ការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកទំនាក់ទំនងតាមរយៈ California Department of Rehabilitation (DOR) (នាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា)

Publications
#7149.06

ការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកទំនាក់ទំនងតាមរយៈ California Department of Rehabilitation (DOR) (នាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា)

“​ការ​គាំ​ទ្រ​ផ្នែក​ទំនាក់​ទំនង”​ គឺ​ជា​ឧបករណ៍​អេឡិច​ត្រូនិក​ ឬ​សេវា​កម្ម​ដែល​អាច​ជួយ​​ដល់​បុគ្គល​ដែល​មាន​ពិការភាព​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​។ ឧទាហរណ៍​ Augmentative and Alternative Communication (AAC) (វិធីសាស្ត្រ​ទំនាក់​ទំន​ង​​បន្ថែម​​ និងជំនួស​), Assistive Technology (AT) (បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​) ឬ “Special ​Adaptive Equipment,” (ឧបករណ៍​សម្របសម្រួល​ពិសេស​) គឺ​ជា​ឧបករណ៍​​អេឡិច​ត្រូនិក​ ដែល​អាច​ជួយ​ឲ្យ​បុគ្គល​ម្នាក់​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​​គ្នា​បាន​​។​

 

 

Click links below for a downloadable version.