انتخاب آگاهانه: یکی از بخش‌های تأیید شده بروشور توانبخشی شغلی

Publications
#5540.16

انتخاب آگاهانه: یکی از بخش‌های تأیید شده بروشور توانبخشی شغلی

1.    «انتخاب آگاهانه» چیست و چرا حائز اهمیت است؟

قوانین فدرال ایجاب می‌کند که کلیه برنامه‌ها، پروژه‌ها، و فعالیت‌هایی که بودجه آنها بر اساس قانون توانبخشی تأمین می‌گردد، از جمله برنامه‌های توانبخشی شغلی ایالتی، «مطابق با اصول اساسی احترام برای عزت افراد، مسئولیت شخصی، خودکفایی، و تلاش برای دستیابی به شغل‌های هدفمند بر پایه انتخاب آگاهانه اشخاص دچار معلولیت، اجرا گردند.» فصل 29 از قانون ایالات متحده (29 [USC, United States Code]) قسمت701(c)(1). در مصوبات کنگره تصریح شده است که هدف این خدمات باید «ارائه ابزارهای لازم برای افراد دچار معلولیت به منظور... انجام انتخاب‌ها و تصمیمات آگاهانه؛ دسترسی به فرصت‌های برابر، مشارکت و هم‌آمیزی کامل در جامعه، اشتغال، زندگی مستقل، و خودکفایی اقتصادی و اجتماعی برای چنین اشخاصی باشد.» 29 USC قسمت 701(a)(6).

 

 

Click links below for a downloadable version.