Ntawm Kev Ruaj Ntseg Txhawb Ntxiv (SSI, Supplemental Security Income)/ Kev Them Nyiaj Txhawb Ntxiv Hauv Xeev (SSP, State Supplementary Payment), thiab lwm yam kev pab hauv tsoom fwv xws li kev daws tso txhua yam lossis kev pab txhua yam, lossis Kev Pab Rau Cov Yim Neeg Uas Muaj Menyuam Siv Neeg Zov (AFDC, Aid to Families with Dependent Children) (tam sim no hu ua TANF – Kev Pab Ib Vuag rau Cov Yim Neeg Uas Tsim Nyog [TANF, Temporary Assistance for Needy Families])

Cov kev pab cuam fab kev peem tsheej raws luag haujlwm khwv noj khwv haus nram qab no yog pub dawb rau txhua leej neeg thov kev pab ntawm DOR:

 • Kev ntsuam xyuas ntawm kev ntxim muaj fab kev peem tsheej, uas xam muaj tej kev pab cuam tshuaj xyuas mob thiab lwm yam uas ntsig txog;
 • Cov kev pab cuam thoob tswv yim, kev coj qhia thiab kev xa mus ntxiv;
 • Kev tso chaw ua haujlwm lossis kev pab ua kom tau txais haujlwm ua;
 • Kev cob qhia,tej ntawv kawm, thiab lwm yam ntaub ntawv cob qhia;
 • Tej cuab yeej uas tseem ceeb rau ib txoj haujlwm twg;
 • Cov kev pab cuam ntiag tug xws li kev nyob zov rawv, neeg txhais lus rau neeg lag ntseg thiab ua lus hais, neeg sau ntsiab lus tuav cia, neeg tsav tsheb thiab cov neeg nyeem ntawv;
 • Cov nqi kev xa mus los; thiab
 • Cov kev pab cuam qhia haujlwm.
 • CCR § 7191.

9.  Puas muaj sij hawm hais tias thaum twg DOR thiaj yuav npaj tseg tias kuv yuav tau txais technology fab kev peem tsheej los ntawm lwm qhov chaw los?

DOR yuav tsis them rau ib yam khoom lossis ib yam kev pab cuam twg uas nws muaj los ntawm lwm qhov chaw lawm (kev pab cuam uas sib piv tau). 29 U.S.C. § 721(a)(8).  Li cas los xij, koj tsis tas yuav siv cov txiaj ntsim zoo uas sib piv tau yog tias tau txais tej txiaj ntsim ntawd yuav cuam tshuam lossis ua rau qeeb sij hawm rau kev vam meej rau kev ua tiav koj li kev tshwm sim ntawm kev ua haujlwm, kev tso chaw ua haujlwm ncaj nraim. 34 Txoj Cai Ntawm Cov Cai Qhuab Hauv Tsoom Fwv (C.F.R., Code of Federal Regulations) 361.53(a), 9 CCR 7198.  Tsis tas li xwb, cov kev pab cuam nram qab no yuav tsis tseev kom hais tias koj yuav tsum tau txais los ntawm lwm qhov chaw los:

 • Kev ntsuam xyuas txog kev ntxim yuav muaj ntawm kev peem tsheej;
 • Cov kev pab cuam txog kev thoob tswv yim, kev coj qhia thiab kev xa mus ntxiv;
 • Cov kev pab cuam fab luag haujlwm khwv noj khwv haus thiab lwm yam kev pab cuam fab kev cob qhia uas xam muaj kev cob qhia ntiag tug thiab kev hloov kho raws luag haujlwm khwv noj khwv haus, tej ntawv kawm, cuab yeej cuab tam thiab lwm yam ntaub ntawv cob qhia uas yog ib qho chaw twg dhau ntawm ib lub chaw kawm siab dua ua tus muab;
 • Kev tso chaw ua haujlwm;
 • Cov kev pab cuam txog kev kws fab kev peem tsheej; thiab
 • Cov kev pab cuam qhia ua haujlwm.

9 CCR § 7196.

Xav tau xov xwm ntau ntxiv txog ntawm cov txiaj ntsim uas sib piv tau, ces mus saib  cov Ntawv Qhia txog Kev Pab Cuam Fab Kev Peem Tsheej thiab Txiaj Ntsim Uas Sib Piv Tau (Rehabilitation Services and Comparable Benefits Fact Sheet), Tso Tawm #F065.01 ntawm http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F06501.pdf

10.  Kuv yuav tuaj yeem ua tau dab tsi yog tias DOR tsis lees txais kuv li kev thov technology kev peem tsheej? 

Koj tuaj yeem thov tau kev rov ntsuam xyuas dua txog kev tswj tuav lossis thov kev sib kho kom haum thiab/lossis ib lub rooj lus kho ob tog.  9 CCR §§ 7351(c), 7353.6 (b)-(c) and 7354.

Xav tau xov xwm ntau ntxiv txog ntawm Kev Thov Rov Hais Dua ntawm DOR, ces mus saib Cov Ntawv Qhia txog Cov Kev Xaiv thiab Txheej Txheem hauv Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Thov Rov Hais Dua Fab Kev Peem Tsheej hauv California (California Department of Rehabilitation Appeals Options and Process Fact Sheet), Luam Tawm #5530.01 ntawm http://www.disabilityrightsca.org/pubs/553001.pdf