Tờ Thông tin về Lựa chọn sau khi Biết thông tin: Một Thành phần Quan trọng của Quy trình Phục hồi Nghề nghiệp

Publications
#5540.05

Tờ Thông tin về Lựa chọn sau khi Biết thông tin: Một Thành phần Quan trọng của Quy trình Phục hồi Nghề nghiệp

Người nộp đơn và khách hàng của Sở Phục hồi (DOR, Department of Rehabilitation) phải được cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ để trợ giúp họ thực hiện lựa chọn sau khi biết thông tin - đưa ra quyết định có ý nghĩa - trong suốt quá trình phục hồi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

1.  “Lựa chọn sau khi biết thông tin” là gì và vì sao nó lại quan trọng?

Luật liên bang yêu cầu tất cả các chương trình, dự án và hoạt động được tài trợ theo Đạo luật Phục hồi (Rehabilitation Act), bao gồm các chương trình phục hồi nghề nghiệp của tiểu bang, phải được “thực hiện theo cách phù hợp với nguyên tắc tôn trọng phẩm giá cá nhân, trách nhiệm cá nhân, quyền tự quyết, và việc theo đuổi sự nghiệp có ý nghĩa, trên cơ sở lựa chọn sau khi biết thông tin, của người khuyết tật.” Tiêu đề 29 của Bộ luật Hoa Kỳ (United States Code, USC) §701(c)(1). Quốc hội tuyên bố rằng mục tiêu của các dịch vụ này phải “cung cấp cho người khuyết tật các công cụ cần thiết để… đưa ra lựa chọn và quyết định sau khi biết thông tin; và đạt được sự bình đẳng về cơ hội, hòa nhập và hội nhập toàn diện trong xã hội, việc làm, sống độc lập, và tự túc về kinh tế và xã hội, cho những người như vậy.” 29 USC § 701(a)(6).

Người nộp đơn và khách hàng của Sở Phục hồi (DOR, Department of Rehabilitation) phải được cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ để trợ giúp họ thực hiện lựa chọn sau khi biết thông tin - đưa ra quyết định có ý nghĩa - trong suốt quá trình phục hồi. Tiêu đề 9 của Bộ Quy chế California (California Code of Regulations, CCR) §7029.6(a). Lựa chọn sau khi biết thông tin phải được DOR cung cấp trong quá trình xây dựng Kế hoạch Cá nhân hóa cho Việc làm (Individualized Plan for Employment, IPE) và mục tiêu việc làm của quý vị; để xác định các dịch vụ DOR cụ thể cần thiết để đạt được mục tiêu việc làm của quý vị; thực thể sẽ cung cấp dịch vụ; môi trường nơi các dịch vụ sẽ được cung cấp; và các phương pháp có sẵn để có được dịch vụ. 9 CCR § 7029.6(b)(4). Lựa chọn sau khi biết thông tin có thể bao gồm việc cung cấp thông tin cho khách hàng hoặc người nộp đơn bằng ngôn ngữ hoặc phương thức giao tiếp mà người đó hiểu hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bị khuyết tật nhận thức. 9 CCR § 7029.6(b)(1).

2.  Tôi thực hiện lựa chọn sau khi biết thông tin trong việc lựa chọn kết quả việc làm như thế nào?

Là khách hàng của DOR, quý vị có quyền là đối tác tích cực và toàn diện và thực hiện lựa chọn sau khi biết thông tin trong quá trình phục hồi nghề nghiệp, bao gồm chọn mục tiêu việc làm và phát triển IPE của quý vị. 9 CCR § 7029.7(b)(1) và Đạo luật Phục hồi § 120(b)(2)(B). IPE phải được thiết kế để đạt được kết quả việc làm cụ thể trong môi trường hòa nhập do người đó chọn và phù hợp với các điểm mạnh, nguồn lực, ưu tiên, quan tâm, năng lực, khả năng, sở thích, và lựa chọn sau khi biết thông tin đặc thù của người đó. 9 CCR § 7128(d); Tiêu đề 34 của Bộ Quy chế Liên bang (Code of Federal Regulation, CFR) § 361.45. Để đánh giá mục tiêu của quý vị, DOR có thể cần thông tin dựa trên hiệu suất có được thông qua thẩm định toàn diện, hoặc DOR có thể thiết lập các mục tiêu ngắn hạn riêng biệt trong IPE. Xem Chỉ thị Chính sách của Cơ quan Dịch vụ Phục hồi (RSA, Rehabilitation Services Administration) Số 97-04.

3.  Tôi có thể có được thông tin để giúp tôi chọn thực thể sẽ cung cấp dịch vụ không?

Có. DOR phải hỗ trợ quý vị trong việc thu thập thông tin cho phép quý vị chọn thực thể sẽ cung cấp dịch vụ. 9 CCR § 7029.6(b)(4)(C). DOR phải cung cấp hoặc trợ giúp khách hàng có được thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn ở: chi phí, khả năng tiếp cận và thời lượng của các dịch vụ tiềm năng; mức độ hài lòng của người tiêu dùng với các dịch vụ đó (trong phạm vi thông tin này có sẵn); trình độ của các nhà cung cấp dịch vụ tiềm năng; các loại dịch vụ được các nhà cung cấp tiềm năng cung cấp; mức độ cung cấp dịch vụ trong môi trường hòa nhập; và kết quả đạt được bởi những người làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ, trong phạm vi thông tin này có sẵn. 9 CCR §7029.6(d).

Quý vị nên yêu cầu thông tin trên về đại lý hoặc nhà cung cấp mà DOR giới thiệu. Quý vị cũng nên yêu cầu DOR cung cấp cho mình một số lựa chọn về nhà cung cấp dịch vụ để lựa chọn.

4.  Tôi có thể chọn môi trường việc làm và môi trường mà dịch vụ sẽ được cung cấp không?

Có. DOR có thể trợ giúp khách hàng có được việc làm trong nhiều môi trường khác nhau. IPE của quý vị phải được thiết kế để đạt được kết quả việc làm cụ thể trong một môi trường hòa nhập. 9 CCR § 7128(d). Các môi trường hòa nhập thường thấy trong cộng đồng, và là nơi người khuyết tật tương tác với những người không khuyết tật không phải là người đang cung cấp dịch vụ cho họ. 9 CCR § 7018.4(a).

Trong một số trường hợp, DOR cũng có thể trợ giúp một người có được việc làm mở rộng trong đó khách hàng làm việc trong môi trường phi hòa nhập hoặc được bảo vệ như một bước tạm thời và chuyển tiếp trong quy trình phục hồi để chuẩn bị cho người đó làm việc trong môi trường hòa nhập. Việc làm mở rộng không phải là mục tiêu của quá trình phục hồi và không được coi là kết quả việc làm. 9 CCR § 7013.6. Nếu DOR không cung cấp được các cơ hội việc làm, dịch vụ, và kết quả khác trong một môi trường hòa nhập, quý vị nên gọi cho Chương trình Trợ giúp Khách hàng (Client Assistance Program, CAP).

Ngoài các nơi làm việc cho nhà tuyển dụng công hoặc tư nhân hòa nhập, các môi trường việc làm có thể bao gồm việc làm được hỗ trợ, tự làm chủ, hoặc sở hữu doanh nghiệp. Quý vị cũng có thể chọn làm việc trên cơ sở toàn thời gian hoặc bán thời gian. Kết quả việc làm của người nội trợ và lao động trong gia đình không nhận lương có sẵn trong cộng đồng, được xem là xảy ra trong các môi trường hòa nhập, và đáp ứng định nghĩa về kết quả việc làm trong một số tình huống nhất định. 9 CCR § 7011. Nếu quý vị chọn một môi trường việc làm của người nội trợ thì phải có dự kiến về cả lợi ích xã hội và kinh tế, cùng các tiêu chí khác. 9 CCR § 7136. Nếu quý vị không đồng ý hoặc chưa chọn người nội trợ/lao động trong gia đình không nhận lương làm mục tiêu nghề nghiệp, quý vị nên nói với tư vấn viên phục hồi rằng quý vị muốn thay đổi mục tiêu, và gọi cho CAP nếu DOR không đồng ý thay đổi mục tiêu của quý vị.

5.  Nếu tôi cảm thấy mình chưa được cung cấp lựa chọn sau khi biết thông tin trong quá trình phục hồi nghề nghiệp thì sao?

Nếu quý vị cảm thấy mình chưa được cung cấp lựa chọn sau khi biết thông tin tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình phục hồi nghề nghiệp, quý vị nên trao đổi với tư vấn viên và/hoặc giám sát viên DOR để cố gắng giải quyết bất đồng hoặc có được thông tin để giúp quý vị đưa ra quyết định có ý nghĩa về dịch vụ và chương trình phục hồi của mình. Quý vị cũng có quyền yêu cầu Xem xét Hành chính với Quản trị viên Địa hạt và yêu cầu Hòa giải và/hoặc Phiên điều trần Công bằng.

Nếu quý vị cần trợ giúp để giải quyết bất đồng với DOR, quý vị có thể liên hệ với Chương trình Trợ giúp Khách hàng theo số (800) 776-5746.