Kev Tau Txais Cov Kev Pab Txhawb Nqa Sib Txuas Lus los ntawm California Lub Tuam Tsev Ntawm Kev Rov Kho Kom Zoo Li Qub(California Department of Rehabilitation (DOR))

Publications
#7149.09

Kev Tau Txais Cov Kev Pab Txhawb Nqa Sib Txuas Lus los ntawm California Lub Tuam Tsev Ntawm Kev Rov Kho Kom Zoo Li Qub(California Department of Rehabilitation (DOR))

"Cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus " yog cov cuab yeej lossis cov kev pab cuam uas tuaj yeem pab tus neeg xiam oob khab sib txuas lus. Piv txwv li, Kev Sib Txuas Lus Ntxiv Thiab Txoj Kev Xaiv [Augmentative and Alternative Communication (AAC)], Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab Yooj Yim [Assistive Technology (AT)] lossis “Cov Cuab Yeej Siv Kho Tshwj Xeeb,” yog cov twj uas tuaj yeem pab ib tus neeg txoj kev sib txuas lus.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

1.  Cov piv txwv ntawm cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus

"Cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus " yog cov cuab yeej lossis cov kev pab cuam uas tuaj yeem pab tus neeg xiam oob khab sib txuas lus. Piv txwv li, Kev Sib Txuas Lus Ntxiv Thiab Txoj Kev Xaiv [Augmentative and Alternative Communication (AAC)], Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab Yooj Yim [Assistive Technology (AT)] lossis “Cov Cuab Yeej Siv Kho Tshwj Xeeb,” yog cov twj uas tuaj yeem pab ib tus neeg txoj kev sib txuas lus. Hauv txoj kab kev ntawm lub Tuam Tsev Ntawm Kev Rov Kho Kom Zoo Li Qub[Department of Rehabilitation (DOR)], cov cuab yeej siv uas txhawb nqa kev sib txuas lus hu ua "thev naus laus zis rov kho kom zoo li qub," thiab suav nrog "cov cuab yeej thev naus laus zis uas muab kev pab."

Ntawm Nov yog qee cov piv txwv ntawm cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus:

  • JAWs (Job Access with Speech) thiab lwm yam nyeem cov tshuaj ntsuam;
  • Dynavox thiab lwm Cov Cuab Yeej Tsim Kho Kev Hais Lus [Dynavox and other Speech Generating Devices (SGDs)];
  • PECs (Picture Exchange Communication System) thiab lwm yam qauv ntawm cov kab kev sib txuas lus uas muaj duab;
  • Cov phiaj sau ntawv lossis cov phiaj tshiaj ntawv;
  • Cov ntaub ntawv sau ua ntawv dig muag lossis sau loj loj;
  • Cov kev pab xws li cov neeg txhais lus piav tes lossis cov neeg koom nrog kev sib txuas lus;
  • Cov ntaub ntawv nyeem tawm suab;
  • Cov ntaub ntawv tau muab ua ntej / ntxiv sij hawm rau kev tshuaj xyuas:
  • Cov ntaub ntawv ua hom lus yooj yim;
  • Siv cov neeg txhais lus lossis lwm cov kev pab txhawb nqa.

2.  Tau txais cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus los ntawm DOR

DOR tuaj yeem them rau "thev naus laus zis rov kho kom zoo li qub" uas tsim nyog rau koj kom nkag tau mus rau cov kev pab cuam ntawm DOR thiab kom ua tiav koj lub hom phiaj ua hauj lwm. DOR tuaj yeem muab txoj kev ntsuam xyuas rau koj kom pom tias lub cuab yeej thev naus laus zis yuav cia koj ua qee yam hauj lwm lossis pab ua kom nws yooj yim lossis muaj kev nyab xeeb rau koj ua qee yam hauj lwm. Cov kev pab cuam thev naus laus zis yooj yim uas DOR tuaj yeem muab kev pab suav nrog kev yuav, kev xaiv, kev phim, thiab kev cob qhia koj (thiab lwm tus raws li tsim nyog) ntawm kev siv lub cuab yeej. Yog tias koj yog tus neeg thov kev pab ntawm DOR thiab xiam oob khab uas xav tau kev sib txuas lus kom ua tiav koj cov hom phiaj ua hauj lwm, cov kev txhawb nqa thiab cov kev pab cuam yuav tsum muaj nyob hauv koj li Kev Pab Cuam Kev Kawm Rau Qee Leej [Individualized Plan for Employment (IPE)] uas yog kev thev naus laus zis rov kho kom zoo li qub.

Xav paub txog ntaub ntawv ntau ntxiv txog txoj cai rau kev sib txuas lus zoo los ntawm tsoom fwv nom tswv cov kev pab cuam zoo ib yam li DOR, mus saib U.S Tuam Tsev Ua hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (U.S. Department of Justice), ADA Cov Uas Xav Tau: Kev Sib Txuas Lus Zoo, https://www.ada.gov/effective-comm.htm.

3.  Yuav ua li cas thov kom rov sib hais dua txog qhov tsis kam muab kev pab txhawb nqa kev sib txuas lus?

Koj tuaj yeem thov kom rov tshuaj xyuas txog kev tswj hwm lossis kev kho kom haum xeeb thiab / lossis rooj plaub sib hais kom ncaj ncees. Yog xav paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv ntsig txog cov kev thov rov hais dua ntawm DOR, thov saib California lub Tuam Tsev Ua Hauj lwm Ntawm Kev Rov Kho Kom Zoo Li Qub Cov Kev Xaiv Rov Sib Hais Dua thiab Ntaub Ntawv Qhia Tseeb Txog Cov Txheej Txheem (California Department of Rehabilitation Appeals Options and Process Fact Sheet), Pub #5530.01 muaj nyob ntawm https://www.disabilityrightsca.org/search/node?keys=553001

Disability Rights California tau npaj daim ntawv qhia qhov tseeb no uas yog ib feem ntawm Txoj Hauj lwm Koom Tes Ua Pab Pawg Nkag Mus Sib Txuas Lus Nrog Cov Neeg Xiam Oob Khab. Lub phiaj xwm yog tsim los tsim kho, cob qhia thiab ua kom muaj kev sib koom tes ntawm cov thawj Disability Rights California tau npaj daim ntawv qhia qhov tseeb no uas coj los tawm tswv yim rau kev txhawb nqa kev sib txuas lus. Nws yog pob nyiaj tau los ntawm Ability Central, yav tas los hu ua Pob Peev Nyiaj Pab Txhawb Ntawm Cov Neeg Xiam Oob Khab (Disability Communications Fund. Ability Central) txhawb nqa cov kev pab cuam thiab thev naus laus zis uas muaj txiaj ntsig zoo rau kev sib txuas lus thiab kev nkag mus cuag tau cov neeg hauv California uas xiam oob khab. Yog xav paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv, mus xyuas http://dcfund.us/