Nhận Thiết Bị/Dịch Vụ Hỗ Trợ Giao Tiếp thông qua California Department of Rehabilitation (DOR) (Sở Phục Hồi California)

Publications
#7149.05

Nhận Thiết Bị/Dịch Vụ Hỗ Trợ Giao Tiếp thông qua California Department of Rehabilitation (DOR) (Sở Phục Hồi California)

“Thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp” là các thiết bị hoặc dịch vụ có thể trợ giúp người khuyết tật giao tiếp.  Ví dụ: Augmentative and Alternative Communication (AAC) (Phương Tiện Giao Tiếp Bổ Trợ và Thay Thế), Assistive Technology (AT) (Công Nghệ Hỗ Trợ) hoặc “Special Adaptive Equipment” (Thiết Bị Thích Nghi Đặc Biệt) là các thiết bị có thể trợ giúp con người giao tiếp.

 

 

Click links below for a downloadable version.