دریافت فناوریھای کمکی از طریق اداره توانبخشی

Publications
#5584.16

دریافت فناوریھای کمکی از طریق اداره توانبخشی

این نشریه به دنبال پاسخ به سؤالاتی است که ممکن است در مورد فناوری کمکی داشته باشید و اینکه چگونه وزارت توانبخشی می تواند به ارائه این دستگاه ها و/یا خدمات کمک کند.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

۱ .آیا اداره توانبخشی (DOR, Department of Rehabilitation) می‌تواند فناوری‌های کمکی (assistive technology) را برای من تأمین کند؟

بله. قانون توانبخشی (Rehabilitation Act) فناوری‌های توانبخشی را این گونه تعریف می‌کند: «استفاده از اصول فناوری، مهندسی یا علمی به منظور رفع نیازها و موانعی که افراد دچار معلولیت در حیطه‌هایی مثل تحصیل، توانبخشی، اشتغال، حمل و نقل، زندگی مستقل و تفریح با آنها مواجه می‌شوند.» فصل 29 از قانون ایالات متحده (U.S.C., United States Code) قسمت 705(30).

فناوری‌های توانبخشی به سه گروه تقسیم می‌شود:

مهندسی توانبخشی، دستگاه‌های فناوری کمکی، و خدمات فناوری کمکی. همچنین فناوری‌های توانبخشی شامل سازگارسازی وسائط نقلیه، وسائل ارتباطی، ابزارهای حسی، و سایر وسایل کمکی و دستگاه‌های فناوری است و شامل خرید یا تعمیر یک وسیله نقلیه نمی‌شود. فصل 9 از مجموعه مقررات کالیفرنیا (CCR, California Code of Regulations) قسمت 7024.7.

۲ .دستگاه فناوری‌ کمکی چیست (assistive technology device)؟

«دستگاه فناوری کمکی»  واژه‌ای است که به کلیه دستگاه‌ها یا سیستم‌هایی اطلاق می‌گردد که در انجام کارهایی که افراد به طرق دیگر قادر به انجام آنها نیستند به آنها کمک می‌کنند یا سهولت و ایمنی در انجام کارها را افزایش می‌دهند. چنین دستگاه‌هایی را می‌توان از یک فروشگاه خریداری کرد یا آن را متناسب با نیاز(های) خاص شما تغییر داد یا سازگار نمود. 29 U.S.C. قسمت‌های 3001 و بعد از آن، فصل 9 از CCR قسمت 7002.

۳ .خدمات فناوری‌ کمکی چیست (assistive technology service)؟

«خدمات فناوری کمکی» عبارت است از خدماتی که در انتخاب، دریافت یا استفاده از دستگاه‌های فناوری کمکی به شما کمک می‌کنند، از جمله:

 • ارزیابی نیازهای شما، شامل یک ارزیابی کارکردی در محیط زندگی ی‌ت ان.
 • خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک یک دستگاه فناوری کمکی یا دریافت آن به هر نحوی دیگر.
 • انتخاب، طراحی، نصب، سفارشی‌سازی، سازگارسازی، استعمال، نگهداری، تعمیر، یا تعویض دستگاه‌های فناوری کمکی.
 • هماهنگ‌سازی و استفاده از سایر درمان‌ها، مداخلات، یا خدمات با دستگاه‌های فناوری کمکی، نظیر مواردی که به «طرح استخدام شخصی شده»
 • (IPE, Individualized Plan for Employment) فعلی شما مربوط است.
 • آموزش‌ها یا کمک‌های فنی برای شما یا، در صورت لزوم، برای اعضای خانواده، سرپرست‌ها، وکلای مدافع، حامیان، یا نمایندگان مجاز شما.
 • آموزش‌ها یا کمک‌های فنی برای متخصصان (شامل افرادی که خدمات آموزشی و توانبخشی را ارائه می‌دهند)، کارفرمایان، یا سایر کسانی که خدماتی را ارائه می‌دهند، یا به نحوی مؤثر در کارکردهای حیاتی اصلی شما دخیل هستند، تا حدی که این آموزش‌ها و کمک‌های فنی برای کمک به شما جهت نیل به اهداف شغلی مندرج و مورد توافق در «طرح استخدام شخصی شده» IPE شما ضروری باشد.
 • U.S.C. قسمت 3002 (5)، 9 CCR قسمت 7002.5.

۴. آیا DOR می‌تواند در صورت تقاضای من برای خدمات DOR، فناوری‌های کمکی را برای من تأمین کند؟

بله. DOR می‌تواند فناوری‌های کمکی را بعد از تعیین صلاحیت شما برای خدمات DOR تأمین کند. وقتی اطلاعات موجود میزان کارآیی شما را شرح نمی‌دهد یا اطلاعات لازم موجود نباشد، DOR ممکن است ارزیابی‌هایی را انجام دهد، از جمله ارزیابی برای تعیین نیاز به دستگاه‌ها و خدمات فناوری کمکی و سایر خدمات حمایتی که برای تعیین صلاحیت شما لازم است. 9 CCR 7062 (g)(1)(a)(B).

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صلاحیت برخورداری از خدمات DOR، به بروشور «صلاحیت برخورداری از خدمات توانبخشی شغلی»
(Eligibility for Vocational Rehabilitation Services Fact Sheet)، نشریه شماره F066.01، رجوع کنید:
 http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F06601.pdf

مادامی که شما واجد صلاحیت دریافت خدمات شناخته شوید، DOR می‌تواند فناوری‌های کمکی مورد نیاز شما برای نیل به اهداف شغلی را در IPE شما بگنجاند. 9 CCR قسمت 7131 (a)(2)(A).

۵ .مهندسی توانبخشی (rehabilitation engineering) چیست؟

مهندسی توانبخشی عبارت است از استفاده نظام‌مند از علوم مهندسی به منظور طراحی، توسعه، سازگارسازی، آزمایش، ارزیابی، اعمال، و توزیع راهکارهای فنی به منظور حل مشکلاتی که افراد دچار معلولیت در حیطه‌های کارکردی مثل تحرک، ارتباط، شنوایی، بینایی، شناخت، و در فعالیت‌های مرتبط با اشتغال، زندگی مستقل، تحصیل، و تعامل با جامعه با آنها مواجه می‌شوند. 29 U.S.C 723
 (a)(14); فصل 9 از  CCR قسمت 7024.4.

خدمات مهندسی توانبخشی می‌تواند شامل ارزیابی محیط کار یک شخص و یافتن وسایل موجود در بازار به منظور ایجاد یک محل کار ارگونومیک مجهز به میزهایی با قابلیت تنظیم ارتفاع و تجهیزات اداری مثل رایانه، چاپگر، دستگاه فکس و غیره با قابلیت جابجایی باشد. این نوع سازگارسازی معمولاً توسط یک مهندس توانبخشی مجرب و واجد شرایط انجام می‌گیرد.

۶ .چه نوع فناوری‌های توانبخشی ممکن است در IPE من گنجانده شود؟

اگر برای نیل به هدف(های) شغلی خود به فناوری‌های توانبخشی نیاز داشته باشید، IPE شما باید شامل موارد زیر باشد:

 • خدمات فناوری توانبخشی خاصی که نیاز دارید؛
 • نحوه تأمین فناوری‌های مورد نیاز برای شما در مناسب‌ترین محیط؛ و
 • اشخاصی که فناوری‌های مورد نیاز و کلیه خدمات مربوط به دریافت و استفاده از آنها را برای شما تأمین می‌کنند. 29 U.S.C. 722(b)(3)(B)(i)(I).

تجربه کار آزمایشی فناوری‌های کمکی. تجربه کار آزمایشی (TWE, Trial Work Experience) عبارت است از بررسی توانایی‌ها، توانمندی‌ها، و قابلیت‌های شما برای انجام یک کار در یک محیط واقعی و باید قبل از تعیین اینکه آیا شما از خدمات توانبخشی شغلی بهره‌مند می‌شوید یا خیر، انجام بگیرد. به عنوان بخشی از TWE، DOR باید خدمات مناسب شامل فناوری‌ها و خدمات کمکی را به منظور تأمین نیازهای توانبخشی شما طی TWE در نظر بگیرد. 9 CCR قسمت 7029.1. (برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صلاحیت برخورداری از خدمات DOR، به بروشور «صلاحیت برخورداری از خدمات توانبخشی شغلی»[Eligibility for Vocational Rehabilitation Services Fact Sheet]، نشریه شماره F066.01، رجوع کنید.)

۷ .غیر از فناوری‌های توانبخشی، DOR چه خدمات دیگری را می‌تواند به من ارائه دهد؟

DOR می‌تواند خدمای جسمی و ذهنی را هم به شما ارائه دهد.این خدمات در موارد لزوم، ظرف مدت زمانی منطقی، به منظور اصلاح یا تغییر کلی یک وضعیت جسمی یا ذهنی ارائه می‌شود که ثابت است یا به کندی پیشرفت می‌کند. خدمات مذکور شامل مجموعه‌ای گسترده از خدمات پزشکی هستند. نوع دستگاه‌ها و خدماتی که بر اساس این گروه از خدمات موجود هستند به شرح زیر می‌باشد:

 • اندام‌های مصنوعی، دستگاه‌های ارتوپدی، یا سایر دستگاه‌هایی که برای کسب یا حفظ یک شغل لازم است؛
 • عینک و خدمات بینایی؛
 • فیزیوتراپی؛
 • کاردرمانی؛
 • صندلی چرخدار و سمعک؛
 • گفتاردرمانی یا شنوا یی‌ درمانی؛ و
 • خدمات ویژه درمان افرادی که از بیماری‌های کلیوی صعب‌العلاج رنج می‌برند، مثل پیوند کلیه، دیالیز، کلیه مصنوعی، و تدارکات ویژه این گونه درمان‌ها. 9 C.C.R. قسمت 7020.

۸ .آیا باید هزینه خدمات DOR را پرداخت کنم؟

DOR گاهی می‌تواند شما را به پرداخت بخشی از هزینه‌های خدمات توانبخشی شغلی مورد نیاز، شامل دستگاه‌ها و خدمات فناوری کمکی، ملزم سازد. DOR برای محاسبه آن بخش از هزینه که بر عهده شما است، درآمد و نقدینگی، تعداد اعضای خانوار، و نیز معافیت‌های پزشکی شما را مد نظر قرار خواهد داد. فصل 9 از C.C.R؛ قسمت 7190.

در صورت دریافت بیمه معلولیت سوشال سکوریتی
 (SSDI, Social Security Disability Insurance)، «درآمد تأمینی مکمل»
 (SSI, Supplemental Security Income) /«پرداخت تکمیلی ایالتی»
SSP, State Supplementary Payment))، و سایر کمک‌های دولتی مثل کمک یا امداد عمومی، یا «کمک به خانوارهای دارای فرزندان وابسته»
(AFDC, Aid to Families with Dependent Children) (که امروزه «کمک موقت به خانواده‌های نیازمند» [TANF, Temporary Assistance for Needy Families]) نامیده می‌شود)، ملزم به پرداخت بخشی از هزینه‌ها نخواهید بود.

خدمات توانبخشی شغلی زیر برای کلیه مراجعان DOR رایگان هستند:

 • ارزیابی احتمال توانبخشی، شامل تشخیص طبی و سایر خدمات مرتبط با آن؛
 • خدمات مشاوره، راهنمایی، و ارجاع؛
 • کاریابی و کمک در خصوص استخدام؛
 • آموزش، کارآموزی، کتاب‌ها و سایر مطالب آموزشی؛
 • ابزارهای لازم برای انجام یک شغل؛
 • خدمات شخصی مثل مراقبت‌های پرستاری، مترجم شفاهی ویژه افراد شنوا و ناشنوا، منشی برای یادداشت‌برداری، راننده، و منشی برای خواندن متون؛
 • هزینه‌های حمل و نقل؛ و
 • خدمات آموزش شغل.
 • CCR قسمت 7191.

۹ .آیا مواردی هست که طی آنها DOR از من انتظار داشته باشد فناوری‌های توانبخشی را از سایر منابع دریافت کنم؟

DOR هزینه اقلام یا خدماتی که از طریق سایر منابع موجود است (خدمات مشابه) را نخواهد پرداخت. 29 U.S.C. قسمت 721(a)(8). به هر حال، اگر دریافت خدمات مشابه موجب اختلال یا تأخیر در پیشرفت شما جهت نیل به اهداف شغلی‌تان، گمارش فوری به یک شغل، یا خدمات پزشکی اضطراری می‌گردد، ملزم نیستید که از خدمات مشابه استفاده کنید. فصل 34 از «مجموعه مقررات کالیفرنیا» (C.F.R., Code of Federal Regulations)؛ 361.53(a), 9 CCR 7198. همچنین، لازم نیست خدمات زیر را از سایر منابع دریافت نمایید:

 • ارزیابی احتمال توانبخشی؛
 • خدمات مشاوره، راهنمایی، و ارجاع؛
 • آموزش‌های شغلی و سایر خدمات آموزشی شامل آموزش سازگاری‌های شخصی و شغلی، کتاب‌ها، ابزارها، و سایر مواد و مطالب آموزشی که توسط منبعی غیر از یک مؤسسه آموزش عالی تأمین می‌گردد؛
 • گمارش به یک شغل؛
 • خدمات مهندسی توانبخشی؛ و
 • خدمات آموزش شغل.

فصل 9 از CCR؛ قسمت 7196.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مزایای مشابه، به بروشور «خدمات توانبخشی و مزایای مشابه» (Rehabilitation Services and Comparable Benefits Fact Sheet)، نشریه شماره F065.01 رجوع کنید: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F06501.pdf

۱۰ .اگر DOR درخواست من برای فناوری‌های توانبخشی را رد کند، چه اقداماتی می‌توانم انجام دهم؟

می‌توانید برای بازنگری اداری یا داوری و/یا رسیدگی منصفانه درخواست دهید. فصل 9 از  CCR قسمت‌های 7351(c)، 7353.6 (b)-(c) و 7354.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حقوق تجدید نظر DOR خود، به بروشور «گزینه‌ها و روند تجدید نظر اداره توانبخشی کالیفرنیا» (California Department of Rehabilitation Appeals Options & Process Fact Sheet)، نشریه شماره 5530.01، رجوع کنید: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/553001.pdf