Kev Tau Txais Cov Kev Pab Txhawb Nqa Sib Txuas Lus los ntawm California Lub Tuam Tsev Ntawm Kev Rov Kho Kom Zoo Li Qub(California Department of Rehabilitation (DOR))

Publications
#7149.09

Kev Tau Txais Cov Kev Pab Txhawb Nqa Sib Txuas Lus los ntawm California Lub Tuam Tsev Ntawm Kev Rov Kho Kom Zoo Li Qub(California Department of Rehabilitation (DOR))

"Cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus " yog cov cuab yeej lossis cov kev pab cuam uas tuaj yeem pab tus neeg xiam oob khab sib txuas lus. Piv txwv li, Kev Sib Txuas Lus Ntxiv Thiab Txoj Kev Xaiv [Augmentative and Alternative Communication (AAC)], Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab Yooj Yim [Assistive Technology (AT)] lossis “Cov Cuab Yeej Siv Kho Tshwj Xeeb,” yog cov twj uas tuaj yeem pab ib tus neeg txoj kev sib txuas lus.

 

 

Click links below for a downloadable version.