Tej Hau Kev Xaiv Uas Qhia Lawm: Feeb Tseem Ceeb Txog Daim Ntawv Qhia Txog Txheej Txheem Kev Teeb Tsa Kom Muaj Haujlwm

Publications
#5540.09

Tej Hau Kev Xaiv Uas Qhia Lawm: Feeb Tseem Ceeb Txog Daim Ntawv Qhia Txog Txheej Txheem Kev Teeb Tsa Kom Muaj Haujlwm

1.  “tej hau kev xaiv uas qhia lawm” yog dab tsi thiab vim li cas nws thiaj tseem ceeb?

Kev cai lijchoj tsoom fwv tseev kom tag nrho txhua cov phiajxwm, cov haujlwm thiab cov dej num uas raug muab nyiaj pab raws li Tsab Cai Kev Ua Kom Rov Zoo uas xam muaj cov phiajxwm kev teeb tsa kev muaj haujlwm qib xeev, yuav tsum “raug nqis tes ua raws nraim tej qauv cai kev hwm rau ib tug neeg twg yam lub siab dawb paug, rau feem xyuam haujlwm ntiag tug, kev txiav txim siab ntawm tus kheej, ua raws li qhov txoj haujlwm yam muaj txiaj ntsim zoo, ntos raws li tej hau kev xaiv uas qhia lawm, ntawm ib tug neeg twg uas xiam oob qhab.” Title 29 ntawm Tsab Cai Hauv Teb Chaws Meskas (29 [USC, United States Code]) §701(c)(1). Xab-phas Congress tau hais tseg tias lub hom phiaj ntawm cov kev pab cuam no yuav tsum xam muaj “kev muab tej khoom siv uas tsim nyog rau cov neeg uas xiam oob qhab txhawm rau … teeb tsa cov hau kev xaiv uas qhia lawm thiab cov kev txiav txim siab; thiab ua tau kev muaj vaj huam sib luag, xam tag nrho thiab tej kev sib sau hauv zej tsoom, kev ntiav haujlwm, kev nyob ib leeg, thiab kev nyiaj txiag thiab kev muaj txaus ntawm zej tsoom, rau cov neeg ntawd.” 29 USC § 701(a)(6).

 

 

Click links below for a downloadable version.