انتخاب آگاهانه: یکی از بخش‌های تأیید شده بروشور توانبخشی شغلی

Publications
#5540.16

انتخاب آگاهانه: یکی از بخش‌های تأیید شده بروشور توانبخشی شغلی

قوانین فدرال ایجاب می‌کند که کلیه برنامه‌ها، پروژه‌ها، و فعالیت‌هایی که بودجه آنها بر اساس قانون توانبخشی تأمین می‌گردد، از جمله برنامه‌های توانبخشی شغلی ایالتی، «مطابق با اصول اساسی احترام برای عزت افراد، مسئولیت شخصی، خودکفایی، و تلاش برای دستیابی به شغل‌های هدفمند بر پایه انتخاب آگاهانه اشخاص دچار معلولیت، اجرا گردند.»

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 

1.    «انتخاب آگاهانه» چیست و چرا حائز اهمیت است؟

قوانین فدرال ایجاب می‌کند که کلیه برنامه‌ها، پروژه‌ها، و فعالیت‌هایی که بودجه آنها بر اساس قانون توانبخشی تأمین می‌گردد، از جمله برنامه‌های توانبخشی شغلی ایالتی، «مطابق با اصول اساسی احترام برای عزت افراد، مسئولیت شخصی، خودکفایی، و تلاش برای دستیابی به شغل‌های هدفمند بر پایه انتخاب آگاهانه اشخاص دچار معلولیت، اجرا گردند.» فصل 29 از قانون ایالات متحده

(29 [USC, United States Code]) قسمت701(c)(1). در مصوبات کنگره تصریح شده است که هدف این خدمات باید «ارائه ابزارهای لازم برای افراد دچار معلولیت به منظور... انجام انتخاب‌ها و تصمیمات آگاهانه؛ دسترسی به فرصت‌های برابر، مشارکت و هم‌آمیزی کامل در جامعه، اشتغال، زندگی مستقل، و خودکفایی اقتصادی و اجتماعی برای چنین اشخاصی باشد.» 29 USC قسمت 701(a)(6).

برای کمک به متقاضیان و مشتریان اداره توانبخشی (DOR, Department of Rehabilitation) جهت انجام انتخاب‌های آگاهانه -اتخاذ تصمیمات هدفمند -، باید در طول روند توانبخشی اطلاعات و خدمات حمایتی لازم به آنها ارائه گردد. فصل 9 از مجموعه مقررات کالیفرنیا

(CCR, California Code of Regulations) قسمت 7029.6(a). DOR باید طی روند تهیه «طرح استخدام شخصی شده» (IPE, Individualized Plan for Employment) و تعیین اهداف اشتغال شما؛ خدمات ویژه DOR برای نیل به اهداف اشتغال؛ سازمانی که آن خدمات را به شما ارائه می‌دهد؛ محیطی که خدمات در آن ارائه خواهد شد؛ و روش‌های موجود برای دریافت خدمات، فرصت انجام انتخاب‌های آگاهانه را به شما بدهد. 9 CCR قسمت 7029.6(b)(4). انتخاب آگاهانه می‌تواند شامل ارائه اطلاعات به مشتری یا متقاضی به زبان یا شیوه ارتباطی باشد که آن شخص می‌فهمد و نیز ارائه خدمات حمایتی به افرادی که دچار معلولیت‌های شناختی هستند. 9 CCR قسمت 7029.6(b)(1).

2.     چگونه حق خود برای انتخاب آگاهانه را در انتخاب یک شغل اعمال کنم؟

به عنوان مشتری DOR، این حق را دارید که در کل روند توانبخشی شغلی، شامل انتخاب اهداف اشتغال و تهیه طرح IEP خود، فعالانه مشارکت و حق خود برای انتخاب آگاهانه را اعمال نمایید. 9 CCR قسمت 7029.7(b)(1) و قانون توانبخشی قسمت 120(b)(2)(B). برای نیل به اهداف اشتغال در محیطی دارای هم‌آمیزی اجتماعی که توسط شخص ذینفع انتخاب می‌شود، لازم است یک طرح IEP متناسب با نقاط قوت، منابع، اولولیت‌ها، دغدغه‌ها، توانمندی‌ها، قابلیت‌ها، علایق، و انتخاب آگاهانه خاص آن شخص تهیه گردد. 9 CCR قسمت 7128(d)؛ فصل 34 مجموعه قوانین فدرال (CFR) قسمت 361.45. به منظور ارزیابی اهداف شما، ممکن است DOR به اطلاعات مبتنی بر عملکرد به دست آمده از طریق یک ارزیابی جامع نیاز داشته باشد؛ یا ممکن است DOR اهداف کوتاه‌مدت مشخصی را در طرح IEP تعیین نماید. به دستورالعمل سیاست‌های شماره 04-97 «مدیریت خدمات توانبخشی» (RSA, Rehabilitation Services Administration) رجوع کنید.

3.      آیا می‌توانم اطلاعات لازم برای انتخاب سازمان ارائه‌دهنده خدمات را دریافت کنم؟

بله. DOR باید در دریافت اطلاعات لازم برای انتخاب سازمان ارائه‌دهنده خدمات به شما کمک کند. 9 CCR قسمت 7029.6(b)(4)(C). DOR باید اطلاعاتی از قبیل موارد زیر را به متقاضیان و مشتریان ارائه دهد یا در دریافت این گونه اطلاعات به آنها کمک کند: هزینه، قابلیت دسترسی، و مدت خدمات احتمالی؛ میزان رضایت مشتریان از آن خدمات (تا حدی که این اطلاعات موجود باشد)؛ صلاحیت‌های لازم برای ارائه‌دهندگان خدمات احتمالی؛ انواع خدماتی که توسط ارائه‌دهندگان احتمالی ارائه می‌شود؛ میزان ارائه این گونه خدمات در محیط‌های دارای هم‌آمیزی اجتماعی؛ و نتایجی که اشخاص بر اثر کار با ارائه‌دهندگان خدمات به دست می‌آورند، تا حدی که این اطلاعات موجود باشد. 9 CCR قسمت 7029.6(d).

 باید اطلاعات فوق‌الذکر را درباره فروشنده یا ارائه‌دهنده توصیه شده توسط DOR درخواست کنید. همچنین، باید از DOR درخواست کنید که چندین گزینه ارائه‌دهنده خدمات را به شما معرفی کند تا بتوانید از بین آنها بهترین را انتخاب کنید.

4.    آیا می‌توانم محیط اشتغال و نیز زمینه‌ای که در آن خدمات ارائه می‌گردد را انتخاب کنم؟

بله. DOR می‌تواند در کسب اشتغال در مجموعه‌ای از محیط‌ها و زمینه‌های مختلف به مشتریان کمک کند. IPE شما باید به گونه‌ای طراحی گردد که در یک محیط دارای هم‌آمیزی اجتماعی به اهداف اشتغال تعیین شده دست یابید. 9 CCR قسمت 7128(d). محیط‌های دارای هم‌آمیزی اجتماعی عموماً در جامعه یافت می‌شوند، و محیط‌هایی هستند که در آنها افراد دچار معلولیت با اشخاص غیر معلول، غیر از اشخاص غیر معلول ارائه‌دهنده خدمات، تعامل دارند. 9 CCR قسمت 7018.4(a).

همچنین، در برخی موارد، ممکن است DOR در کسب اشتغال تمدید شده به مشتری کمک کند به نحوی که وی به عنوان یک مرحله موقت و گذرا از روند توانبخشی در یک محیط فاقد هم‌آمیزی اجتماعی یا تحت حمایت کار می‌کند تا برای اشتغال در یک محیط دارای هم‌آمیزی اجتماعی آماده گردد. اشتغال تمدید شده یک هدف نهایی در روند توانبخشی نیست و جزء نتایج اشتغال محسوب نمی‌گردد. 9 CCR قسمت 7013.6. اگر DOR در تأمین سایر فرصت‌های اشتغال، خدمات، و نتایج در یک محیط دارای هم‌آمیزی اجتماعی قصور بورزد، باید با «برنامه کمک به مشتریان» (CAP, Client Assistance Program) تماس بگیرید.

علاوه بر محیط‌های کاری دارای هم‌آمیزی اجتماعی دولتی یا خصوصی، سایر زمینه‌های اشتغال می‌تواند شامل اشتغال حمایت شده، شغل آزاد، یا مالکیت کسب و کار باشد. همچنین، می‌توانید یک شغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت را انتخاب کنید. مشاغلی مثل خانه‌داری و کار در منزل بدون دستمزد نیز در جامعه موجود هستند. این گونه مشاغل نیز در محیط‌های دارای هم‌آمیزی اجتماعی انجام می‌گیرند، و واجد شرایط تعیین شده در تعریف نتیجه اشتغال هستند. 9 CCR قسمت 7011. اگر زمینه شغلی خانه‌داری را انتخاب کنید، باید علاوه بر سایر معیارها، مزایای اجتماعی و اقتصادی آن نیز پیش‌بینی شود. 9 CCR قسمت 7136. اگر با زمینه شغلی خانه‌داری/یا کار در منزل بدون دستمزد مخالف باشید یا آن را به عنوان هدف اشتغال خود انتخاب نکرده باشید، باید به مشاور توانبخشی خود بگویید که می‌خواهید هدف خود را تغییر دهید؛ و در صورت مخالفت DOR با تغییر هدف شما، با CAP تماس بگیرید.

5.    اگر احساس کنم که در روند توانبخشی شغلی، به من حق انتخاب آگاهانه داده نشده است، چطور؟

اگر احساس کنید که در هر مرحله‌ای از روند توانبخشی شغلی حق انتخاب آگاهانه به شما داده نشده است، باید با مشاور و/یا سرپرست DOR خود صحبت و این مسئله را حل و فصل کنید یا اطلاعات لازم برای کمک به شما جهت اتخاذ تصمیمات هدفمند درباره خدمات و برنامه توانبخشی خود را کسب نمایید. همچنین، این حق را دارید که برای یک «بازنگری اداری» نزد «مدیر ناحیه» و نیز «داوری» و/یا «رسیدگی عادلانه» درخواست دهید.

 در صوت نیاز به کمک برای حل و فصل اختلافت خود با DOR، می‌توانید از طریق شماره (800) 776-5746 با «برنامه کمک به مشتریان» تماس بگیرید.