Tej Hau Kev Xaiv Uas Qhia Lawm: Feeb Tseem Ceeb Txog Daim Ntawv Qhia Txog Txheej Txheem Kev Teeb Tsa Kom Muaj Haujlwm

Publications
#5540.09

Tej Hau Kev Xaiv Uas Qhia Lawm: Feeb Tseem Ceeb Txog Daim Ntawv Qhia Txog Txheej Txheem Kev Teeb Tsa Kom Muaj Haujlwm

Department of Rehabilitation (DOR) must give you information and support services so you can make meaningful decisions about your job goals and services. This is called informed choice. This pub tells you about informed choice. It tells you when to use it. It tells you how to get help if you have a problem getting informed choice.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

1.  “tej hau kev xaiv uas qhia lawm” yog dab tsi thiab vim li cas nws thiaj tseem ceeb?

Kev cai lijchoj tsoom fwv tseev kom tag nrho txhua cov phiajxwm, cov haujlwm thiab cov dej num uas raug muab nyiaj pab raws li Tsab Cai Kev Ua Kom Rov Zoo uas xam muaj cov phiajxwm kev teeb tsa kev muaj haujlwm qib xeev, yuav tsum “raug nqis tes ua raws nraim tej qauv cai kev hwm rau ib tug neeg twg yam lub siab dawb paug, rau feem xyuam haujlwm ntiag tug, kev txiav txim siab ntawm tus kheej, ua raws li qhov txoj haujlwm yam muaj txiaj ntsim zoo, ntos raws li tej hau kev xaiv uas qhia lawm, ntawm ib tug neeg twg uas xiam oob qhab.” Title 29 ntawm Tsab Cai Hauv Teb Chaws Meskas (29 [USC, United States Code]) §701(c)(1). Xab-phas Congress tau hais tseg tias lub hom phiaj ntawm cov kev pab cuam no yuav tsum xam muaj “kev muab tej khoom siv uas tsim nyog rau cov neeg uas xiam oob qhab txhawm rau … teeb tsa cov hau kev xaiv uas qhia lawm thiab cov kev txiav txim siab; thiab ua tau kev muaj vaj huam sib luag, xam tag nrho thiab tej kev sib sau hauv zej tsoom, kev ntiav haujlwm, kev nyob ib leeg, thiab kev nyiaj txiag thiab kev muaj txaus ntawm zej tsoom, rau cov neeg ntawd.” 29 USC § 701(a)(6).

Yuav tsum muab tej xov xwm thiab cov kev pab cuam txhawb nqa rau cov neeg tso npe thov thiab cov neeg siv kev pab cuam ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ua Kom Rov Zoo (DOR, Department of Rehabilitation) txhawm rau pab lawv xyaum ua tej hau kev xaiv uas qhia lawm - ua kev txiav txim uas muaj txiaj ntsig - los ntawm txheej txheem Kev Ua Kom Rov Zoo. Title 9 hauv Cov Cai Quab Ntawm California (CCR, California Code of Regulations) §7029.6(a). DOR yuav tsum muab tej hau kev xaiv uas qhia lawm hauv kev txhim kho kom li Kev Npaj Rau Ib Tug Neeg hais Txog Kev Ntiav Haujlwm (IPE, Individualized Plan for Employment) thiab lub hom phiaj ntiav haujlwm; los txiav txim txog cov kev pab cuam DOR tsi ntsees uas xav tau txhawm rau ua tiav koj lub hom phiaj ntiav haujlwm; kev muaj cai uas yuav muab cov kev pab cuam; kev teeb tsa qho chaw uas cov kev pab cuam yuav raug muab rau; thiab cov hau kev ua haujlwm uas muaj txhawm kom tau txais cov kev pab cuam. 9 CCR § 7029.6(b)(4). Tej hau kev xaiv uas qhia lawm tej zaum yuav xam muaj tej xov xwm uas tab tom muab rau tus neeg siv kev pab cuam lossis tus neeg tso npe thov ua hom lus lossis hom kev sib txuas txog kev nkag siab ntawm tus neeg ntawd lossis cov kev pab cuam pab txhawb uas tab tom muab rau cov neeg uas qhov nyuaj fab xiam oob qhab. 9 CCR § 7029.6(b)(1).

2.  Kuv yuav xyaum ua kuv tej hau kev xaiv uas qhia lawm tau li cas hauv kev xaiv qhov ua tau tawm los ntawm kev ntiav haujlwm?

Thaum yog ib tug neeg siv kev pab cuam ntawm DOR, ces koj muaj caikom siv tau thiab yog tus koom txhua nrho hauv, thiab los xyaum ua tej hau kev xaiv uas qhia lawm hauv txheej txheem kev teeb tsa kev muaj haujlwm uas xam muaj kev xaiv koj li hom phiajxwm ntiav haujlwm thiab kev txhim kho koj li IPE. 9 CCR § 7029.7(b)(1) thiab Rehab. Tsab Cai § 120(b)(2)(B). IPE yuav tsum raug tawm qauv txhawm rau ua tiav ib qho ua tau los ntawm kev ntiav haujlwm tsi ntsees hauv kev teeb tsa uas suav sau lawm uas raug xaiv los ntawm ib tug neeg twg thiab raws nraim nrog ib tug neeg ntawd tej kev ruaj khov, peev txheej, haujlwm tseem ceeb, lus txhawj xeeb, rab peev xwm, qhov ua tau, kev ntsaw, thiab tej hau kev xaiv uas qhia lawm. 9 CCR § 7128(d); Title 34 hauv Tsab Cai Qhuab Ntawm Tsoom Fwv (CFR, Code of Federal Regulation) § 361.45. Txhawm rau ntaus nqi txog koj lub hom phiaj, tej zaum DOR yuav tsum tau muaj tej xov xwm raws kev nqis tes ua uas tau los ntawm kev ntsuam xyuas uas nkag siab tau, lossis tej zaum DOR yuav teeb tsa cov hom phiaj ntu sij hawm luv uas sib cais hauv IPE. Saib Tsab Cai Tswj Txog Kev Tswj Tuav Kev Pab Cuam Ua Kom Rov Zoo (RSA, Rehabilitation Services Administration) Raws Tus Najnpawb Lus Qhia. 97-04.

3.  Kuv puas tuaj yeem tau txais tej xov xwm txhawm rau pab kuv xaiv tej kev muaj cai uas yuav muab cov kev pab cuam?

Yog. DOR yuav tsum pab koj hauv tej xov xwm uas tab tom thov qhov uas yuav ua rau koj muaj peev xwm xaiv qhov kev muaj cai ntawd uas yuav muab cov kev pab cuam rau. 9 CCR § 7029.6(b)(4). DOR yuav tsum muab lossis yuav tsum pab cov neeg siv pab cuam kom tau tej xov xwm uas xam muaj, tab sis tsis tswj ciam rau: tus nqi, kev nkag txog thiab ntu sij hawm uas ntxim li yuav muaj cov kev pab cuam; kev txaus siab nrog cov kev pab cuam ntawd ntawm neeg siv (rau cheeb tsam uas tej xov xwm no muaj siv); qhov zoo tsim nyog ntawm cov kws kho mob hauv kev pab cuam uas ntxim li yuav muaj; hom kev pab cuam uas raug muab los ntawm cov kws kho mob uas ntxim li yuav muaj; tso qi seb qhov kev pab cuam twg uas raug muab hauv kev teeb tsa uas suav sau lawm; thiab qhov uas tau tawm los uas raug ua tiav los ntawm ib tug neeg twg uas tseem tab tom ua haujlwm nrog cov kws kho mob hauv kev pab cuam, cheeb tsam uas tej xov xwm no muaj rau siv. 9 CCR §7029.6(d).

Koj yuav tsum thov cov xov xwm saum toj dhau los no ntsig txog tus neeg muag lossis kws kho mob uas DOR hais tseg. Koj kuj tseem yuav tsum tau thov kom DOR muab ntau cov hau kev xaiv txog cov kws kho mob hauv kev pab cuam rau koj txhawm rau tau xaiv.

4.  Kuv puas tuaj yeem xaiv kev nthiav haujlwm uas tab tom teeb tsa thiab kev teeb tsa hauv qhov cov kev pab cuam tag uas yuav raug muab rau?

Yog. DOR tuaj yeem pab cov neeg siv kev pab cuam kom tau kev ntiav haujlwm hauv ntau hom kev teeb tsa. Koj li IPE yuav raug tawm qauv kom ua tiav qhov ua tau los ntawm kev ntiav haujlwm tsi ntsees hauv ib qho kev teeb tsa uas suav sau lawm. 9 CCR § 7128(d). Cov kev teeb tsa uas suav sau lawm yog hom uas pom heev tshaj plaws hauv zej zog, thiab yog qhov chaw uas cov tib neeg xiam oob qab muaj chaw sib tim nrog cov neeg tsis xiam oob qhab uas tsis yog cov neeg tsis xiam oob qhab uas yuav muab cov kev pab cuam rau lawv. 9 CCR § 7018.4(a).

Nyob rau qee lub vij ceeb, ces tej zaum DOR kuj tseem yuav pab ib tug neeg twg kom tau kev ntiav haujlwm uas raug nthuav txav lawm qhov chaw uas tus neeg siv kev pab cuam ua haujlwm hauv ib qho kev teeb tsa uas tsis tau suav sau lossis kev teeb tsa chaw nyob tam li tej kauj ruam sab hauv thiab kauj ruam kev hloov xa hauv tej txheej txheem kev ua kom rov zoo txhawm rau npaj kev ntiav haujlwm hauv ib qho kev teeb tsa ua suav sau lawm  rau ib tug neeg twg. Kev ntiav haujlwm uas raug nthuav txav tsis yog qhov kawg hauv txheej txeem kev ua kom rov zoo thiab yuav tsis raug xam tias yog ib qho ua tau los hauv kev ntiav haujlwm. 9 CCR § 7013.6. Yog hais tias DOR ua tsis tau raws qhov kom muab cov caij nyoog zoo tau haujlwm, cov kev pab cuam thiab qhov ua tau hauv kev ntiav haujlwm hauv ib qho kev teeb tsa uas suav sau lawm, ces koj yuav tsum hu rau Tsoom Ua Haujlwm Kev Pab Neeg Siv Kev Pab Cuam (CAP, Client Assistance Program).

Ntxiv nrog rau cov chaw zej tsoom sawv daws uas suav sau lawm lossis chaw ua haujlwm ntawm tus tswv haujlwm ntiag tug, ces kev teeb tsa kev ntiav haujlwm yuav xam muaj kev ntiav haujlwm uas tau txhawb nqa, kev lag luam ntiag tug, lossis kev ua tswv lag luam. Tej zaum koj kuj tseem tuaj yeem xaiv ua haujlwm puv sij lossis qee sij tau. Qhov ua tau hauv kev ntiav haujlwm ntawm tus neeg tu vaj tse thiab cov neeg ua haujlwm hauv tsev neeg uas tsis them nyiaj rau uas muaj nyob hauv lub zej zog ntawd, yuav raug txiav txim raws li tshwm sim hauv kev teeb tsa uas suav sau lawm, thiab ua tau raws li lub ntsiab lus qhia txog qhov ua tau hauv kev ntiav haujlwm hauv ib qho zwj ceeb twg kiag. 9 CCR § 7011. Yog hais tias koj xaiv ib qho kev teeb tsa kev ntiav haujlwm txog neeg tu vaj tse, ces qhov ntawd yuav tsum yog kev xav tseg ua ntej txog cov txiaj ntsim zej tsoom thiab nyiaj txiag tib si, hauv lwm cov qauv cai. 9 CCR § 7136. Yog hais tias koj tsis pom zoo nrog lossis tsis tau xaiv tus neeg tu vaj tse/tus neeg ua haujlwm hauv tsev neeg uas tsis them nyiaj rau tam li ib qho hom phiaj kev txhawb kom muaj haujlwm ua, ces koj yuav tsum qhia rau koj tus kws pab tawm tswv yim fab kev ua kom rov zoo uas koj xav hloov koj lub hom phiaj, thiab hu rau CAP yog hais tias DOR tsis pom zoo rau hloov koj lub hom phiaj.

5.  Yuav ua li cas yog hais tias kuv hnov zoo li kuv tsis raug muab tej hau kev xaiv uas qhia lawm hauv txheej txheem kev txhawb kom muaj haujlwm ua?

Yog hais tias koj hnov zoo li koj tsis raug muab tej hau kev xaiv uas qhia lawm nyob ntawm ib qho twg hauv txheej txheem txhawb kom muaj haujlwm ua, ces koj yuav tsum tham nrog koj tus kws pab tswv yim thiab/lossis tus thawj coj ntawm DOR kom ua tiag pab daws kev tsis sib haum xeeb lossis kom tau txais tej xov xwm txhawm rau pab koj hauv kev txiav txim siab uas muaj txiaj ntsig zoo ntsig txog koj li kev pab cuam thiab phiajxwm ua kom rov zoo. Koj kuj tseem muaj cai los thov Kev Rov Xyuas Duav Txog Kev Tswj Dej Num nrog Kws Tuav Tswj Dej Num Qib Nroog, thiab thov kom muaj ib Rooj Lus Kho Kom Sib Haum Xeeb thiab/lossis Rooj Lus Kho Ob Tog Ncaj Nrab.

Yog hais tias koj xav tau kev pab hauv kev daws kev tsis sib haum xeeb nrog DOR, tej zaum koj yuav tau tiv tauj rau Tsoom Ua Haujlwm Kev Pab Neeg Siv Kev Pab Cuam ntawm (800) 776-5746.