Հաղորդակցման օժանդակ միջոցների ստացում California Department of Rehabilitation-ի (DOR) (Կալիֆորնիայի Աշխատունակության վերականգնման վարչություն) միջոցով

Publications
#7149.10

Հաղորդակցման օժանդակ միջոցների ստացում California Department of Rehabilitation-ի (DOR) (Կալիֆորնիայի Աշխատունակության վերականգնման վարչություն) միջոցով

«Հաղորդակցման օժանդակ միջոցները» սարքեր կամ ծառայություններ են, որոնք կարող են օգնել հաշմանդամություն ունեցող անձին հաղորդակցվել:  Օրինակ՝ Augmentative and Alternative Communication-ը (AAC) (լրացուցիչ և այլընտրանքային հաղորդակցման միջոցներ), Assistive Technology-ն (AT) (օժանդակող տեխնոլոգիա) կամ «Special Adaptive Equipment»-ը (հատուկ ադապտիվ սարքեր) սարքեր են, որոնք կարող են օգնել մարդուն հաղորդակցվել: 

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

1.  Հաղորդակցման օժանդակ միջոցների օրինակներ

«Հաղորդակցման օժանդակ միջոցները» սարքեր կամ ծառայություններ են, որոնք կարող են օգնել հաշմանդամություն ունեցող անձին հաղորդակցվել:  Օրինակ՝ Augmentative and Alternative Communication-ը (AAC) (լրացուցիչ և այլընտրանքային հաղորդակցման միջոցներ), Assistive Technology-ն (AT) (օժանդակող տեխնոլոգիա) կամ «Special Adaptive Equipment»-ը (հատուկ ադապտիվ սարքեր) սարքեր են, որոնք կարող են օգնել մարդուն հաղորդակցվել:  Department of Rehabilitation-ի (DOR) (Աշխատունակության վերականգնման վարչություն) համակարգում հաղորդակցմանն օժանդակող սարքերը կոչվում են «վերականգնողական տեխնոլոգիա» և ներառում են «օժանդակող տեխնոլոգիաներով սարքերը»:

Այստեղ բերված է հաղորդակցման օժանդակ միջոցների մի քանի օրինակ.  

  • JAW-եր (Job Access with Speech) (աշխատանքի կատարում խոսքի միջոցով) և էկրանից կարդալու ծրագրերի այլ տեսակներ,
  • Dynavox և այլ Speech Generating Devices (SGDs) (խոսքախթանիչ սարքեր),
  • PEC-եր (Picture Exchange Communication System) (նկարների փոխանակմամբ հաղորդակցման համակարգ) և նկարներով հաղորդակցման համակարգերի այլ ձևեր,
  • Տառատախտակներ կամ այբբենական տառատախտակներ,
  • Բրայլյան գրով գրված կամ մեծ տառերով տպած փաստաթղթեր,
  • Այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են սուրդո-թարգմանիչները կամ հաղորդակցում ապահովող գործընկերները,
  • Փաստաթղթերի բարձրաձայն ընթերցում,
  • Փաստաթղթեր, որոնք ուսումնասիրման նպատակով տրամադրվել են նախապես/լրացուցիչ ժամանակով.
  • Պարզեցված լեզվով գրված փաստաթղթեր,
  • Թարգմանչի կամ այլ օժանդակ ծառայությունների օգտագործում:

2.  Հաղորդակցման օժանդակ միջոցների ստացում DOR-ից

DOR-ը կարող է վճարել այն «վերականգնողական տեխնոլոգիայի» համար, որն անհրաժեշտ է ձեզ DOR-ի ծառայությունների գնահատման և ձեր զբաղվածության նպատակին հասնելու համար: DOR-ը կարող է գնահատել ձեզ՝ տեսնելու, թե արդյոք օժանդակող տեխնոլոգիայով սարքը ձեզ թույլ է տալիս կատարել որոշակի առաջադրանքներ կամ ձեզ համար հեշտացնում կամ անվտանգ է դարձնում որոշակի առաջադրանքների կատարումը:  Օժանդակող տեխնոլոգիայով ծառայությունները, որոնք DOR-ը կարող է տրամադրել, կարող են լինել սարքի գնումը, ընտրությունը, տեղադրումը և ձեր (և ըստ անհրաժեշտության ուրիշների) ուսուցումը, թե ինչպես պետք է օգտագործել սարքը:  Եթե դուք DOR-ի շահառու եք և ունեք հաշմանդամություն, որը ձեր զբաղվածության նպատակներին հասնելու համար պահանջում է հաղորդակցման օժանդակ միջոցներ, ապա այդ միջոցները և ծառայությունները պետք է ներառվեն ձեր Individualized Plan for Employment-ում (IPE) (զբաղվածության անհատականացված ծրագիր) որպես վերականգնողական տեխնոլոգիա:

Պետական ծրագրերով, օրինակ՝ DOR-ի կողմից տրամադրվող արդյունավետ հաղորդակցման իրավունքի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս U.S. Department of Justice-ի (ԱՄՆ Արդարադատության վարչություն) ADA-ի պահանջներ. արդյունավետ հաղորդակցումը, հղում՝ https://www.ada.gov/effective-comm.htm:

3.  Ինչպե՞ս բողոքարկել հաղորդակցման օժանդակ միջոցի մերժումը:

Կարող եք դիմել վարչական վերանայում կատարելու կամ միջնորդության և(կամ) անկողմնակալ լսումներ անցկացնելու համար:  DOR-ի բողոքարկումների մասին մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս California Department of Rehabilitation-ի (Կալիֆորնիայի Աշխատունակության վերականգնման վարչություն) Բողոքարկման տարբերակների և ընթացակարգերի տեղեկատվական թերթիկը, Հրապ. #5530.01, հղում՝

https://www.disabilityrightsca.org/publications/california-department-of-rehabilitation-appeals-options-process-fact-sheet

Disability Rights California-ն (Կալիֆորնիայի Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության կազմակերպություն) այս տեղեկատվական թերթիկը պատրաստել է «Հաղորդակցման հաշմանդամությունների մատչելիության ցանց» ծրագրի շրջանակում:  Ծրագիրը նախատեսված է հաղորդակցման օժանդակ միջոցների օգտագործումը պաշտպանող առաջնորդների ցանց ստեղծելու, նրանց ուսուցանելու և ակտիվ աշխատանք ծավալելու նպատակով: Այն ֆինանսավորվում է «Ability Central» կազմակերպության դրամաշնորհով, որը նախկինում անվանվում էր «Disability Communications Fund» (Հաշմանդամության հաղորդակցման հիմնադրամ):  «Ability Central» կազմակերպությունն աջակցում է այն ծրագրերին և ընդունում է այն տեխնոլոգիաները, որոնք օգնում են հաշմանդամություն ունեցող կալիֆորնիացիների հաղորդակցման և մատչելիության կարիքների բավարարմանը: Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք՝ http://dcfund.us/