Nhận Thiết Bị/Dịch Vụ Hỗ Trợ Giao Tiếp thông qua California Department of Rehabilitation (DOR) (Sở Phục Hồi California)

Publications
#7149.05

Nhận Thiết Bị/Dịch Vụ Hỗ Trợ Giao Tiếp thông qua California Department of Rehabilitation (DOR) (Sở Phục Hồi California)

“Thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp” là các thiết bị hoặc dịch vụ có thể trợ giúp người khuyết tật giao tiếp.  Ví dụ: Augmentative and Alternative Communication (AAC) (Phương Tiện Giao Tiếp Bổ Trợ và Thay Thế), Assistive Technology (AT) (Công Nghệ Hỗ Trợ) hoặc “Special Adaptive Equipment” (Thiết Bị Thích Nghi Đặc Biệt) là các thiết bị có thể trợ giúp con người giao tiếp

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

1. Ví dụ về thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp

“Thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp” là các thiết bị hoặc dịch vụ có thể trợ giúp người khuyết tật giao tiếp.  Ví dụ: Augmentative and Alternative Communication (AAC) (Phương Tiện Giao Tiếp Bổ Trợ và Thay Thế), Assistive Technology (AT) (Công Nghệ Hỗ Trợ) hoặc “Special Adaptive Equipment” (Thiết Bị Thích Nghi Đặc Biệt) là các thiết bị có thể trợ giúp con người giao tiếp.  Trong hệ thống của Department of Rehabilitation (DOR) (Sở Phục Hồi), các thiết bị hỗ trợ giao tiếp được gọi là “công nghệ phục hồi” và bao gồm “các thiết bị công nghệ hỗ trợ”.

Dưới đây là một số ví dụ về các thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp:  

  • JAWs (Job Access with Speech) (Công Cụ Tiếp Cận Công Việc bằng Giọng Nói) và các loại trình đọc màn hình khác;
  • Dynavox và Speech Generating Devices (SGD) (Thiết Bị Tạo Giọng Nói) khác;
  • PECs (Picture Exchange Communication System) (Hệ Thống Giao Tiếp Thông Qua Trao Đổi Hình Ảnh) và các dạng khác của hệ thống giao tiếp dựa trên hình ảnh;
  • Bảng chữ cái hoặc bảng mẫu tự;
  • Tài liệu ở dạng chữ nổi Braille hoặc bản in khổ lớn;
  • Các dịch vụ như thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu hoặc đối tác giao tiếp;
  • Tài liệu được đọc thành tiếng;
  • Tài liệu được cung cấp trước/cung cấp thêm thời gian để xem xét:
  • Tài liệu ở ngôn ngữ đơn giản;
  • Sử dụng thông dịch viên hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác.

2.  Nhận thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp từ DOR (Sở Phục Hồi)

DOR (Sở Phục Hồi) có thể chi trả cho “công nghệ phục hồi” mà quý vị cần có để sử dụng các dịch vụ của DOR (Sở Phục Hồi) và đạt mục tiêu về việc làm. DOR (Sở Phục Hồi) có thể cung cấp cho quý vị bản đánh giá để xem thiết bị công nghệ hỗ trợ có cho phép quý vị thực hiện một số công việc nhất định hay giúp quý vị thực hiện những công việc đó đơn giản hoặc an toàn hơn hay không.  Các dịch vụ công nghệ hỗ trợ mà DOR (Sở Phục Hồi) cung cấp có thể bao gồm việc mua, lựa chọn, lắp đặt và hướng dẫn quý vị (và những người khác khi thích hợp) về cách sử dụng thiết bị.  Nếu quý vị là một khách hàng của DOR (Sở Phục Hồi) và tình trạng khuyết tật của quý vị đòi hỏi phải có thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp để quý vị có thể đạt mục tiêu về việc làm, thì các thiết bị và dịch vụ hỗ trợ đó cần được đưa vào Individualized Plan for Employment (IPE) (Chương Trình Việc Làm Cá Nhân) dưới dạng công nghệ phục hồi.

Để tìm hiểu thêm về quyền nhận phương tiện giao tiếp hiệu quả từ các chương trình của chính phủ như DOR (Sở Phục Hồi), vui lòng xem U.S. Department of Justice (Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ), ADA Requirements: Effective Communication, (Yêu Cầu Của Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật: Giao Tiếp Hiệu Quả) https://www.ada.gov/effective-comm.htm.

3.  Làm thế nào để kháng cáo khi bị từ chối cung cấp thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp?

Quý vị có thể yêu cầu xem xét hành chính hoặc hòa giải và/hoặc phiên điều trần công bằng.  Để tìm hiểu thêm về Thủ Tục Kháng Cáo của DOR (Sở Phục Hồi), vui lòng xem Tờ Thông Tin về Thủ Tục và Các Lựa Chọn Kháng Cáo của California Department of Rehabilitation (Sở Phục Hồi California), Ấn Phẩm #5530.01 tại

https://www.disabilityrightsca.org/publications/california-department-of-rehabilitation-appeals-options-process-fact-sheet

Disability Rights California đã soạn thảo tờ thông tin này trong khuôn khổ dự án Communication Disabilities Access Network (Mạng Lưới Hỗ Trợ Giao Tiếp cho Người Khuyết Tật).  Dự án này hướng đến mục đích phát triển, đào tạo và khởi động mạng lưới các nhà lãnh đạo nhằm ủng hộ thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp. Nguồn vốn dự án đến từ khoản trợ cấp của Ability Central (Trung Tâm Khả Năng), tên cũ là Disability Communications Fund (Quỹ Giao Tiếp cho Người Khuyết Tật).  Ability Central (Trung Tâm Khả Năng) hỗ trợ các chương trình và công nghệ đáp ứng nhu cầu tiếp cận và giao tiếp của cư dân California là người khuyết tật. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập http://dcfund.us/