Tờ Thông tin về Lựa chọn sau khi Biết thông tin: Một Thành phần Quan trọng của Quy trình Phục hồi Nghề nghiệp

Publications
#5540.05

Tờ Thông tin về Lựa chọn sau khi Biết thông tin: Một Thành phần Quan trọng của Quy trình Phục hồi Nghề nghiệp

1.  “Lựa chọn sau khi biết thông tin” là gì và vì sao nó lại quan trọng?

Luật liên bang yêu cầu tất cả các chương trình, dự án và hoạt động được tài trợ theo Đạo luật Phục hồi (Rehabilitation Act), bao gồm các chương trình phục hồi nghề nghiệp của tiểu bang, phải được “thực hiện theo cách phù hợp với nguyên tắc tôn trọng phẩm giá cá nhân, trách nhiệm cá nhân, quyền tự quyết, và việc theo đuổi sự nghiệp có ý nghĩa, trên cơ sở lựa chọn sau khi biết thông tin, của người khuyết tật.” Tiêu đề 29 của Bộ luật Hoa Kỳ (United States Code, USC) §701(c)(1). Quốc hội tuyên bố rằng mục tiêu của các dịch vụ này phải “cung cấp cho người khuyết tật các công cụ cần thiết để… đưa ra lựa chọn và quyết định sau khi biết thông tin; và đạt được sự bình đẳng về cơ hội, hòa nhập và hội nhập toàn diện trong xã hội, việc làm, sống độc lập, và tự túc về kinh tế và xã hội, cho những người như vậy.” 29 USC § 701(a)(6).

 

 

Click links below for a downloadable version.