Qhov Khoos Kas IHSS pab them nqi rau Cov Kev Pab Cuam Kho Mob

Publications
#F044.09

Qhov Khoos Kas IHSS pab them nqi rau Cov Kev Pab Cuam Kho Mob

Dab tsi yog qhov kev pabcuam kws khomob? Kuv tuaj yeem nrhiav tau txoj cai lij choj ntawm kev pab kho mob nyob qhov twg? Kuv yuav paub li cas seb qhov kuv xav tau yog "Paramedical Service"... nrhiav cov lus teb rau cov lus nug no thiab ntau ntxiv.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Cov Kev Pab Cuam Kho Mob yog dab tsi?

Cov kev pab cuam kho mob yog ib hom ntawm cov kev pab cuam uas muaj raws li qhov khoos kas Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home

Supportive Services (IHSS)). Cov kev pab cuam kho mob yog cov hauj lwm uas yuav tau muaj txuj ci uas tsim nyog los tswj kev kho mob ntawm tus neeg tau txais IHSS.1 Cov kev pab cuam kho mob yog cov dej num uas ib tus neeg ib txwm ua rau lawv tus kheej tab sis rau cov kev txwv kev ua hauj lwm ntawm lawv.2 Hauv qhov khoos kas IHSS cov kev pab cuam kho mob yog muab los ntawm cov kws muab kev pab saib xyuas kho mob IHSS uas tau txais kev cob qhia txhawm rau muab cov kev pab cuam los sis cov hauj lwm kho mob.

Cov cai IHSS piav qhia cov hauj lwm kho mob raws li:

 • Kev tswj hwm cov tshuaj,
 • Kev tho daim tawv nqaij,
 • Kev ntsig ib qho cuab yeej kho mob mus rau hauv chaw phais qhib hauv lub cev,
 • Cov dej num uas yuav tsum tau ua kom tsis muaj kab mob, los sis
 • Lwm cov dej num uas yuav tsum tau txiav txim siab raws li kev cob qhia los ntawm tus kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai.3 Thov saib cov piv txwv ntawm cov dej num hauv qab no.

Yuav tsis muab cov kev pab cuam kho mob tshwj tsis yog tias lawv tau txais tsab lus txiav txim los ntawm tus kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai uas siv daim ntawv Foos SOC 321. Yuav tsum tau muab cov kev pab cuam kho mob raws li cov lus qhia ntawm tus kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai.4 Tus kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai yuav tsum txiav txim siab lub sij hawm xav tau los lis qhov kev pab cuam.5 Cov kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai muaj xam nrog rau cov kws kho mob thiab lwm cov kws kho mob tshwj xeeb uas muaj ntawv tso cai uas lawv daim ntawv tso cai tso cai rau lawv txiav txim rau cov kws kho mob, xws li kws tu neeg mob tau ntawv tso cai, cov kws kho mob rau lub cev, thiab/los sis cov kws kho mob kom ua tau hauj lwm.

Hauv kev txais cov kev pab cuam kho mob, tus neeg tau txais yuav tsum pom zoo tso cai.6 Kev pom zoo tso cai txhais tau hais tias koj yuav tsum tso cai kom tau txais cov kev pab cuam kho mob los ntawm tus kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai. Tus neeg tau txais IHSS kuj muaj cai xaiv tus kws kho mob tshaj lij muaj ntawv tso cai uas ua tiav daim ntawv xaj kho mob (Paramedical).7

Nco tseg: Daim Ntawv Foos SOC 321 tam sim no (uas tau piav qhia ntxiv nyob rau hauv qab no) txwv tsis pub leej twg tuaj yeem tso cai cov kev pab cuam kho mob rau ib "Tus Kws Kho Mob/Kws Phais Mob," "Kws Kho Mob Ko Taw" thiab "Kws Kho Hniav." Kev txwv kev tso cai tsuas yog rau plaub pawg ntawm cov kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai tsis txuam nrog Tsab Cai Hais Txog IHSS. DRC tab tom tawm tswv yim nrog CDSS los kho daim ntawv foos no kom raug raws li txoj cai lij choj.

Cov Piv Txwv Ntawm Cov Kev Pab Cuam Kho Mob

Txoj cai IHSS muab cov piv txwv tshwj xeeb ntawm cov kev pab cuam kho mob, muaj xam nrog rau:

 • Kev tswj xyuas cov tshuaj xws li kev zom cov tshuaj ntsiav thiab kev muab tshuaj rau hauv tus neeg tau txais kev pab cov zaub mov, tej dej haus, los sis hauv lawv lub qhov ncauj8 Qhov no tsis xam nrog kev pab tswj hwm tshuaj los ntawm tus kheej - mus saib sab hauv qab no.
 • Cov Kev Hno Tshuaj9
 • Rau xaim ntawm qhov ntswg-ncauj plab los sis kev pub zaub mov noj raws G-Tube & kev tu xyuas qhov chaw phais ntawm plab. Yog hais tias ib tus neeg tau txais cov txab zaub mov txhua nrho mus ntawm txoj xaim yas, tus neeg ntawd yuav raug suav tias yog "1" hauv kev npaj pluas noj/pluas noj thiab noj mov vim kev pub khoom noj ntawm txoj xaim yas yog kev pab cuam kho mob.10
 • Kev tu xyuas txoj yas nruab ntawm caj pas (tracheostomy care) thiab kev nqus txab zaub mov mus ntawm txoj yas nruab ntawm caj pas los yog mus ntawm qhov ntswg thiab qhov ncauj muaj xam nrog rau kev nqus tracheal (tob). Qhov no suav nrog kev tshuaj xyuas. Yog hais tias tag nrho cov kev pab cuam uas xav tau suav nrog kev tu xyuas thiab kev nqus txab zaub mov ntawm txoj yas nruab ntawm caj pas (tracheostomy), tus neeg txais kev kho mob yuav tsum tau qhab nia "1" rau kev pab cuam ua pa vim kev saib xyuas yog kev pab cuam kho mob es tsis yog ua pa.11
 • Kev tu xyuas daim tawv nqaij thiab qhov txhab yuav tsum tau kho thiab tu xyuas cov qhov txhab lwj xws li lub txaj los sis qhov txhab nias, los sis mob ntshav qab zib. Yog hais tias tus neeg ntawd muaj keeb kwm ntawm qhov mob nias doog los sis mob txhab lwj, ces kom kuaj lub cev txhawm rau nrhiav "qhov kub" uas tuaj yeem hloov mus ua cov mob txhab lwj po tau.12
 • Kev ntxig txoj xaim txhuav zis rau, kev hloov txoj xaim txhuav zis, kev tu ntxuav lub hnab ntim cov kua zis thiab sau cov ntsiab lus, pab ntxuav lub zais zis.13
 • Kev phais colostomy/ostomy. Yog hais tias tus neeg ntawd tuaj yeem tshem tawm yam tsis muaj kev pab thiab siv lub hnab ntim zis (catheter) los tso zis, tus neeg ntawd yuav raug teev rau qib 1 hauv plab hnyuv, zais zis thiab kev coj khaub ncaws.14
 • Kev siv lab npau digital pab txhawb ua ib feem ntawm cov kev pab cuam txoj hnyuv thiab kev tu cov quav hom digital.15
 • Kev muab cov tshuaj ntsaws los sis kev tswj hwm cov tshuaj txau rau lub qhov quav.16
 • Cov kev qoj ib ce Range of Motion (ROM) muaj xws li cov kev qoj ib ce uas txhua leej neeg tsis muaj peev xwm ua tau ntawm lawv tus kheej vim muaj kev txwv fab kev ua hauj lwm, thiab lwm cov khoos kas pab kho zuaj ib ce nyob hauv tsev uas raug txib los ntawm tus kws kho mob tshaj lij. Tus kws muab kev pab kho mob IHSS yuav tsum tau muab ROM thiab lwm yam khoos kas pab kho mob uas tau txais kev cob qhia los ntawm tus kws kho mob tshaj lij kom siv kev txiav txim siab txhawm rau muab kev pab cuam IHSS. Qhov teeb meem kev tswj hwm yog theem ntawm kev txawj uas muaj feem cuam tshuam nrog.17

Lwm cov piv txwv ntawm cov hauj lwm uas DRC ntseeg tau tias tuaj yeem yog Kev Pab Cuam Kho Mob tau muaj xws li:

 • Kev nkag mus rau chav dej hauv lub ntsws (kev tsoo cheeb tsam sab nrob qaum thiab sab xub ntiag ntawm lub ntsws txhawm rau tso cov dej tawm).
 • Kev kuaj xyuas thiab muab kev pab raws li xav tau uas yog siv ib lub tshuab pab ua pa, lub tshuab C-PAP, los sis BiPAP los sis pab kho kev ua pa los sis lub tshuab ntshawb pa tshuaj kom cov hlab cua ua pa yooj yim. Kev yuav muaj xam nrog kev txuas ib txoj yas thiab lub tshuab pab ua pa, kev hloov tshuab ua pa, cov cuab yeej tu ntxuav, thiab kev rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, los sis ua kom daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg lo twj ywm.
 • Kev kuaj xyuas txhawm rau txiav txim siab xav tau kev pab muaj xam nrog rau cov tshuaj uas tau muab raws li qhov xav tau es tsis yog raws li lub sij hawm.
 • Kev siv cov tshuaj pleev ib ce uas tsim nyog los kho cov tawv nqaij tawg pleb, ua pob liab, kis mob, los yog xoo pob khaus.
 • Kev txhuam daim tawv nqaij los kho tus mob autism.
 • Muab tus neeg uas mob tuag tes tuag taw tso rau hauv ib qho chaw sawv ntsug.

Kuv yuav paub tau li cas yog tias txoj hauj lwm ntawd yog "Kev Pab Cuam Kho Mob"?

Cov lus nug hauv qab no tuaj yeem pab koj txiav txim siab seb txoj hauj lwm ntawd puas yog ib txoj hauj lwm kev pab cuam kho mob:

 1. Puas yog qhov kev pab cuam no raug txiav txim los ntawm tus kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai?
 2. Puas yog txoj hauj lwm kho mob yog ib yam uas koj yuav ua rau koj tus kheej yog tias tsis yog rau kev txwv kev ua hauj lwm?
 3. Puas yog txoj hauj lwm tsim nyog los tswj koj txoj kev noj qab haus huv vim yog tus mob lub cev los sis lub hlwb?
 4. Txoj hauj lwm puas cuam tshuam rau:
  1. Kev tswj hwm cov tshuaj,
  2. Kev tho daim tawv nqaij,
  3. Muab cov cuab yeej kho mob rhais nkag mus rau hauv chav qhib lub cev,
  4. Yuav tsum tau ua kom tsis muaj kab mob los sis
  5. Kev siv kev txiav txim siab (qhov no txhais tau tias kom nkag siab qee yam thiab txiav txim siab yuav ua li cas) raws li kev cob qhia los sis kev taw qhia los ntawm tus neeg txais kev kho mob pab neeg kho mob los sis los ntawm tus kws kho mob tshaj lij.18

Lus qhia tseem ceeb: Yog hais tias qhov kev thov no tsis xav tau kev cob qhia tshwj xeeb los ntawm tus kws kho mob tshaj lij txhawm rau kom tus kws saib xyuas IHSS ua tus muab, xav seb txoj hauj lwm ntawd puas yuav raug them nqi rau raws li kev kev pab cuam tu xyuas tus kheej.

Yog hais tias koj teb tias yog rau cov lus nug no, txoj hauj lwm ntawd yuav yog kev pab cuam kho mob.

Cov hauj lwm IHSS dab tsi thiaj yuav yog cov kev pab cuam kho mob los sis Kev Pab Cuam Tu Xyuas Tus Kheej?

Muaj qee cov hauj lwm hauv cov cai IHSS uas tuaj yeem yog ib qho kev pab cuam kho mob los sis kev pab cuam tu tus kheej. Cov hauj lwm no yog:

1. Kev tswj hwm cov tshuaj:

Kev Tu Xyuas Tus Kheej

Pab tus kheej kev tswj hwm tshuaj ntawm tus kheej.19 Qhov no txhais tau tias tus neeg tau txais kev pab tuaj yeem noj tshuaj uas muaj kev pab. Qhov no yuav muaj xws li kev qhia rau tus neeg tau txais IHSS kom noj cov tshuaj noj raws li kws kho mob sau ntawv yuav thiab/los sis cov tshuaj yuav tau tom khw muag tshuaj thiab teeb tsa Medi-sets los sis txiav cov tshuaj ib nrab.20

Kev Kho Mob

Kev muab cov tshuaj tso rau hauv tus neeg txais kev pab lub qhov ncauj los sis kev tsoo cov tshuaj kom mos thiab muab tso rau hauv cov zaub mov; hais txog rau cov tshuaj yuav tsum tau muab raws li qhov xav tau, txiav txim siab thaum xav tau; kev muab tshuaj los ntawm kev ntshaws qhov quav (suppository), lub tshuab ntshawb pa tshuaj kom cov hlab cua ua tau pa (nebulizer), kev siv tshuaj pleev ntawm lub qhov txhab los yog los ntawm txoj yas G-tube los yog N-G tube - tag nrho yuav them raws li cov kev pab cuam kho mob.

2. Ncua Kev Ua Hauj Lwm Mus Los:

Kev Tu Xyuas Tus Kheej

Kev saib xyuas thiab kev pab ntsig txog kev tawm dag zog qoj ib ce hom ROM los sis kev saib xyuas kev kho mob uas qhia rau tus neeg tau txais kev pab ua hauj lwm ntawm lawv tus kheej los ntawm tus kws kho mob tshaj lij kom rov qab siv tau feem raug txwv tsis ua hauj lwm ntawm lub cev vim kev raug mob, tsis siv, los sis muaj kab mob. Cov kev tawm dag zog qoj ib cev pab cuam kho mob muaj xws li cov hauj lwm uas ua tas ua dua uas yuav tsum tau ua txhawm rau kho kev ua hauj lwm, txhim kho kev ncig mus los, tswj lub zog kom khov, los sis kev ua siab ntev; kev tawm dag zog qoj ib ce hom passive txhawm rau kho tej leeg kom ua hauj lwm tau mus hauv cov leeg tes leeg taw uas tuag tsis muaj zog lawm; thiab pab kom mus taus kev.21 Tus neeg tau txais kev pab yuav tsum muaj peev xwm ua kev tawm dag zog qoj ib ce tau yam muaj kev nyab xeeb ntawm lawv tus kheej thiab tsis tas yuav tsum kom tus neeg saib xyuas uas tau txais kev cob qhia tshwj xeeb txhawm rau muab kev pab. Cov kev tawm dag zog no tuaj yeem ua tau nyob sab hauv tsev thiab sab nraum zoov nrog kev pab los sis kev saib xyuas ntawm tus kws muab kev pab kho mob ntawm IHSS. Yog hais tias kom muaj kev tawm dag zog qoj ib ce nyob sab nraum zoo, yuav tsis tau tso cai rau thaum lub sij hawm mus ncig. Txawm li cas los xij, lub sij hawm los pab tus neeg tau txais kev pab thaum nkag mus hauv tsheb thiab tawm hauv tsheb los tuaj yeem thov tso cai yog tias xav tau.22 Cov kev tawm dag zog yuav tsum pab ib tus neeg ua kom tes taw zooj thiab txo kom cov leeg nqaij txhob nruj.

Kev Kho Mob

ROM los sis lwm yam kev pab kho mob hauv tsev tau txiav txim los ntawm tus kws kho mob tshaj lij thiab muab los ntawm tus neeg saib xyuas IHSS uas tau txais kev cob qhia, los ntawm tus kws kho mob tshaj lij, siv kev txiav txim siab txhawm rau muab ROM los sis cov kev tawm dag zog qoj ib ce kho mob tuaj yeem raug pab them nqi raws li cov kev pab cuam kho mob.

3. Kev Kho Kom Haum Qho Chaw thiab Kev Txhuam Daim Tawv Nqaij:

Kev Tu Xyuas Tus Kheej

Pab nrog kev kho qhov chaw thiab txhuam daim tawv nqaij muaj xws li txhuam tus neeg daim tawv nqaij los pab kom ntshav khiav mus los zoo thiab/los yog tiv thaiv daim tawv nqaij kom txhob tawg pleb.23 Qhov no tej zaum yuav suav nrog cov tshuaj pleev uas yog tshuaj los yog cov tshuaj pleev uas tsis yog tshuaj coj los pleev rau tus neeg daim tawv nqaij thaum ua kev cob qhia los ntawm kws kho mob tshaj lij thiab kev txiav txim siab tsis tas yuav muab kev pab cuam.

Kev Kho Mob

Kev pab tu xyuas ntawm daim tawv nqaij puas, kis kab mob, kev tu lub qhov txhab, nias mob los sis cov qhov txhab hlws tawv thiab kev ntsuam xyuas ntawm daim tawv nqaij kom paub meej tias "qhov kub" uas tej zaum yuav ua rau cov tawv nqaij puas tsuaj yuav raug them nqi kho raws li cov kev pab cuam kho mob.

4. Kev Ua Pa:

Kev Pab Cuam Tu Xyuas Tus Kheej

Pab nrog kev siv lub tshuab ntshawb pa tshuaj, pa oxygen, kev npaj thiab ntxuav lub tshuab ua pa (intermittent positive pressure breathing (IPPB)) los sis lub tshuab ua pa (continuous positive airway pressure (CPAP)) hom sib txuas zus thaum tsis tas yuav tsum muaj kev cob qhia tshwj xeeb thiab/los sis kev saib xyuas.24

Kev Kho Mob

Kev pab ntsig txog kev siv oxygen los sis lwm lub tshuab pab ua pa, raws li lus txiav txim los ntawm koj tus kws kho mob, tias koj tus kws muab kev pab kho mob yuav tsum tau txais kev cob qhia los ntawm tus kws kho mob tshaj lij txog kev siv kev txiav txim siab txhawm rau muab kev pab cuam IHSS rau koj. Piv txwv li, kev kuaj xyuas thiab kev muab tshuaj nrog kev siv lub tshuab ntshawb pa tshuaj kom ua taus pa raws li qhov xav tau.

5. Kev Tu Xyuas Rau Tes/Rau Taw:

Kev Pab Cuam Tu Xyuas Tus Kheej

Kev pab ntsig txog kev tu xyuas cov rau tes thiab cov rau taw yog them los ntawm IHSS raws li kev tu cev thaum qhov kev pab cuam tsis muab raws li kev kho mob, tab sis tsis them rau cov kev txia rau tes rau taw.25

Kev Pab Cuam Kho Mob

Tej zaum yuav muaj kev pab txiav cov rau tes/rau taw raws li kev pab cuam kho mob yog tias tus kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai txiav txim siab tias tsim nyog.

Kuv puas tuaj yeem tau txais kev pab cuam kho mob yog hais tias kuv muaj ib tus txij nkawm los yog niam txiv muab kev pab kho mob lawm?

Yog lawm, yog tias koj muaj ib tus txij nkawm los sis niam txiv muab kev pab kho mob lawm koj tseem tuaj yeem tau txais kev pab cuam kho mob tau ib yam thiab. Tus txij nkawm tuaj yeem muab cov kev pab cuam kho mob tau.26 Cov kws muab kev pab uas yog niam txiv kuj tseem tuaj yeem muab kev pab cuam kho mob tau.27 Koj tuaj yeem saib peb cov ntawv tshaj tawm hais txog txoj kev yuav rais los ua tus muaj cai tsim nyog los ua niam txiv tus kws muab kev pab ntawm nod: https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual thiab ntawm no:https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual

Kuv yuav ua kom tiav thiab xa daim foos thov Kev Pab Cuam Kho Mob tau li cas?

Ib tus kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai yuav tsum ua kom tiav thiab kos npe rau daim ntawv thov rau Kev Txiav Txim thiab Kev Pom Zoo ntawm IHSS – Daim Ntawv Foos thov Kev Pab Cuam Kho Mob ua ntej cov kev pab cuam kho mob uas koj xav tau yuav raug pom zoo. Koj tuaj yeem tau txais daim ntawv Thov IHSS rau Kev Txiav Txim thiab Kev Pom Zoo – Daim Ntawv Foos Kev Pab Cuam Kho Mob ntawm no:

https://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC321.pdf.  Tuaj yeem ua kom tiav daim ntawv foos no hauv online thiab muab luam tawm los tau. Yog hais tias tsis muaj chaw txaus rau ntawm daim ntawv, koj tus kws kho mob yuav tsum kos lub npov uas hais tias, "YOG HAIS TIAS UA NTXIV MUS RAU LWM NPLOOJ NTAWV, KOS NTAWM NO" hauv qab ntawm "cov lus hais ntxiv" ntawm daim ntawv SOC 321 thiab muab cov ntawv sau ntxiv rau lwm qhov seem ntawm daim ntawv. Koj los sis koj tus neeg sawv cev tau txais kev tso cai yuav tsum tau kos npe rau daim ntawv tso cai rau kev ua hauj lwm kho mob los ntawm IHSS tus kws kho mob uas tau cob qhia ua li ntawd.

Ua ntej daim ntawv SOC 321 yuav ua tiav, koj yuav tsum tham nrog koj tus kws muab kev pab kho mob txog koj cov kev txwv kev ua hauj lwm uas tiv thaiv koj ntawm kev ua cov hauj lwm kho mob rau koj tus kheej thiab piav qhia tias vim li cas koj thiaj xav tau kev pab. Koj yuav tsum piav qhia rau koj tus kws muab kev pab kho mob tias lub nroog yuav tsis muab cov kev pab cuam kho mob rau koj yam tsis muaj kws kho mob ua tiav daim ntawv SOC 321. Koj yuav tsum tham nrog koj tus kws muab kev pab kho mob txog yam ntaub ntawv uas xav tau coj los sau rau hauv daim ntawv foos. Piv txwv:

 • Koj qhov kev tsis taus (xiam oob khab) thiab kev txwv tsis pub ua hauj lwm uas tiv thaiv koj los ntawm kev ua txoj hauj lwm pab cuam kho mob rau koj tus kheej;
 • Lub npe ntawm qhov(cov) kev pab cuam
 • Lub sij hawm xav tau los ua kom tiav qhov kev pab cuam. Nyob ntawm txoj hauj lwm kho mob, lub sij hawm tej zaum yuav muaj xws li kev tshem tawm cov cuab yeej los sis cov khoom siv, ntxuav tes, rau hnab looj tes, tsuag tshuaj tua kab mob, los sis ntxuav qhov chaw ntawm lub cev rau qhov txheej txheem kho mob, xws li qhov chaw txhaj tshuaj. Thaum kawg ntawm txoj hauj lwm, tej zaum yuav xav tau sij hawm ntxiv rau kev tu lub cuab yeej, tshem cov hnab looj tes tawm, ua raws li kev ceev faj thoob ntiaj teb hauv kev pov tseg cov kua dej hauv lub cev los sis cov khoom siv uas hlo tej kua ntshav hauv lub cev pov tseg, ntxuav thaj chaw, ntxuav tes, tso cov khoom pov tseg nrog rau kev kaw cov tshuaj. Qee lub sij hawm cov hauj lwm kuj tseem cuam tshuam txog kev khaws cov ntaub ntawv sau tseg xws li sau ntawv thaum muab tshuaj raws li xav tau thiab vim li cas, cov kev kuaj tau los ntawm kev kuaj ntshav qab zib, muab sij hawm txhaj tshuaj, thiab lwm yam.
 • Nws yog ib qho tseem ceeb rau lub sij hawm yuav tsum tau teem tseg tshwj xeeb los ntawm tus kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai.
 • Yuav muab kev pab cuam ntau zaus npaum li cas. Piv txwv li, txhua hnub los yog ib hnub ob zaug.
 • Yuav tsum tau muab kev pab cuam mus sij hawm ntev npaum li cas, xws li 6 lub hlis los sis tsis muaj caij nyoog li.

Nco tseg: Cov cai IHSS tsis tau tseev kom tus neeg ua hauj lwm hauv nroog ua kom tiav thiab/los sis muab daim ntawv foos xa mus rau tus kws kho mob. Koj muaj cai kom muaj ib tus kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai sau daim ntawv foos thiab muab daim ntawv ua tiav xa rau lub nroog los ntawm koj tus kheej. Dua li nod lawm koj kuj tseem kom ib tus kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai ua kom tiav daim ntawv foos ua ntej es kom koj thiaj tuaj yeem muab rau tus neeg ua hauj lwm hauv nroog nyob rau ntawm koj qhov kev ntsuam xyuas hauv tsev yav tom ntej. Koj los sis koj tus kws muab kev pab kho mob tuaj yeem xa daim ntawv foos ncaj qha mus rau lub nroog tau. Nco ntsoov theej ib daim ntawv foos SOC 321 uas ua tiav lawm rau koj tus kheej cia ua ntej koj yuav muab xa mus rau lub nroog.

Vim tias lub sij hawm tso cai rau cov kev pab cuam kho mob raug txiav txim los ntawm tus kws kho mob tshaj lij uas muaj ntawv tso cai lub nroog tsis tuaj yeem txiav txim siab hloov yam kev pab cuam kho mob uas tus kws kho mob tshaj lij muaj ntawv tso cai tau xaj hauv daim ntawv foos SOC 321.28 Qee zaus tus neeg ua hauj lwm hauv nroog yuav hu ncaj qha rau koj tus kws muab kev pab kho mob txhawm rau tham txog lub sij hawm rau cov kev pab cuam thiab cov hauj lwm kho mob. Koj tus kws muab kev pab kho mob lub chaw ua hauj lwm yuav xaiv tsis teb rau tus neeg ua hauj lwm IHSS hauv nroog los sis sau cov nqe lus nug los nug lawv.

Cov kev pab cuam kho mob yuav tsum pib kiag tam sim tom qab lub nroog tau txais daim ntawv foos SOC 321 uas ua tiav lawm.29 Cov kev pab cuam kho mob yog ua raws li tus neeg xav tau thiab tsis tau xam mus raws li qhov ntau los yog tsawg.30

Daim ntawv foos thov Cov Kev Pab Cuam Kho Mob puas yuav tsum tau ua txhua xyoo?

Tsis tas yuav tsum muaj daim ntawv foos thov kev kho mob tshiab txhua xyoo.31 Txawm li cas los xij, cov neeg ua hauj lwm pab tib neeg IHSS yuav thov daim ntawv thov kev kho mob tshiab thaum lub sij hawm rov qab ua kev ntsuam xyuas dua. Qhov no feem ntau yuav pom tshwm sim ntau tshaj yog tias daim ntawv thov cov kev pab cuam kho mob yav dhau los tau sau hnub kawg rau kev pab cuam kho mob.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias kuv tsis pom zoo cov kev pab cuam kho mob los sis kuv cov kev pab cuam kho mob raug txo los sis raug txiav lawm?

Yog hais tias koj tsis pom zoo nrog lub nroog qhov kev txiav txim siab txog koj cov kev pab IHSS, koj muaj cai thov kom muaj lub rooj sib hais kev ncaj ncees hauv lub xeev. Muaj ob lub sij hawm uas koj yuav tsum paub txog thaum thov kom muaj lub rooj sib hais kev ncaj ncees.

Muab Lub Sij Hawm 90 Hnub rau Kev Thov Lub Rooj Sib Hais Xwb

Koj tsuas yog muaj sij hawm 90 hnub txij hnub ceeb toom txog kev nqis tes ua ntawm IHSS (“NOA”) los thov kom muaj lub rooj sib hais los tawm tsam lub nroog qhov kev txiav txim los sis tsis ua raws li qhov koj tsis pom zoo. Ntawm nod yog qhov uas koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog kev thov kom muaj lub rooj sib hais: https://www.cdss.ca.gov/hearingrequests. Yog koj ntseeg tias koj xav tau Lub Rooj Hais Plaub Nyob Tom Tsev, tej zaum koj yuav xav tshuaj xyuas peb cov ntawv tshaj tawm hais txog Txoj Cai Los Thov Ib Lub Rooj Sib Hais Plaub Nyob Tom Tsev yog xav paub ntxiv txog tias yuav ua li cas thiaj tau txais ib lub rooj sib hais nyob tom tsev: https://www.disabilityrightsca.org/publications/right-torequest-a-home….

Cov Nyiaj Pab Thaum Tseem Tab Tom Tos Lis Koj Lub Rooj Sib Hais

Cov Nyiaj Pab Thaum Tseem Tab Tom Tos yog ib txoj cai uas pab tiv thaiv koj qhov IHSS NOA yuav siv tau thaum koj tseem tos koj lub rooj sib hais. Yog hais tias koj thov kom muaj lub rooj sib hais ua ntej qhov kev hloov pauv hauv koj qhov IHSS NOA yuav tsum tshwm sim, koj cov kev pab cuam IHSS yuav txuas ntxiv mus rau qib qub kom txog thaum koj qhov kev sib hais plaub tiav lawm.32 Cov kev pab cuam IHSS uas tsis tau them Nyiaj Pab Thaum Tseem Tab Tom Tos yuav tsis xam tias yog kev them nyiaj tshaj tab txawm tias koj yuav swb koj lub rooj sib hais IHSS los xij.33 Piv txwv li, yog hais tias koj tau txais IHSS NOA yuav txo los sis txiav tawm koj cov kev pab IHSS thiab koj thov kom muaj lub rooj sib hais ua ntej qhov kev hloov pauv hauv IHSS NOA yuav tsum tshwm sim, koj cov kev pab IHSS yuav tsis hloov pauv thaum lub sij hawm lis koj lub rooj sib hais. Tiam sis yog tias koj tsis thov kom muaj lub rooj sib hais ua ntej qhov kev hloov pauv yuav tshwm sim, ces IHSS NOA yuav siv tau lawm.

Yuav Ua Li Cas Thiaj Tau Txais Cov Ntaub Ntawv Qhia Ntxiv Txog Koj Cov Cai

Yog tias koj muaj lus nug txog koj cov cai raws li txoj cai lij choj:

 • Hu rau DRC tus xov tooj ntawm: 1-800-776-5746.
 • Hu Rau DRC Lub Chaw Ua Hauj Lwm Muab Tswv Yim Txhawb Nqa Cov Neeg Qhua Thov Kev Pab (Office of Clients’ Rights Advocacy (OCRA)) ntawm:
  • California Qaum Teb 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • California Yav Qab Teb 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)

Cov Chaw Muab Kev Pab Txhawb Nqa Tus Kheej Ntawm IHSS

DRC Cov Ntawv Tshaj Tawm Hais Txog Kev Txhawb Nqa Tus Kheej Ntawm IHSS:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss

Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS)): Phau Ntawv Qhia rau Cov Txhawb Nqa:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual

 • 1. MPP § 30-757.191(b).
 • 2. MPP § 30-757.191(a).
 • 3. MPP §§ 30-757.19, 30-780.1(a)(9), Xeev California Tsab Cai Hais Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo Hauv Sim Neej thiab Tsev Kawm Ntawv (California Welfare and Institutions Code) § 12300.1, thiab California Tsab Kev Cai Lij Choj (California Code of Regulations), Ntu 22 § 51183(a)(9)
 • 4. MPP § 30-757.193
 • 5. MPP § 30-757.194
 • 6. MPP §§ 30-757.196 7. MPP § 30-757.192
 • 7. MPP § 30-757.192
 • 8. MPP § 30-757.191(c), Xeev California Tsab Cai Hais Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo Hauv Sim Neej thiab Tsev Kawm Ntawv § 12300.1, thiab Tag Nrho Cov Tsab Ntawv Hauv Lub Nroog (All County Letter (ACL)) 08-18, Qe Lus Nug 17.
 • 9. MPP §§ 30-757.19, 30-780.1(a)(9), Xeev California Tsab Cai Hais Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo Hauv Sim Neej thiab Tsev Kawm Ntawv (California Welfare and Institutions Code) § 12300.1, thiab California Tsab Kev Cai Lij Choj (California Code of Regulations), Ntu 22 § 51183(a)(9)
 • 10. MPP § 30-756.41.Yog xav paub ntau ntxiv txog kev teev qib kev pab cuam IHSS, thov saib Disability Rights California Phau Ntawv Qhia Kev Ntsuam Xyuas Tus Kheej thiab Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees ntawm IHSStau ntawm https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-self-assessment-and-fair-hearing-guide
 • 11. MPP § 30-756.42
 • 12. MPP § 30-780.1(a)(5)(A), Xeev California Tsab Cai Lij Choj, Ntu 22 §§ 51183(a)(5)(A) thiab 51350(h)(1)
 • 13. MPP § 30-757.14(a)(1), Xeev California Tsab Cai Lij Choj, Ntu 22 § 51350(g), thiab ACL 08-18, Nqe Lus Nug 12 thiab Nqe Lus Nug 18.
 • 14. Id.
 • 15. Id.
 • 16. Id.
 • 17. MPP §§ 30-757.19(c), 30-780.1(a)(9), ACL 08-18, Nqe Lus Nug 21, Xeev California Tsab Cai Hais Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo Hauv Sim Neej thiab Tsev Kawm Ntawv (California Welfare and Institutions Code) § 12300.1, thiab California Tsab Kev Cai Lij Choj (California Code of Regulations), Ntu 22 § 51183(a)(9)
 • 18. MPP §§ 30-757.19, 30-780.1(a)(9), Xeev California Tsab Cai Hais Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo Hauv Sim Neej thiab Tsev Kawm Ntawv (California Welfare and Institutions Code) § 12300.1, thiab California Tsab Kev Cai Lij Choj (California Code of Regulations), Ntu 22 § 51183(a)(9)
 • 19. MPP § 30-757.14(i)
 • 20. MPP § 30-757.14(i)(1), thiab Xeev California Tsab Cai Lij Choj, Ntu 22 § 51183(a)(7)
 • 21. MPP § 30-757(g) thiab Xeev California Tsab Cai Lij Choj, Ntu 22 §§ 51183(a)(5)(A), (B), 51350(h)(2), thiab ACL 08-18, Nqe Lus Nug 21
 • 22. ACL 08-18, Nqe Lus Nug 20
 • 23. MPP § 30-757.14(g), thiab Xeev California Tsab Cai Lij Choj, Ntu 22 § 51350(h)(1)
 • 24. MPP § 30-757.14(b), thiab Xeev California Tsab Cai Lij Choj, Ntu 22 § 51183(a)(8)
 • 25. MPP § 30-757.14(e)(3), Xeev California Tsab Cai Lij Choj, Ntu 22 §§ 51183(a)(2) thiab 51350(f)
 • 26. MPP § 30-763.415(b)
 • 27. MPP § 30-763.456(e)
 • 28. MPP § 30-757.194
 • 29. MPP § 30-757.197
 • 30. MPP § 30-763.351
 • 31. ACL 08-18, Nqe Lus Nug 14
 • 32. MPP § 22-072.5
 • 33. MPP § 30-768.111