Informed Choice: A Critical Component of the Vocational Rehabilitation Process Fact Sheet

Publications
#5540.06

Informed Choice: A Critical Component of the Vocational Rehabilitation Process Fact Sheet

អ្នក​ដាក់ពាក្យ និងអតិថិជនរបស់នាយកដ្ឋាន​ស្តានីតិសម្បទា (DOR, Department of Rehabilitation) ត្រូវទទួលបានព័ត៌មាន និងសេវាកម្មគាំទ្រ ដើម្បីជួយដល់​ពួកគេក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការ​ជ្រើស​រើសដែលមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ដែលគេហៅថាការ​ធ្វើសេចក្តី​សម្រេច​ប្រកបដោយ​អត្ថន័យ ឲ្យបានទូទាំង ដំណើរការ​ស្តានីតិសម្បទា ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

1.  តើអ្វីជា “ជម្រើសដែលធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់” ហើយហេតុអ្វីបាន​ជាវាមាន​សារៈ​សំខាន់?

ច្បាប់​សហព័ន្ធ តម្រូវឲ្យ​កម្មវិធី​ គម្រោង និងសកម្មភាពទាំងអស់ដែល​​ទទួល​ថវិកា​ឧបត្ថម្ភ តាមរយៈច្បាប់​ស្តានីតិសម្បទា (Rehabilitation Act) បូករួមទាំងកម្មវិធី ស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈរបស់រដ្ឋ ត្រូវតែ “អនុវត្តឡើង​ក្នុង​ស្ថានភាព​ដែល​សម ស្រប​ជាមួយ​នឹងគោលការណ៍នៃការគោរពភាព​ថ្លៃ​ថ្នូ​របស់មនុស្ស ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ផ្ទាល់ខ្លួន ការប្តេជ្ញាចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន និងការខិតខំប្រឹងរក​ការងារ​ដែល​មាន​ន័យ ដោយអាស្រ័យលើ​ជម្រើស​ដែលធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើ​ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ របស់បុគ្គលដែលមានពិការភាព” ។ ច្បាប់​ Title 29 នៃក្រម​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (29 [USC, United States Code]) §701(c)(1) ។ សភាបានចែងថា គោល បំណងនៃ​សេវាកម្ម​ទាំងអស់នេះ ត្រូវ​រួមបញ្ចូលនូវ “ការផ្តល់​ជូន​ដល់​ជនមាន ពិការភាពនូវ​ឧបករណ៍​ដែល​​ចាំបាច់​ ដើម្បី … ធ្វើ​ការ​ជ្រើសរើស និងសម្រេចចិត្ត ដែលមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ហើយអាច​សម្រេច​បានឱកាស​ស្មើភាពគ្នា ទទួល បានការរាប់បញ្ចូល និងការធ្វើ​សមាហរណកម្មសង្គមពេញលេញ ការងារ ការ រស់នៅ​ដោយឯករាជ្យ ព្រមទាំងអាចពឹងពាក់​ខ្លួនឯងបានទាំងផ្នែក​សង្គមនិង សេដ្ឋកិច្ច ​ សម្រាប់​បុគ្គលបែបនោះ” ។ 29 USC § 701(a)(6) ។

អ្នក​ដាក់ពាក្យ និងអតិថិជនរបស់នាយកដ្ឋាន​ស្តានីតិសម្បទា (DOR, Department of Rehabilitation) ត្រូវទទួលបានព័ត៌មាន និងសេវាកម្មគាំទ្រ ដើម្បីជួយដល់​ពួកគេក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការ​ជ្រើស​រើសដែលមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ដែលគេហៅថាការ​ធ្វើសេចក្តី​សម្រេច​ប្រកបដោយ​អត្ថន័យ ឲ្យបានទូទាំង ដំណើរការ​ស្តានីតិសម្បទា ។ ច្បាប់ Title 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (CCR, California Code of Regulations) §7029.6(a) ។ ជម្រើសដែលធ្វើឡើង ដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ត្រូវ​តែផ្តល់​ជូនដោយ DOR នៅក្នុង​ការអភិវឌ្ឈន៍ ផែនការ​តម្រូវតាម​លក្ខណៈ​បុគ្គលសម្រាប់​ការងារ (IPE, Individualized Plan for Employment) និង​គោលបំណង​ការ​ងារ​របស់អ្នក ដើម្បី​កំណត់អំពី​សេវាកម្ម​ជាក់ លាក់របស់ DOR ដែល​ត្រូវការ​ដើម្បី អាចសម្រេច​បាននូវ​គោលបំណង​ការ​ងារ របស់អ្នក អង្គភាព​ដែល​ជាអ្នក​ផ្តល់​ជូនសេវាកម្ម​ទាំងនោះ ទីកន្លែង​ផ្តល់​សេវាកម្ម ព្រមទាំង​វិធីសាស្រ្ត​ដែលមាន​ស្រាប់ សម្រាប់​ទទួល​យក​សេវាកម្ម ។ 9 CCR § 7029.6(b)(4) ។ ជម្រើសដែលធ្វើឡើងដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ អាច​មាន រួមបញ្ចូលនូវ​ការ​ផ្តល់​ព័ត៌មានដល់​អតិថិជន ឬអ្នក​ដាក់ពាក្យ នៅក្នុង​ភាសា ឬរបៀបនៃការទំនាក់​ទំនង ដែលសាម៉ីខ្លួនអាចយល់បាន ឬការផ្តល់​ជូន​សេវាកម្ម​គាំទ្រដល់​មនុស្ស​ដែល​មានពិការភាពសតិបញ្ញា ។ 9 CCR § 7029.6(b)(1) ។

2.  តើខ្ញុំអាច​ប្រើជម្រើសដែលធ្វើឡើងដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ របស់ខ្ញុំ​យ៉ាង​ដូចម្តេច ក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើសលទ្ធផលការងារ?

ក្នុងនាម​ជាអតិថិជនរបស់ DOR​ អ្នក​មានសិទ្ធិ​ធ្វើជា ដៃគូ​សកម្ម​ និងពេញលេញ ព្រមទាំងប្រើជម្រើស​ដែលមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅទូទាំង​ដំណើរការ​ទាំងមូល ចំពោះដំណើរការ​ស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ បូករួមទាំងការ​ជ្រើស​រើស​គោល បំណងការ​ងារ និងការ​រៀបចំបង្កើត IPE របស់អ្នក ។ 9 CCR § 7029.7(b)(1) និងច្បាប់​ស្តានីតិសម្បទា (Rehab. Act) § 120(b)(2)(B) ។ IPE មួយ ត្រូវបង្កើត ឡើងដើម្បីអាច​សម្រេច​បាននូវលទ្ធផលការ​ងារជាក់លាក់ នៅក្នុង​ស្ថានភាព​សមាហរណកម្ម ដែលត្រូវ​បាន ជ្រើស​រើស​ដោយ​សាម៉ីខ្លួន ហើយ​មានភាព​ស្របគ្នាជាមួយនឹង​ភាពខ្លាំងជាលក្ខណៈ​ពិសេស​ ធនធាន អាទិភាព ក្តីបារម្ភ លទ្ធភាព សមត្ថភាព ចំណាប់​អារម្មណ៍ និងជម្រើសដែលមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ របស់​សាម៉ីខ្លួន ។ 9 CCR § 7128(d) ច្បាប់ Title 34 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិ​សហព័ន្ធ (CFR , Code of Federal Regulation) § 361.45 ។ ដើម្បី​វាយតម្លៃ​គោល​បំណង​របស់អ្នក DOR អាច​ត្រូវ​ការ​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ នឹង​សមត្ថភាព​របស់អ្នក ដែល ព័ត៌មាន​នេះ​អាច​ទទួលបាន​តាមរយៈការវាយតម្លៃ​ទូលំទូលាយ ឬក៏ DOR អាចបង្កើតនូវទិសដៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេលខ្លី ដាច់ៗពីគ្នា នៅក្នុង IPE ។ សូមអាន គោលនយោបាយរដ្ឋបាលសេវាកម្មស្តានីតិសម្បទា ​(RSA, Rehabilitation Services Administration) លើសេចក្តី​បង្គាប់លេខ 97-04 ។

3.  តើខ្ញុំ​អាច​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន ដើម្បី​ជួយខ្ញុំ​ក្នុងការ​ជ្រើសរើសអង្គភាព ដែលជាអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ដល់ខ្ញុំបានទេ?

អាច​ស្នើសុំបាន ។ DOR ត្រូវជួយអ្នក ក្នុង​ការ​រកព័ត៌មានដែល​អាច​ជួយអ្នកក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើសអង្គភាព ដែល​នឹង​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដល់អ្នក ។ 9 CCR § 7029.6(b)(4) ។ DOR ត្រូវ​ផ្តល់ ឬជួយអតិថិជន ក្នុង​ការ​រកព័ត៌មាន ដែលព័ត៌មាន​ទាំងនោះ មានដូចជា តែក៏មិន​កំណត់​តែចំពោះ ៖ តម្លៃ ការ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម និងរយៈ ពេល​នៃសេវាកម្ម​ដែល​មាន​សក្តានុពល  ការ​ពេញចិត្ត​របស់​អតិថិជន ចំពោះ​សេវាកម្ម​ទាំងអស់​នោះ (ក្នុង​វិសាលភាពមួយដែល​ព័ត៌មាននេះ អាចរកបាន) សមត្ថភាពតាមអ្វីជាភាពតម្រូវរបស់អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ដែល​មាន​សក្តា​នុពល ប្រភេទ​សេវាកម្ម ដែល​ផ្តល់​ជូនដោយអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ដែល​មាន​សក្តា​នុពល កម្រិតក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវាកម្ម នៅក្នុង​ស្ថានភាព​សមាហរណកម្ម ព្រមទាំង​​លទ្ធផល​ ដែល​សម្រេច​បានដោយ​សាម៉ីខ្លួន​ដែល​ទទួល​បានសេវាកម្ម​ពីអ្នក​ផ្តល់​សេវា ក្នុង​វិសាលភាពមួយដែល​ព័ត៌មាននេះ អាច​មាន​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ជូន ។ 9 CCR §7029.6(d)។

អ្នក​ត្រូវ​ស្នើសុំព័ត៌មាន​ខាងលើ ស្តីអំពីអ្នក​លក់​ ឬអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែលណែ នាំដោយ DOR ។ អ្នកក៏គួរ​តែស្នើ​សុំផងដែរ ឲ្យ DOR ផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវជម្រើស មួយចំនួនអំពី​អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​ជ្រើស​រើស ។

4.  តើខ្ញុំ​អាច​ជ្រើសរើស​ស្ថានភាព​ទីកន្លែង​ការងារ និងស្ថានភាពទី កន្លែង​សម្រាប់​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ដែរឬទេ?

អាច​ស្នើសុំបាន ។ DOR អាច​ជួយ​អតិថិជន​ឲ្យ​ទទួលបាន​ការងារ ទៅតាម​ស្ថាន ភាពទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នា ។ IPE របស់អ្នក ត្រូវ​តែ​រៀប​ចំឡើង ដើម្បីជួយ អ្នកឲ្យ​អាច​សម្រេច​បាននូវលទ្ធផលការ​ងារ​ជាក់លាក់ នៅក្នុង​ស្ថានភាពទីកន្លែង​សមាហរណកម្ម ។ 9 CCR § 7128(d) ។ ស្ថានភាព​សមាហរណកម្ម គឺអាច​មាន នៅតាមសហគមន៍ ហើយ​ជាទីកន្លែង​ ដែល​ជនមានពិការភាពអាច​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​ជាមួយនឹងមនុស្ស​មិនមានពិការភាព ជាជាង​ឲ្យជនមិនមានពិការភាព ជាអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ដល់​ជនមានពិការភាព ។ 9 CCR § 7018.4(a) ។

ចំពោះ​ករណីមួយចំនួន DOR ក៏អាច​ជួយ​ដល់​ជនមានពិការភាព ឲ្យទទួលបាន ការងារ​លើសពីអ្វីដែលមាន​ក្នុងផែនការ ដែល​អតិថិជន​ធ្វើការ​ក្នុង​បរិបទដែល​មិន​មាន​សមាហរណកម្ម ឬនៅក្នុង​ទីកន្លែងបណ្តោះអាសន្ន និងជាជំហានអន្តរកាល ក្នុង​ដំណើរការ​ស្តានីតិសម្បទា ដើម្បី​រៀបចំជនមានពិការភាពឲ្យអាច​ធ្វើ​ការ​បានក្នុង​ស្ថានភាពដែលមាន​សមាហរណកម្ម ។ ការងារដែល​លើសពីអ្វី​ដែល​មានក្នុង​ផែនការ គឺមិនមែនជា​ចំណុច​ចុងបញ្ចប់ នៅក្នុង​ដំណើរ​ការ​ស្តានីតិ សម្បទាឡើយ ហើយក៏មិន​ត្រូវបាន​ចាត់ទុកថាជា​លទ្ធផលការ​ងារដែរ ។ 9 CCR វគ្គទី 7013.6 ។ បើ DOR ខកខាន​ផ្តល់​ឱកាស​ការងារ សេវាកម្ម និងលទ្ធផល ការងារផ្សេង ក្នុង​ស្ថានភាពសមាហរណកម្ម អ្នក​ត្រូវ​ហៅទូរស័ព្ទ​មកកាន់កម្មវិធី​ជំនួយ​អតិថិជន (CAP, Client Assistance Program) ។

បន្ថែម​លើសពីការ​ធ្វើ​សមាហរណកម្មកន្លែង​ការងារ​សាធារណៈ ឬកន្លែងឯកជន ស្ថានភាពកន្លែងការងារ អាច​រួមបញ្ចូលនូវ​អ្វី​ដែល​គាំទ្រ​ការងារ មុខរបរ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ឬភាពជាកម្មសិទ្ធិលើ​អាជីវកម្ម ។ អ្នក​ក៏អាច​​ជ្រើស​រើស​ធ្វើការ​ពេញម៉ោង ឬ​មិន ពេញម៉ោងបានដែរ ។ លទ្ធផលការងារនៃ​មេផ្ទះ និងអ្នកធ្វើការ​ក្នុងគ្រួសារ ដែល​មិន​បាន​ទទួល​ប្រាក់​កម្រៃ គឺមាន​នៅក្នុង​សហគមន៍ គឺត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ថា​ជាអ្វី​ដែល​កើតមានឡើង​ក្នុង​ស្ថានភាពការងារដែលមាន​លក្ខណៈ​សមាហរណកម្ម ហើយ​មាន​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ចំពោះ​និយមន័យនៃ​លទ្ធផលការ​ងារ ចំពោះ​ស្ថាន​ការ​ណ៍ណាមួយ ។ 9 CCR វគ្គទី 7011 ។ បើ​អ្នក​ជ្រើស​រើស​ស្ថានភាពការ​ងារជាមេ ផ្ទះ គឺវាត្រូវ​ជាការងារ​ដែល​អ្នក​អាច​សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ក្នុងចំណោម​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ផ្សេងៗទៀត ។ 9 CCR វគ្គទី 7136 ។ បើ​អ្នក​មិន​យល់​ស្រប ឬមិន​បាន​ជ្រើស​យក​ការងារ​ជា មេផ្ទះ/អ្នក​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​គ្រួសារ​ដែល​មិន​​ទទួលបាន​កម្រៃ ជាគោលបំណង​វិជ្ជាជីវៈទេ អ្នក​ត្រូវ​ប្រាប់អ្នក​ប្រឹក្សា​យោបល់​ផ្នែក​ស្តានីតិសម្បទារបស់អ្នកឲ្យបានដឹងថា អ្នក​ចង់​ប្តូរ​គោល​បំណង​របស់អ្នក ហើយ​សូមហៅទូរស័ព្ទមកជួប CAP ប្រសិនបើ DOR មិន​យល់​ព្រម​ប្តូរ​គោលបំណង​របស់​អ្នក​ទេនោះ ។

5.  តើ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច បើខ្ញុំយល់ឃើញថា គេមិន​បាន​ផ្តល់​ឲ្យខ្ញុំនូវ ជម្រើសប្រកបដោយព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ក្នុង​ដំណើរការ​ស្តានីតិ សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ទេនោះ?

បើ​អ្នក​យល់ឃើញថា គេមិន​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នកនូវ​ជម្រើស​ប្រកបដោយព័ត៌មាន គ្រប់គ្រាន់ នៅដំណាក់កាលណាមួយក្នុងដំណើរការ​ស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ទេនោះ អ្នក​ត្រូវ​សួរនាំអ្នក​ប្រឹក្សា​យោបល់ និង/ឬអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ DOR ដើម្បី ព្យាយាម​រកវិធី​ដោះស្រាយវិវាទ ឬស្វែងរក​ព័ត៌មាន ដើម្បី​ជួយអ្នក ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការសម្រេចចិត្ត​​ប្រកប​ដោយ​អត្ថន័យ អំពី​សេវាកម្ម និងកម្មវិធី​ស្តានីតិសម្បទា របស់អ្នក ។ អ្នក​ក៏មាន​សិទ្ធិទទួលបាន សិទ្ធិស្នើសុំឲ្យមានការ​រកដំណោះស្រាយ​តាមបែបរដ្ឋបាលជាមួយ​នឹងរដ្ឋបាល​ឌីស្ទ្រិក ព្រមទាំងសិទ្ធិស្នើសុំ​ការ​សម្រុះ សម្រួល និង/ឬសវនាការ​យុត្តិធម៌ ផងដែរ ។

បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ជំនួយក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទជាមួយ​នឹង DOR អ្នក​អាច​ទាក់​ទងមកកាន់កម្មវិធី​ជំនួយ​អតិថិជន តាមលេខ (800) 776-5746 ។