دریافت پشتیبان های ارتباطی از طریق California Department of Rehabilitation ‏(DOR) (سازمان توانبخشی کالیفرنیا)

Publications
#7149.16

دریافت پشتیبان های ارتباطی از طریق California Department of Rehabilitation ‏(DOR) (سازمان توانبخشی کالیفرنیا)

"پشتیبان های ارتباطی" دستگاه ها یا خدماتی هستند که به فرد دچار معلولیت برای برقراری ارتباط کمک می کنند. برای مثال، Augmentative and Alternative Communication ‏(AAC) (ارتباط جایگزین و تقویتی)، Assistive Technology (‏AT) (فناوری کمکی)، یا Special Adaptive Equipment (تجهیزات تطبیقی ویژه) دستگاه هایی هستند که می توانند به فرد در برقراری ارتباط کمک کنند. در سیستم Department of Rehabilitation ‏(DOR) (سازمان توانبخشی)، دستگاه هایی که از ارتباط پشتیبانی می کنند، "فناوری توانبخشی" نامیده می شوند و "شامل دستگاه های فناوری کمکی" می شوند.

 

 

Click links below for a downloadable version.