دریافت پشتیبان های ارتباطی از طریق California Department of Rehabilitation ‏(DOR) (سازمان توانبخشی کالیفرنیا)

Publications
#7149.16

دریافت پشتیبان های ارتباطی از طریق California Department of Rehabilitation ‏(DOR) (سازمان توانبخشی کالیفرنیا)

"پشتیبان های ارتباطی" دستگاه ها یا خدماتی هستند که به فرد دچار معلولیت برای برقراری ارتباط کمک می کنند. برای مثال، Augmentative and Alternative Communication ‏(AAC) (ارتباط جایگزین و تقویتی)، Assistive Technology (‏AT) (فناوری کمکی)، یا Special Adaptive Equipment (تجهیزات تطبیقی ویژه) دستگاه هایی هستند که می توانند به فرد در برقراری ارتباط کمک کنند.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

1.   مثال هایی از پشتیبان های ارتباطی

"پشتیبان های ارتباطی" دستگاه ها یا خدماتی هستند که به فرد دچار معلولیت برای برقراری ارتباط کمک می کنند. برای مثال، Augmentative and Alternative Communication ‏(AAC)
(ارتباط جایگزین و تقویتی)، Assistive Technology (‏AT) (فناوری کمکی)، یا
Special Adaptive Equipment (تجهیزات تطبیقی ویژه) دستگاه هایی هستند که می توانند به فرد در برقراری ارتباط کمک کنند. در سیستم Department of Rehabilitation ‏(DOR) (سازمان توانبخشی)، دستگاه هایی که از ارتباط پشتیبانی می کنند، "فناوری توانبخشی" نامیده می
شوند و "شامل دستگاه های فناوری کمکی" می شوند.

 در اینجا مثالی از پشتیبان های ارتباطی آورده شده است:

  • JAWs (Job Access with Speech) (دسترسی به شغل با گفتار) و دیگر انواع صفحه خوان ها؛
  • Dynavox و دیگر دستگاه های Speech Generating Devices ‏(SGD) (دستگاه های تولید گفتار)؛
  • PECs (Picture Exchange Communication System) (سیستم ارتباطی مبادله تصویر) و سایر انواع سیستم های ارتباطی مبتنی بر تصویر؛
  • تخته های حروف و تخته های الفبا؛
  • اسناد به خط بریل یا چاپ درشت؛
  • خدماتی از قبیل مترجمین شفاهی زبان علائم یا همکاران ارتباطی؛
  • بلند خواندن اسناد؛
  • اسنادی که از قبل/ یا با زمان اضافی برای مرور فراهم می شوند:
  • اسناد به زبان واضح؛
  • بکارگیری مترجم شفاهی یا دیگر خدمات پشتیبانی.

2.    دریافت پشتیبان ارتباطی از DOR (سازمان توانبخشی)

DOR (سازمان توانبخشی) می تواند هزینه "فناوری توانبخشی" را برای شما بپردازد که برای دسترسی به خدمات DOR (سازمان توانبخشی) و دستیابی به اهداف شغلی شما ضروری باشد. DOR (سازمان توانبخشی) می تواند برای شما ارزیابی کند که آیا دستگاه فناوری کمکی به شما امکان انجام وظایف معینی را می دهد، یا به آسان تر شدن یا ایمن تر شدن انجام وظایف خاصی کمک می کند یا خیر. خدمات Assistive technology (فناوری کمکی) که DOR (سازمان توانبخشی) می تواند ارائه دهد شامل خرید، انتخاب، متناسب سازی و آموزش شما (و دیگران در صورت اقتضا) در رابطه با نحوه استفاده از دستگاه است.  در صورتی که از مراجعین DOR (سازمان توانبخشی) هستید و دچار معلولیتی می باشید که مستلزم پشتیبان های ارتباطی برای دستیابی به اهداف شغلی شما است، این پشتیبان ها و خدمات باید در برنامه شخصی برای اشتغال شما (IPE) به عنوان فناوری توانبخشی گنجانده شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حقوق نسبت به ارتباط مؤثر از برنامه های دولتی مانند DOR (سازمان توانبخشی)، الزامات ADA ‏U.S. Department of Justice‏ را ببینید: ارتباط مؤثر، https://www.ada.gov/effective-comm.htm

3.    چگونه درخواست تجدیدنظر نسبت به امتناع از پشتیبان ارتباطی بدهیم؟

می توانید برای بررسی اداری یا میانجیگری و/یا دادرسی عادلانه درخواست بدهید. برای
کسب اطلاعات بیشتر درباره درخواست های تجدیدنظر DOR (سازمان توانبخشی)، به
California Department of Rehabilitation Appeals Options and Process Fact Sheet، (گزاره برگ فرآیند و گزینه های درخواست تجدیدنظر سازمان توانبخشی کالیفرنیا)، # 5530.01 در https://www.disabilityrightsca.org/publications/california-department-of-rehabilitation-appeals-options-process-fact-sheet  مراجعه کنید.

Disability Rights California (حقوق معلولین کالیفرنیا) این گزاره برگ را به عنوان بخشی از پروژه Communication Disabilities Access Network (شبکه دسترسی ارتباطی معلولین) تهیه کرده است. هدف از این پروژه گسترش، آموزش و فعالسازی شبکه ای از رهبران برای حمایت از پشتیبان های ارتباطی است. این پروژه توسط Ability Central (صندوق مرکزی توانمندی) تأمین بودجه می شود، که سابقاً با نام Disability Communications Fund (صندوق ارتباطات معلولیت) شناخته می شد. Ability Central (صندوق مرکزی توانمندی) از برنامه ها و فناوری هایی پشتیبانی می کند که به ارتباطات و نیازهای دسترسی شهروندان دچار معلولیت کالیفرنیا کمک می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، از وبسایت زیر دیدن کنید http://dcfund.us/