Koj Cov Cai! Cov Neeg Xiam Oob Qhab thiab Kev Siv Cai Lij Choj

Publications
8093.09

Koj Cov Cai! Cov Neeg Xiam Oob Qhab thiab Kev Siv Cai Lij Choj

Coob leej neeg xiam oob qhab raug mob lossis raug tua los ntawm tub ceev xwm. Disability Rights California tawm tsam txhawm rau xaus kev sib cuag ntawm tub ceev xwm nrog cov neeg xiam oob qhab thiab nthuav dav cov kev pabcuam hauv zej zog uas ua rau tib neeg muaj kev nyab xeeb.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Coob leej neeg xiam oob qhab raug mob lossis raug tua los ntawm tub ceev xwm. Disability Rights California tawm tsam txhawm rau xaus kev sib cuag ntawm tub ceev xwm nrog cov neeg xiam oob qhab thiab nthuav dav cov kev pabcuam hauv zej zog uas ua rau tib neeg muaj kev nyab xeeb.

Cov ntaub ntawv no hais tias cov cai ntawm cov neeg xiam oob qhab yog dab tsi thaum nyob ib puag ncig tub ceev xwm. Thaum paub txog hais tias koj cov cai yuav pab tau, koj paub tias qhov twg yog qhov zoo tshaj los mus ua kom koj tus kheej muaj kev nyab xeeb.

1.   Kuv cov cai yog dab tsi thaum sib tham nrog tub ceev xwm?

Koj qhov kev xiam oob qhab kuj yuav ua rau muaj qhov nyuaj los mus ua raws li tub ceev xwm cov lus txib. Piv txwv li, cov neeg lag ntseg lossis tsis hnov ​​​​lus zoo yuav tsis hnov ​​​​tau hais tias cov tub ceev xwm hais txog dab tsi. Cov neeg uas muaj kev xiam oob qhab rau lub cev kuj yuav tsis muaj peev xwm ua raws li tus tub ceev xwm cov lus txib kom nqis mus rau hauv npoo av. Tej zaum cov tub ceev xwm kuj yuav hais lus raws kev xav yuam kev, hais lus tub nkeeg, lossis kev tshee yog tej cwj pwm hawv hem.

Tub ceev xwm yuav tsum ua raws li Tsab Cai Hais Txog Pejxeem Meskas Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act). Qhov no txhais tau hais tias cov tub ceev xwm tsis tuaj yeem ntxub ntxaug cov neeg xiam oob qhab.1 Raws li kev yog ib tug neeg xiam oob qhab, koj muaj cai thov kom muaj "kev pab raws qhov tsim nyog" thaum muaj kev cuam tshuam nrog tub ceev xwm. Qhov no txhais tau hais tias koj tab tom thov kom tub ceev xwm hloov pauv tej cwj pwm uas lawv ib txwm ua kom ncaj ncees dua rau koj. Cov no yog cov piv txwv ntawm tej yam uas koj tuaj yeem thov kom tub ceev xwm ua:

 • Hais lus kom txias, ntsiag to;
 • Muab cov cuab yeej pab thiab kev pabcuam txhais lus los mus pab rau kev sib tham;
 • Cia ib tug neeg twg hais lus vim muaj kev ntxhov siab, hloov kev xav qhov no txhais tau tias lawv tau ua tej yam phem lawm;
 • Siv cov lus yooj yim hloov cov lus nyuaj;
 • Cia sijhawm ntxiv kom nkag siab txog cov tub ceev xwm cov lus txib;
 • Nug tus neeg uas muaj kev xav tau ntawm kev txav chaw txog ntawm txoj hauv kev uas zoo tshaj plaws los mus muab nws txav chaw, thiab ceev faj kom tsis txhob ua rau lawv cov cuab yeej txav chaw puas.

Kev qhia rau cov tub ceev xwm paub tias koj muaj kev xiam oob qhab thiab xav tau kev pab raws qhov tsim nyog kuj yuav ua rau koj muaj feem nyob nyab xeeb.

2.   Kuv muaj cai dab tsi yog tias kuv ntsib tub ceev xwm tom tsev kawm ntawv?

Cov tub ceev xwm pheej ib txwm tig rau cov teeb meem me me ntawm tsev kawm ntawv, tsis yog niam txiv lossis cov kws qhia ntawv. Hmoov tsis zoo, cov tub ntxhais kawm neeg dub uas muaj kev xiam oob qhab yuav ntsib tub ceev xwm ntawm tsev kawm heev dua cov tub ntxhais kawm xiam oob qhab neeg dawb. Cov kev sib ntsib no tuaj yeem muaj kev phom sij.

Cov tub ntxhais kawm uas xiam oob qhab muaj cai tau txais kev pab raws qhov tsim nyog ntawm tsev kawm ntawv, suav nrog kev cuam tshuam nrog tub ceev xwm. Piv txwv li, cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv thiab tub ceev xwm yuav tsum tau tsim kev hloov pauv los mus pab tus tub ntxhais kawm yog tias nws nyob rau hauv tus tub ntxhais kawm qhov Kev Npaj Rau Kev Kawm Ib Leeg Kheej (IEP, Individualized Education Plan) lossis Kev Npaj 504, lossis yog lawv paub tias tus tub ntxhais kawm muaj kev xiam oob qhab. Qhov no kuj yuav xam muaj:

 • Hu rau tus tub ntxhais kawm tus neeg saib xyuas ua ntej yuav tham nrog tus tub ntxhais kawm;
 • Kev xyuas kom paub tseeb hais tias tus tub ntxhais kawm tus neeg saib xyuas nyob rau ntawd ua ntej yuav tshawb tus tub ntxhais kawm lossis lawv cov khoom;
 • Ua kom qhov xwm txheej txias ua ntej hu rau tub ceev xwm; thiab
 • Kev tau txais kev kho mob lossis kev kho mob puas hlwb uas haum rau tus tub ntxhais kawm ua ntej yuav hu rau tub ceev xwm.

3.   Kuv cov cai yog dab tsi yog tias ib tug neeg hu rau tub ceev xwm ua kuv ntiag tug?

Tsis yog hais tias tub ceev xwm yuav ib txwm yog cov neeg zoo tshaj plaws los mus daws cov xwm txheej ceev fab kev kho mob lossis kev muaj mob puas hlwb. Tham nrog koj cov phooj ywg, tsev neeg, lossis lwm cov neeg uas koj ntseeg txog cov hauv kev uas koj tuaj yeem pab tau koj tus kheej lossis cov hauv kev uas lwm tus tuaj yeem pab koj thaum muaj kev kub ntxhov. Lwm cov kev xaiv xam muaj kev hu rau 988 lossis pab pawg daws teeb meem kev kub ntxhov hauv koj cheeb tsam.

Yog tias ib tug neeg twg hu rau tub ceev xwm rau koj vim muaj xwm txheej ceev, xyuas kom meej tias tus neeg ntawd paub txog koj tej kev xiam oob qhab, tej tshuaj noj, lossis tej kev pab uas koj xav tau. Qhia rau cov tub ceev xwm tias koj tsis yog qho kev hawv hem rau lawv thiab koj tsis tawm tsam. Yog tias koj piav tsis tau qhov no rau cov tub ceev xwm, thov kom ib tug neeg twg pab koj piav qhia rau. Koj kuj tseem tuaj yeem coj ib txoj saw tes ceeb toom txog kev kho mob lossis nqa daim npav ceeb toom kev kho mob uas qhia rau cov tub ceev xwm paub tias koj muaj kev xiam oob qhab thiab xav tau kev pab.

Cov cai lij choj hais txog kev pab raws qhov tsim nyog siv tau txawm tias koj raug ntes los xij. Piv txwv li, yog ob lub xauv tes ua rau mob koj, qhia rau cov tub ceev xwm paub. Tub ceev xwm tsis tas yuav xauv koj tes, thiab lawv yuav tsum xav txog lwm txoj hauv kev xaiv yog tias ob lub xauv tes ua rau koj qhov kev xiam oob qhab meem txom dua tuaj.

Tom qab koj ntsib nrog tub ceev xwm, koj tuaj yeem thov ib daim theej qauv ntawm daim ntawv tshaj qhia ntawm tub ceev xwm. Yog tias ua tau, muab kom tau cov npe thiab cov najnpawb cim ntawm cov tub ceev xwm cia.

Nco ntsoov, koj muaj cai nyob twj ywm thiab thov tham nrog ib tug kws lij choj. Yog tias koj muaj lus nug txog qhov kev ntsib tub ceev xwm, hu rau peb tus xov tooj hu nkag ntawm (800) 776-5746 lossis TTY (800) 719-5798. Ntawm no yog cov xov xwm hais txog DRC qhov kev foob txog kev ua dhau cai.

Cov peev txheej ntxiv:

 • 1. Tebchaws Meskas Lub Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Ces Haujlwm Cai Pej Xeem Chaw Saib Xyuas Cai Neeg Xiam Oob Qhab, Cov Lus Nug Uas Nquag Nug Txog Ntawm Tsab Cai Hais Txog Pej Xeem Meskas Xiam Oob Qhab thiab Kev Siv Cai Lij Choj https://www.ada.gov/qanda_law.pdf