Cov Ntsiab Lus Hais Txog Kev Kawm Tshwj Xeeb Uas Yuav Tsum Tau Paub

Publications
#8081.09

Cov Ntsiab Lus Hais Txog Kev Kawm Tshwj Xeeb Uas Yuav Tsum Tau Paub

Kev nyeem cov ntaub ntawv teev tseg los sis cov ntawv ntsig txog Kev Kawm Tshwj Xeeb tej zaum yuav yog ib qhov nyuaj! Qee zaum nws yuav hnov zoo li maj mam sim kom nkag siab ib hom lus tshiab. Hauv qab no yog ib daim ntawv teev cov npe ntawm qee cov lus sau luv luv thiab cov ntsiab lus. Peb vam thiab cia siab tias qhov no yuav pab ua rau koj nkag siab txog koj tus me nyuam cov ntaub ntawv teev tseg tau zoo dua.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Kev nyeem cov ntaub ntawv teev tseg los sis cov ntawv ntsig txog Kev Kawm Tshwj Xeeb tej zaum yuav yog ib qhov nyuaj! Qee zaum nws yuav hnov zoo li maj mam sim kom nkag siab ib hom lus tshiab. Hauv qab no yog ib daim ntawv teev cov npe ntawm qee cov lus sau luv luv thiab cov ntsiab lus. Peb vam thiab cia siab tias qhov no yuav pab ua rau koj nkag siab txog koj tus me nyuam cov ntaub ntawv teev tseg tau zoo dua.

Yog hais tias koj muaj lus nug ntxiv los sis xav tau cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv, koj tuaj yeem mus saib peb lub vev xaib (website) tau txhua lub sij hawm ntawm www.disabilityrightsca.org, los sis hu xov tooj rau peb tau ntawm 1-800-776-5746 (TTY: 1-800-7195798), hnub Monday txog Friday, thaum 9:00 Teev Sawv Ntxov txog 4:00 Teev Tsaus Ntuj.

6 Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb Yuav Tau Nco Ntsoov

Txoj Phiaj Xwm Kev Npaj 504: Tshooj lus 504 yog ib txoj kev cai lij choj uas tseev kom cov tsev kawm ntawv muab cov kev nkag cuag tau rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev xiam oob khab kom muaj vaj huam sib luag rau kev kawm ntawv uas muaj rau txhua tus tub ntxhais kawm. Txoj Phiaj Xwm Kev Npaj 504 yog ib txoj kev npaj piav qhia txog cov kev pab cuam, kev pab chaw nyob thiab kev hloov kho uas cov tsev kawm ntawv yuav muab rau tus tub ntxhais kawm ntawv kom paub meej tias muaj kev nkag cuag tau yam muaj vaj huam sib luag.

FAPE: Kev Kawm Ntawv Tsoom Fwv Pab Dawb thiab Tsim Nyog (Free and Appropriate Public Education). Tus tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev xiam oob khab yuav tsum tau txais ib yam kev kawm tsoom fwv uas pab rau lawv ua tau zoo thiab tsis muaj tus nqi rau tus tub ntxhais kawm thiab lawv tsev neeg them.

IDEA: Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Kev Kawm Rau Cov Neeg Uas Muaj Kev Xiam Oob Khab (Individuals with Disabilities Education Act). Tsoom fwv teb chaws txoj cai lij choj hais txog kev kawm rau cov tub ntxhais kawm uas poob rau hauv ib qho ntawm 13 yam kev tsis xiam oob khab thiab cov uas xav tau kev pab tshwj xeeb kom tau txais txiaj ntsig los ntawm kev kawm. Kev txhawb nqa tshwj xeeb thiab kev pab cuam tau teev tseg nyob rau hauv tus tub ntshais kawm qhov IEP lawm.

IEP: Khoos Kas Pab Kev Kawm Ua Leej Neeg (Individualized Education Program). Ib qho phiaj xwm kev npaj rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj cai tsim nyog tau txais kev kawm tshwj xeeb. Qhov phiaj xwm kev npaj no piav qhia tus tub ntxhais kawm txoj kev kawm tam sim no, tsim cov hom phiaj rau kev txhim kho, thiab cov kev pab cuam uas yuav tau muab los pab txhawb tus tub ntxhais kawm ntawv.

Yam tsawg kawg nkaus, qhov phiaj xwm kev npaj no yuav tsum tau hloov kho ib xyoos ib zaug.

LRE: Ib Puag Ncig Uas Muaj Kev Txwv Tsawg Tshaj Plaws (Least Restrictive Environment). Ib tug tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev xiam oob khab yuav tsum tau kawm mus ua ke nrog cov phooj ywg uas tsis muaj kev xiam oob khab kom ntau npaum li qhov ua tau rau tus tub ntxhais kawm ntawv ntawd.

SWD: Tus Tub Ntxhais Kawm Uas Muaj Cov Kev Xiam Oob Khab (Student with Disabilities).

Cov Koom Haum Uas Yuav Tsum Tau Paub

CSS: Xeev California Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Me Nyuam Yaus (California Children’s Services). Muab qee yam kev kho mob raws li cov kev kho mob, feem ntau yog dua li ntawm cov sij hawm kawm ntawv, rau cov tub ntxhais kawm. CSS feem ntau kheev muaj cov chaw kho mob nyob hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv.

CDE: Xeev California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv (California Department of Education). Yog ib lub koom haum ntawm xeev uas saib xyuas kev kawm ntawv tsoom fwv. Nws tswj hwm tej yam xws li nyiaj txiag, kev xeem, thiab kev tswj tuav cov koom haum saib xyuas kev kawm hauv cheeb tsam zej zos (xws li cov cheeb tsam tsev kawm ntawv) uas lav thaj tsob rau kev ua tiav ntawm tus tub ntxhais kawm. CDE kuj tseem tau txais Cov Ntawv Teev Lus Tsis Txaus Siab Kev Ua Raws.

CTC: Pab Pawg Thawj Coj Muab Kev Ua Pov Thawj Rau Xib Fwb Qhia Ntawv (Commission on Teacher Credentialing). Tso cai rau ib tus neeg tshawb xyuas tus kws qhia ntawv cov ntaub ntawv pov thawj hauv online los sis sau ntawv teev lus tsis txaus siab. CTC kuj tseem muab kev taw qhia txog cov ntaub ntawv pov thawj tsim nyog rau cov hauj lwm muaj ntawv pov thawj.

DDS: Xeev California Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Muab Cov Kev Pab Cuam Ntsig Txog Fab Kev Loj Hlob (California Department of Developmental Services). Saib xyuas kev sib koom tes thiab xa cov kev pab cuam mus rau cov laj mej pej xeem ntawm xeev California uas muaj kev xiam oob khab ntawm kev loj hlob.

DOR: Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Rov Kho Kom Zoo Li Qub (Department of Rehabilitation). Muaj peev xwm koom nrog tau thaum tus tub ntxhais kawm tau mus txog ntu muaj kev hloov pauv lub hnub nyoog (16 xyoo los sis tshaj saud). DOR pab cov laj mej pej xeem ntawm xeev California uas muaj cov kev xiam oob khab nrhiav thiab ceev ib txoj hauj lwm thiab ua kom lawv muaj vaj huam sib luag thiab muaj rab peev xwm ua neej nyob ywj pheej ntau tshaj plaws.

DSS: Xeev California Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Muab Cov Kev Pab Cuam Tib Neeg (California Department of Social Services). Lub koom haum hauv xeev uas saib xyuas cov kev pab cuam rau zej tsoom sawv daws xws li kev pab nyiaj ntsuab, kev pab rau cov neeg laus, thiab CalFresh.

OAH: Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (Office of Administrative Hearings). Lub koom haum hauv xeev uas txais cov ntawv teev lus tsis txaus siab Raws Li Cov Txheej Txheem.

OCR: Chav Hauj Lwm Saib Xyuas Pej Xeem Cov Cai (Office for Civil Rights). Tsoom fwv teb chaws qhov chaw uas tuaj yeem txais cov ntawv teev lus tsis txaus siab hais txog kev ua txhaum cai ntawm pej xeem cov cai, suav nrog OCR Cov Lus Tsis Txaus Siab uas liam tias muaj kev ntxub ntxaug tus muaj kev xiam oob khab.

OCRA : Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Tawm Tswv Yim Pab Tus Neeg Thov Kev Pab Cov Cai (Office of Client' Rights Advocacy). Qhov khoos kas DRC uas ua hauj lwm nrog DDS los muab cov ntaub ntawv kev cai lij choj, lus qhia, thiab tus neeg sawv cev rau cov neeg qhua thov kev pab hauv cheeb tsam.

PTI: Cov Chaw Muab Kev Cob Qhia thiab Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Rau Niam Txiv (Parent Training and Information Centers). Muab cov kev pab cuam ncaj qha rau cov me nyuam yaus los sis cov tub ntxhais hluas uas muaj kev xiam oob khab thiab lawv tsev neeg. Cov kev pab cuam tej zaum yuav muaj xws li kev pab kom cov niam txiv los sis cov neeg saib xyuas muaj feem tau koom nrog lawv tus me nyuam txoj kev kawm los sis kev ua hauj lwm nrog cov tsev neeg ntawm cov neeg muaj cov kev xiam oob khab, pib txij li thaum yug mus txog rau thaum muaj hnub nyoog 26 xyoo.

Cov Chaw Muab Kev Pab Hauv Cheeb Tsam: Saib xyuas los ntawm DDS. Lub network ntawm 21 lub koom haum hauv zej zog uas muab cov kev ntsuam xyuas, txiav txim siab txog kev tsim nyog tau txais cov kev pab cuam, thiab muab kev pab cuam kev tswj xyuas xwm txheej rau cov neeg muaj kev xiam oob khab fab kev loj hlob.

SCDD: Lub Xeev Pab Pawg Sab Laj Txog Cov Kev Xiam Oob Khab Fab Kev Loj Hlob (State Council on Developmental Disabilities). Lub koom haum ywj pheej hauv xeev uas ua kom ntseeg tau tias cov neeg muaj cov kev xiam oob khab fab kev loj hlob thiab lawv tsev neeg tau txais cov kev pab cuam thiab cov kev pab txhawb nqa uas lawv xav tau.

Cov Kev Xeem thiab Cov Kev Ntsuam Xyuas

BASC: Txoj Kev Soj Ntsuam Tus Cwj Pwm rau Me Nyuam Yaus (Behavior Assessment System for Children). Ib qho kev xeem uas nug tus kws qhia ntawv thiab cov niam txiv cov lus nug txog tus tub ntxhais kawm tus cwj pwm.

CAA: Xeev California Qhov Kev Soj Ntsuam Kev Xaiv (California Alternate Assessment)

CAS: Txoj Kev Soj Ntsuam Txog Kev Txawj Ntse (Cognitive Assessment System). Ib qho kev xeem uas ntsuas tus tub ntxhais kawm ntawv cov txheej txheem kev txawj ntse.

CCSS: Cov Qauv Tseem Ceeb Ntawm Lub Xeev Uas Kheev Pom Muaj (Common Core State Standards)

CELDT: Kev Xeem Kev Txhim Kho Hom Lus Askiv Ntawm Xeev California (California English Language Development Test). Kev xeem ntsuas hom lus Askiv uas tam sim no tau hloov nrog ELPAC.

Kev Ntsuam Xyuas Kev Loj Hlob Ntawm Kev Ntsia Pom: Lub npe ntawm qhov kev xeem uas yuav tsum tau ua-ua ntej lub rooj sib tham ntawm pab pawg IEP (?) yuav txiav txim seb puas xav tau Kev Kho Mob Rau Qhov Muag Kom Pom Ke, los sis yuav pab tau rau tus tub ntxhais kawm ntawv.

DRA: Kev Ntsuam Xyuas Kev Nyeem Ntawv Txhawm Rau Tshuaj Xyuas (Diagnostic Reading Assessment)

ELPAC: Kev Ntsuam Xyuas Cov Neeg Kawm Lus Askiv Paub Zoo rau Xeev California, Tau Hloov Qhov VELDT (English Learner Proficient Assessments for California, Replaced the CELDT). Xeev California Qhov Kev Xeem uas txiav txim siab qib Lus Askiv rau cov tub ntxhais kawm.

FBA: Kev Ntsuam Xyuas Tus Cwj Pwm Kev Ua Hauj Lwm (Functional Behavior Assessment). Qee zaus kuj yuav hu tau tias Functional Analysis Assessment (FAA). Kev xeem uas siv los txiav txim qhov kev ua hauj lwm ntawm tus tub kawm tus cwj pwm.

NAR: Tus Kws Saib Xyuas Neeg Mob Daim Ntawv Tshaj Qhia Kev Ntsuam Xyuas (Nurse Assessment Report)

SBAC: Koom Haum Kev Ntsuam Xyuas Uas Muaj Vaj Huam Sib Luag Ntse Dua (Smarter-Balanced Assessment Consortium). Cov kev ntsuam xyuas raws tus qauv uas raug siv nyob hauv xeev California.

WIAT: Kev Xeem Qhov Kev Ua Tiav Raws Leej Neeg Ntawm Wechsler (Wechsler Individual Achievement Test), tsab thib peb. Qho kev xeem los ntsuas tus tub ntxhais kawm ntawv txoj kev kawm tau.

WJ-IV: Woodcock Johnson Cov Kev Xeem ntawm Kev Ua Tiav (Woodcock Johnson Tests of Achievement), tsab thib plaub. Lwm qhov kev xeem los ntsuas tus tub ntxhais kawm ntawv txoj kev kawm tau.

WISC-V: Kev xeem IQ los ntsuas tus tub ntxhais kawm lub peev xwm kev txawj ntse. Lub Twj Ntsuas Kev Txawj Ntse rau Me Nyuam Yaus (Wechsler Intelligence Scale for Children), Tsab Thib Tsib.

Cov Tsab Cai Lij Choj thiab Cov Ntsiab Lus Kev Cai Lij Choj

ADA: Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Cov Neeg Meskas Muaj Kev Xiam Oob Khab (Americans with Disabilities Act). Txoj cai lij choj uas muab kev pov thaiv rau cov tub ntxhais kawm uas muaj kev xiam oob khab nyob hauv cov tsev kawm ntawv tsoom fwv, cov chaw zov me nyuam, cov kev pab ua si, thiab kev cob qhia hauj lwm los sis kev tso kawm hauv zej zog. Dua li ntawd lawm nws kuj tseem qhia txog qhov yuav tsum tau muaj kev pab chaw nyob kom tsim nyog los ua cov hauj lwm tseem ceeb rau cov tub ntxhais kawm tsim nyog uas muaj ib yam kev xiam oob khab.

ADR: Kev Daws Teeb Meem Kev Xaiv (Alternative Dispute Resolution). Ib txoj hauv kev los daws qhov kev tsis sib haum xeeb nrog lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yam tsis tau mus nce xam txiav txim thiab uas tej zaum yuav muaj xws li kev sib kho kom haum xeeb xwb.

ALJ: Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug Raws Kev Cai Lij Choj (Administrative Law Judge). Saib xyuas lub rooj sib hais los ntawm Lub Chaw Hauj Lwm Tswj Hwm Kev Ncaj Ncees.

Kev Tsis Txaus Siab Kev Ua Raws: Tus txheej txheem hais kev tsis txaus siab raws cai tsawg dua los ntawm Xeev California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv (California Department of Education). Tso cai rau niam txiv hais tias lub tsev kawm ntawv tsis ua raws li tsab cai lij choj hais txog kev kawm tshwj xeeb los sis kev lis qhov IEP. CDE tuaj yeem tshawb xyuas thiab txiav txim kom ua yog hais tias pom tias lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv tsis ua raws li qhov IEP los sis tsab cai lij choj hais txog kev kawm tshwj xeeb.

CPRA: Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Tsoom Fwv Cov Ntaub Ntawv Teev Tseg Ntawm Xeev California (California Public Records Act). Tso cai rau cov tswv cuab ntawm tsoom fwv tuaj yeem thov tau cov ntaub ntawv los ntawm cov koom haum tsoom fwv, suav nrog cov cheeb tsam tsev kawm ntawv. Qhov no muaj xam nrog rau cov ntaub ntawv xws li cheeb tsam tsev kawm ntawv cov cai tswj fwm, cov ntaub ntawv kev cob qhia, thiab cov ntaub ntawv.

Cov Txheej Txheem Uas Txog Sij Hawm Lawm: Kev pov thaiv raws cov txheej txheem kev nyab xeeb uas ua rau cov neeg saib xyuas thiab cov koom haum saib xyuas kev kawm hauv zej zog muaj peev xwm los ua pov thawj tsis pom zoo raws cai nrog qhov kev muab Kev Kawm Ntawv Tsoom Fwv Pub Dawb thiab Tsim Nyog thiab kom Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug Raws Kev Cai Lij Choj daws qhov kev tsis pom zoo ntawd.

ESSA: Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Txhua Tus Tub Ntxhais Kawm Uas Tau Kawm Tiav (Every Student Succeeds Act). Tsab cai lij choj ntawm tsoom fwv teb chaws uas tau hloov Tsab Cai Lij Choj NCLB (No Child Left Behind (Tsis Muaj Ib Tug Me Nyuam Twg Uas Raug Muab Pov Tseg Rau Tom Qab)).

FERPA: Tsoom Fwv Teb Chaws Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Cov Cai Kev Kawm Ntawv thiab Kev Ceev Ntiag Tug (Federal Educational Rights & Privacy Act). Kom cov niam txiv thiab cov tub ntxhais kawm tswj qee qhov kev nthuav tawm cov ntaub ntawv teev tseg thiab tso cai rau niam txiv nkag mus tau thiab tshuaj xyuas. Kuj tseem muab qhov txheej txheem rau kev hloov kho cov ntsiab lus ntawm cov ntaub ntawv teev tseg.

Kev Kho Kom Haum Xeeb: Lub rooj sib tham raug cai ntawm ob tog rau qhov kev tsis sib haum xeeb los sim daws cov teeb meem tsis haum xeeb ua ntej yuav pib lub rooj sib hais plaub Raws Cov Txheej Txheem Lub Sij Hawm. Kheev nyiam muaj tus kws kho kom haum xeeb ywj pheej, feem ntau yog Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug Raws Cai Lij Choj, los pab ob tog neeg kho kom haum xeeb.

Kev Sib Tham Haum Ntawm Kev Kho Kom Haum Xeeb: Kev pom zoo ntawm ob tog tau ua tiav los ntawm kev sib tham sib kho los yog kev sib tham.

NDA: Kev Pom Zoo Tsis Pub Nthuav Tawm (Non-Disclosure Agreement). Kev daws teeb meem nrog lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tej zaum yuav tau kom tus neeg saib xyuas los sis tus tub ntxhais kawm ntawv kos npe rau daim ntawv cog lus tsis pub lwm tus paub hais tias qee cov ntaub ntawv tsis tuaj yeem muab qhia rau lwm tus neeg los sis lwm lub koom haum paub.

Cov Cai Pov Thaiv Kev Nyab Xeeb: Cov cai los sis cov txheej txheem uas tau tsim los pov thaiv cov cai ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj cov kev xiam oob khab thiab lawv niam lawv txiv thaum tseem tab tom qhia txog txoj hauv kev los daws lawv cov kev tsis sib haum xeeb.

Tshooj Lus 504: Xa mus rau Tshooj Lus 504 ntawm Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Kev Rov Kho Kom Zoo Li Qub Xyoo 1973 (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973). Tsoom fwv teb chaws txoj cai lij choj tiv thaiv kev ntxub ntxaug uas pov thaiv txhua tus neeg muaj kev xiam oob khab uas ua rau muaj kev cuam tshuam rau ib los sis ntau qhov kev ua neej loj thiab muab chaw nyob txhawm rau tshem tawm kev ntxub ntxaug.

Cov Ntsiab Lus Hais Txog Kev Kawm Tshwj Xeeb (Special Education Terms)

ABA: Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas Tus Cwj Pwm Uas Raug Siv (Applied Behavior Analysis). ABA yog ib qho kev cuam tshuam los ntawm cov ntaub ntawv uas tau siv los pab kho tus cwj pwm.

Chaw Nyob: Sau rau ntawm nplooj ntawv“Cov Ntxuam Thawj Tseeb Tshwj Xeeb (Special Factors)”ntawm qhov IEP. Cov chaw nyob tsis hloov los sis txo qhov kev cia siab los sis cov qauv, tab sis muab kev txhawb nqa ntxiv, xws li Qhov Chaw Zaum Tshwj Xeeb, Ncua Lub Sij Hawm Ntxiv, thiab lwm yam, uas pab cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev xiam oob khab kom nkag cuag tau kev qhia ntawv thiab cov ntaub ntawv tau sib npaug.

ADL: Cov Dej Num ntawm Kev Ua Neej Nyob Txhua Hnub (Activities of Daily Living). Feem ntau kheev nyiam hais nyob hauv cov kev ntsuam xyuas. ADL muaj xam nrog rau cov dej num xws li kev hnav khaub ncaws, kev siv chav dej, thiab kev pub mov rau noj.

IEP Txhua Xyoo: Yam tsawg kawg ib xyoos ib zaug, tus tub ntxhais kawm ntawv uas muaj qhov IEP yuav tsum tau muaj lub rooj sib tham pab pawg IEP txhawm rau los ntsuas tus tub ntxhais kawm ntawv qhov kev vam meej ntawm lawv lub hom phiaj, txheeb xyuas qhov xav tau kev tso kawm, tshuaj xyuas cov chaw nyob uas tau muab rau, thiab qhia txog cov kev pab cuam tshiab uas muaj feem ntsig txog.

APE: Kev Kawm Hom Kho Lub Cev (Adaptive Physical Education). Feem ntau lawm cov kev pab cuam uas muaj feem ntsig txog pab pawg uas muaj kev hloov kho P.E. cov ntaub ntawv kawm rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev xiam oob khab.

Kev Tawm Suab: Kev tsim cov suab hauv kev hais lus; yuav pom nyob rau hauv kev hais lus tau meej meej thiab muaj peev xwm nkag siab tus tub ntxhais kawm ntawv cov lus tau.

ASL: Hom Lus Piav Tes Ntawm Neeg Meskas (American Sign Language)

AT: Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab (Assistive Technology). Cov cuab yeej thev naus laus zis siab los sis cov cuab yeej thev naus laus zis qis uas siv los pab kom SWD nkag tau rau lawv cov ntawv kawm.

Kev Mloog (Auditory): Ntsig txog kev mloog thiab kev txhais lub suab lus

AUT: Yog cov ntawv sau luv luv rau los lus "Autism (Tsis Txawj Hais Lus)" uas yog siv los qhia kev muaj cai tsim nyog ntawm tsoom fwv teb chaws rau kev kawm tshwj xeeb.

Tus Qauv Ua Kav (Benchmark): Lub hom phiaj kev kawm ncua sij hawm luv luv uas tsim txoj hauv kev kom ua tau raws li lub hom phiaj txhua xyoo.

BIP: Kev Npaj Muab Kev Pab Tus Cwj Pwm (Behavior Intervention Plan). Kuj tseem tuaj yeem teev npe ua Kev Npaj Pab Txhawb Nqa Tus Cwj Pwm los sis Txoj Kev Npaj Tus Cwj Pwm. Ib txoj kev npaj raug cai, kev sau ntawv uas teev tus tub ntxhais kawm ntawv qhov teeb meem coj tus cwj pwm, yam chiv keeb ntawm qhov teeb meem, thiab cov tswv yim los yog cov kev txhawb nqa nyob rau hauv qhov chaw los pab tus tub ntxhais kawm ntawv.

Chav Kawm Sib Xyaws Nrog Cov Me Nyuam Yaus Tsis Tau Txog Hnub Nyoog Kawm: Qhov kev xaiv tso kawm rau qhov Kev Kawm Tshwj Xeeb uas muaj tus kws qhia kev kawm hauv tsev kawm me nyuam yaus thiab tus kws qhia kev kawm tshwj xeeb hauv tsev kawm me nyuam yaus ob yam tib si uas faib chav kawm ntawm cov tub ntxhais kawm.

BSR: Cov Chaw Muab Kev Pab Txhawb Nqa Tus Cwj Pwm (Behavior Support Resources). Ua lub luag hauj lwm muab kev cob qhia thiab kev txhawb nqa raws li qhov xav tau rau cov neeg ua hauj lwm hauv chav kawm.

CAPD: Kev Txawv Txav Tsis Thooj Li Qub Ntawm Kev Ntsuam Xyuas Lub Suab (Central Auditory Processing Disorder). Ib hom kev kuaj ntsuas kev hnov suab (audiological) uas feem ntau yog ua tom qab muaj hnub nyoog 10 xyoo.

CBI: Kev Qhia Raws Lub Zej Zog (Community-Based Instruction). Feem ntau lawm qhov kev txiav txim siab uas tseem ceeb thaum tus tub ntxhais kawm tau lis dhau los ntawm kev hloov pauv. CBI muab cov cib fim rau kev kawm hom nqis tes ua kiag rau cov tub ntxhais kawm uas xav tau kev qhia hauv kev txawj ua hauj lwm thiab kev txawj ua neej.

CCTE: Tsev Kawm Qib Siab Fab Kev Kawm Txawj Ua Hauj Lwm (College Career Technical Education). Tsi ntsees qhov "kev nqis tes ua kiag", kev kawm paub txog cov kev txawj ntse los pab cov tub ntxhais kawm npaj kom txhij txhawm rau nkag mus ua hauj lwm tom qab kawm tiav tsev kawm theem nrab.

Kev Koom Qhia Ntawv: Tuaj yeem xa mus rau cov xwm txheej uas Tus Kws Qhia Ntawv Tshwj Xeeb thiab tus kws qhia kev kawm dav dav qhia cov tub ntxhais kawm hauv ib chav kawm ua ke.

Kev Nkag Siab: Cov lus, kab lus hais, kab lus, thiab kab ntawv nqis hauv qab yog txhais tau ntau npaum li cas rau tus tub ntxhais kawm ntawv. Tus tub ntxhais kawm puas nkag siab yam uas lawv tab tom nyeem?

Kev Kawm Ntawv/ Cov Kev Pab Cuam Uas Muab Los Kawm Los Yog Pab Ntxiv: Piav txog cov kev pab cuam uas tsis tau muab raws li qhov IEP thiab tam sim no yuav tsum tau txais tom qab qhov tseeb; qee zaum muab los ua ib feem ntawm kev kho kom raug los sis yog hais tias tus tub ntxhais kawm ntawv yeej los ntawm qhov kev tsis txaus siab raws li txheej txheem kev sib hais.

Lub Thawv Tim Khoom (Container): SWD cov ntaub ntawv sau tseg rau cov tub ntxhais kawm, suav nrog kev txiav txim thawj zaug ntawm kev tsim nyog tau txais IEP, txhua qhov kev ntsuam xyuas, tag nrho cov IEP tom qab, thiab lwm yam.

Kev Nqis Tes Kho Kom Haum: Ib lo lus los piav txog kev txiav txim los ntawm ib lub koom haum mus rau lub koom haum saib xyuas kev kawm hauv zos uas yuav tsum tau ua. Piv txwv li, txhawm rau ua kom txaus siab rau qhov kev tsis txaus siab uas hauv cheeb tsam tau pom tias tsis ua raws li txoj cai, lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tau muab kev cob qhia thiab cov ntaub ntawv pov thawj tias nws tau cob qhia cov neeg ua hauj lwm.

COTA: Tus Pab Kev Kho Mob Rau Fab Kev Ua Hauj Lwm Uas Muaj Ntawv Pov Thawj (Certified Occupational Therapy Assistant)

Cov Ntaub Ntawv Khaws Tseg: Saib Lub Thawv Ntim Khoom. Cov ntaub ntawv khaws tseg kuj tseem muaj xam nrog rau tag nrho cov kev kawm dav dav thiab cov ntaub ntawv kev sau npe rau tus tub ntxhais kawm.

D/HH: Yog cov ntawv sau luv luv rau los lus "Deaf/Hard-of-Hearing (Lag Ntseg/Pob Ntseg Tsis Hnov Lus Zoo)" uas yog siv los qhia kev muaj cai tsim nyog ntawm tsoom fwv teb chaws rau kev kawm tshwj xeeb.

DB: Yog cov ntawv sau luv luv rau los lus "Deaf [thiab] Blind (Lag Ntseg thiab Dig Muag)" uas yog siv los qhia kev muaj cai tsim nyog ntawm tsoom fwv teb chaws rau kev kawm tshwj xeeb.

DD: Yog cov ntawv sau luv luv rau los lus "Developmental Delay (Kev Loj Hlob Qeeb)" uas yog siv los qhia kev muaj cai tsim nyog ntawm tsoom fwv teb chaws rau kev kawm tshwj xeeb.

Kev Txiav Txim Siab (Decoding): Tus tub ntxhais kawm lub suab/cim kev muaj peev xwm fab kev txawj ntse; tus tub ntxhais kawm ntawv tawm cov suab rau cov lo lus tau zoo npaum li cas.

Daim Ntawv Pov Thawj Kawm Tiav (Diploma Bound): Qhia tias tus tub ntxhais kawm ntawv tab tom kawm yuav tiav raws sij hawm nrog lawv daim ntawv pov thawj kawm tiav tsev kawm ntu kawg (high school). Tag nrho cov tub ntxhais kawm raug suav hais tias yog daim ntawv pov thawj kawm tiav qib siab tshwj tsis yog tias IEP tau txiav txim siab ua lwm yam. Qhov kev txiav txim siab sau npe rau tus tub ntxhais kawm ntawv uas tsis yog daim ntawv pov thawj kawm tiav-qib siab yuav tsis tshwm sim kom txog qib kawm thib 7 kom nrawm tshaj plaws.

Tus Qauv Tsis Sib Xws: Txoj hauv kev ua kom qhia tau qhov kev txiav txim siab tias tus tub ntxhais kawm ntawv muaj kev xiam oob khab rau fab kev kawm paub. Muaj tshwm sim thaum tus tub ntxhais kawm cov qhab nias kev ua hauj lwm fab kev txawj ntse sib txawv tus qauv qhab nias 1.5 siab tshaj lawv cov qhab nias ntawm qhov kev xeem tau.

Kev Ua Tsis Tshua Tau Zoo (Dysfluency): Hais txog kev hais lus daig nrhoj daig nrheev.

Tus Mob Ua Rau Sau Ntawv Nyeem Tsis Tau (Dysgraphia): Qhov kev txawv txav uas ua rau muaj kev nyuaj rau kev sau ntawv.

Tus Mob Ua Rau Nyeem Ntawv Tsis Nkag Siab (Dyslexia): Qhov kev txawv txav uas ua rau muaj kev nyuaj rau kev nyeem ntawv.

Tus Mob Ua Rau Nqos Zaub Mov Nyuaj (Dysphagia): Qhov kev txawv txav uas ua rau muaj kev nyuaj rau kev nqos zaub mov.

Kev Tsis Taus Rau Fab Kev Txav Tau Mus Los (Dyspraxia): Kev loj hlob muaj qhov txawv txav tsis thooj li ib txwm ntawm qhov kev sib koom ntawm lub zog.

ECSE: Kev Kawm Tshwj Xeeb Rau Cov Me Nyuam Tsis Tau Txog Hnub Nyoog Kawm Ntawv (Early Childhood Special Education). Qhov kev pab uas pab rau cov me nyuam mos, cov me nyuam me thiab cov me nyuam kawm tsev kawm me nyuam yaus (preschool) uas muaj kev xiam oob khab.

ED: Yog cov ntawv sau luv luv rau los lus "Emotional Disturbance (Kev Ntxhov Siab)" uas yog siv los qhia kev muaj cai tsim nyog ntawm tsoom fwv teb chaws rau kev kawm tshwj xeeb.

Tus Kws Txawj Tshaj Lij Rau Fab Kev Kawm: Yog ib tug kws qhia ntawv muaj peev xwm xa tau cov kev pab qhia kev kawm tshwj xeeb.

EL: Tus Neeg Kawm Lus Askiv (English Learner).

ELA: Yam Ntawv Kawm Lus Askiv (English Language Arts).

ELST: Tus Xib Fwb Pab Txhawb Nqa Tus Neeg Kawm Lus Askiv (English Learner Support Teacher).

ERMHS: Cov Kev Pab Cuam Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Uas Ntsig Txog Fab Kev Kawm Ntawv (Educationally Related Mental Health Services). Cov kev pab cuam kev nyuaj siab puas hlwb tshwj xeeb yog muab rau cov tub ntxhais kawm kev kawm ntawv tshwj xeeb uas xav tau kev sib raug zoo hauv zej zog-kev xav uas cuam tshuam rau lawv lub peev xwm los kawm.

ESY: Ncua Lub Xyoo Kawm Ntawv Txuas Ntxiv Mus (Extended School Year). Cov kev qhia tshwj xeeb los sis cov kev pab cuam muaj feem ntsig txog uas yog ib feem ntawm tus me nyuam qhov IEP thiab feem ntau yog muab thaum cov tsev kawm ntawv tsis nyob hauv kev sib tham. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog tau txais ESY yog cov uas muaj qhov IEP thiab muaj ib qho kev xiam oob khab uas zoo li yuav muaj nyob rau lub sij hawm ntev txuas ntxiv mus. Dua li nod lawm cov tub ntxhais kawm kuj tseem yuav tsum tau qhia tias tsis tau txais kev pab cuam thaum lub sij hawm so hauv tsev kawm ntawv tej zaum yuav ua rau lawv plam kev txawj ntse, tias lawv muaj peev xwm rov qab kawm cov kev txawj ntse uas plam mus lawm, thiab, vim li no, nws tsis tuaj yeem ua tau los sis tej zaum yuav ua tsis tau li uas SWD yuav ncav cuag tus kheej kev txaus siab yam tsis muaj cov kev pab cuam ESY.

Kev Ua Hauj Lwm Los Tswj Hwm: Tus tub ntxhais kawm muaj peev xwm xaiv thiab tswj lawv tus kheej tus cwj pwm kom ua tau raws li lub hom phiaj. Yuav tsum muaj kev xav ib txhij thiab nyuaj ua ke nrog kev nco tau kev ua hauj lwm.

Hom Lus Uas Hais Tawm Los: Tawm ntawm Lub Tswv Yim Los. Qhov no tej zaum yuav muaj xws li tus xeeb ceem, cov yam ntxwv, kev piav qhia, thiab kev hais lus.

Lub Zog Zoo: Ntsig txog kev txav mus los tau zoo ntawm ob txhais tes thiab cov ntiv tes. Piv txwv li, cov tub ntxhais kawm siv cov kev txawj ntawm lub zog zoo rau kev siv tes sau ntawv thiab khawm cov pob nias khawm khaub ncaws.

Kev Ua Hauj Lwm ntawm Tus Cwj Pwm: Piav qhia tias yog vim li cas tus tub ntxhais kawm ntawv thiaj yuav phiaj yeeg tus cwj pwm ua rau muaj kev cuam tshuam qee yam. Feem ntau lawm, yuav muab faib cais ua ib (los sis ntau dua) 4 pab pawg: Nkag mus rau yam khoom/kev ua si uas xav tau; Khiav tawm cov kev xav tau; Tau txais kev txaus siab los ntawm lwm tus neeg; thiab Lub tswv yim fab kev xav.

Lub Hom Phiaj: Cov txiaj ntsig ntawm tus kheej, ntsuas tau los hais daws qhov xav tau ntawm SWD; feem ntau yog sau rau hauv qhov IEP thiab txhais tau tias yuav tau ntsib hauv ib lub xyoos. Cov hom phiaj yuav tsum yog SMART: tshwj xeeb, ntsuas tau, ua tiav, cuam tshuam, thiab txwv lub sij hawm.

Lub Zog Tag Nrho: Yuav tsum ua nrog cov leeg loj (piv txwv li, kev txav thiab kev sib koom ua ke).

HSDP: Kev Pab Kom Tau Daim Ntawv Pov Thawj Kawm Tiav Tsev Kawm Ntu Kawg (High School Diploma Program)

IAES: Qhov Chaw Kawm Ntawv Mus Ib Ntus (Interim Alternate Educational Setting). Thaum lub sij hawm so kev kawm ntev lawm, tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev qhia thiab kev pab cuam hauv Qhov Chaw Kawm Ntawv Mus Ib Ntus , uas yog qhov chaw kawm uas txawv dua li qhov lawv tau txais kev qhia thiab kev pab cuam.

ID: Yog cov ntawv sau luv luv rau los lus "Intellectual Disability (Kev Xiam Oob Khab Fab Kev Txawj Ntse)" uas yog siv los qhia kev muaj cai tsim nyog ntawm tsoom fwv teb chaws rau kev kawm tshwj xeeb.

IEE: Kev Ntsuam Xyuas Kev Kawm Ywj Pheej (Independent Educational Evaluation). Qhov IEE yog ib qho kev ntsuas uas ua tiav los ntawm ib tus neeg uas tsis ua hauj lwm rau hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv. Cov niam txiv thiab cov neeg saib xyuas tuaj yeem tau txais daim IEE uas yog lub cheeb tsam ua tus them rau yog hais tias lawv tsis pom zoo nrog cov kev tshawb pom los sis cov lus pom zoo ntawm qhov kev ntsuam xyuas kev kawm tshwj xeeb ntawm cheeb tsam tsev kawm ntawv.

Kev Hloov Kho IEP: Thaum qhov IEP txhua xyoo raug hloov pauv txhawm rau hloov dua tshiab rau ib feem ntawm IEP. Kev tsa lub rooj sib tham IEP txhawm rau hloov kho qhov IEP tsis yog tshem tawm lub koom haum saib xyuas kev kawm hauv zos lub luag hauj lwm kom muaj kev tshuaj xyuas txhua xyoo.

IFSP: Kev Npaj Muab Kev Pab Cuam Rau Tsev Neeg Raws Leej Neeg (Individual Family Service Plan). Piav qhia txog cov kev pab cuam thaum ntxov uas tus me nyuam yuav tau txais los ntawm Lub Chaw Muab Kev Pab Hauv Cheeb Tsam mus txog thaum lawv hnub hnoog muaj 3 xyoos.

IPP: Kev Npaj Khoos Kas Pab Raws Leej Neeg (Individual Program Plan). Piav qhia cov hom phiaj thiab cov kev pab cuam sab nraud ntawm kev kawm los ntawm Lub Chaw Muab Kev Pab Hauv Cheeb Tsam rau cov neeg muaj kev xiam oob khab.

ITP: Kev Npaj Kev Hloov Pauv Raws Leej Neeg (Individualized Transition Plan). Ib daim ntawv npaj tau tsim los pab npaj tus tub ntxhais kawm ntawv kom dhau mus ntawm tsev kawm ntawv mus rau lub neej tom qab kawm ntawv tiav lawm. Yuav tsum muaj xws li cov hom phiaj, ncua sij hawm, thiab cov neeg muaj lub luag hauj lwm ua kom tau raws li lub hom phiaj.

LEA: Lub Koom Haum Saib Xyuas Kev Kawm Hauv Zos (Local Education Agency). Pawg thawj coj saib xyuas kev kawm ntawm tsoom fwv los sis lwm lub koom haum tsoom fwv uas tswj hwm los sis tswj hwm cov tsev kawm tsoom fwv theem qis los sis cov tsev kawm theem nrab hauv nroog loj los sis lub cheeb nroog.

Teeb Meem Tshwm Sim Tsawg: Cov kev xiam oob khab uas tsis tshua pom muaj kiag. Piv txwv muaj xws li, tab sis tsis txwv rau, cov neeg lag ntseg thiab cov neeg dig muag.

Kev Xav Tseem Ceeb (Mainstreaming): Qee tus neeg ua hauj lwm tseem siv lo lus no txhais tau tias "kev suav nrog" los sis kom xav txog SWD uas siv sij hawm nyob rau hauv ib puag ncig kev kawm dav dav.

Kev Txiav Txim Siab Phiaj Yeeg Tshwm Sim: Ib lub rooj sib tham tseem ceeb uas yuav tshwm sim yog hais tias SWD tau raug ncua ntev tshaj 10 hnub nyob rau hauv ncua sij hawm ib lub xyoo kawm ntawv LOS SIS yog hais tias tus tub ntxhais kawm ntawv raug pom zoo rau kev tshem tawm. Thaum sij hawm lub rooj sib tham no lub tsev kawm ntawv yuav tsum tshuaj xyuas yog hais tias tus cwj pwm tshwm sim los ntawm tus tub ntxhais kawm qhov kev xiam oob khab.

MD: Yog cov ntawv sau luv luv rau los lus "Multiple Disabilities (Ntau Cov Kev Xiam Oob Khab)" raug siv los qhia kev muaj cai tsim nyog ntawm tsoom fwv teb chaws rau kev kawm tshwj xeeb.

Cov Kev Hloov Kho: Thaum cov ntaub ntawv qhia los sis cov ntaub ntawv tau muab rau SWD txawv dua li ntawm cov ntaub ntawv uas tau muab rau cov phooj ywg uas muaj hnub nyoog ib yam.

MPC: Yav tas los hu ua cov chav kawm“kev kho mob dog dig (medically-fragile)”. Nws yog ib chav kawm uas nws cais nws rau ib qho rau cov tub ntxhais kawm uas muaj kev nyuaj siab fab kev kho mob los sis lub cev.

MT: Tus Kws Kho Mob Nrog Suab Paj Nruag (Music Therapist). Muab Suab Paj Nruag Ua Kev Kho Mob uas ntsig txog qhov kev pab cuam.

NPA: Tsis Yog Lub Koom Haum Tsoom Fwv (Non-Public Agency). Ib lub chaw uas tsis yog cheeb tsam tsev kawm ntawv uas muab qhov kev pab cuam kev kawm rau SWD. Yuav tsum tau ntawv pov thawj los ntawm CDE.

NPS: Tsis Yog Lub Tsev Kawm Ntawv Tsoom Fwv (Non-Public School). Lub tsev kawm ntawv uas lub cheeb tsam tsev kawm ntawv cog lus nrog los muab cov kev pab cuam kev kawm ntawv thiab kev txhawb nqa rau SWD. Yuav tsum tau ntawv pov thawj los ntawm CDE.

OHI: Yog cov ntawv sau luv luv rau los lus "Other Health Impaired (Lwm Cov Kev Tsis Zoo Fab Kev Noj Qab Haus Huv)" raug siv los qhia kev muaj cai tsim nyog ntawm tsoom fwv teb chaws rau kev kawm tshwj xeeb.

OI: Yog cov ntawv sau luv luv rau los lus "Orthopedic Impairment (Kev Tsis Zoo Fab Kev Phais Kho Pob Txha)" raug siv los qhia kev muaj cai tsim nyog ntawm tsoom fwv teb chaws rau kev kawm tshwj xeeb.

Kev Hnov Ntxhiab Tsw (Olfactory): Ntsig txog kev hnov ntxhiab tsw.

OT: Tus Kws Kho Mob Rau Fab Kev Ua Hauj Lwm los sis Kev Kho Mob Rau Fab Kev Ua Hauj Lwm (Occupational Therapist or Occupational Therapy).

Yeeb Yam (Pacing): Tus neeg hais lus ceev npaum li cas.

PBIS: Kev cuam tshuam thiab kev txhawb nqa tus cwj pwm zoo (Positive Behavior Intervention and Supports). Khoos kas pab uas cuam tshuam nrog qhov tseem ceeb ntawm kev muab nqi zog rau tus tub ntxhais kawm tus cwj pwm uas xav tau.

PK los sis Pre-K: Tsev Kawm Me Nyuam Yaus

Yam Kawm Nqis Tes Ua Kiag (Pragmatics): Kev siv hom lus rau kev ua hauj lwm, xws li thov cov ntaub ntawv los sis kev hais lus tos txais lwm tus neeg.

Cov Kev Txawj Ua Ntej Kev Kawm Qib Siab (Pre-Vocational Skills): Cov kev txawj ntse uas ib tug neeg yuav tsum tau npaj kom muaj hauj lwm ua. Tej zaum yuav yog "kev txawj ntse muag" zoo li kev sib txuas lus thiab kev coj tus cwj pwm uas tsim nyog. Tej zaum kuj yuav yog kev txhim kho "kev coj ncaj ncees rau kev ua hauj lwm" xws li kev mob siab rau, lus qhia qhov tseeb meej, thiab kev lees txais kev thuam uas muaj lub ntsiab tsim kho.

Pro-ACT: Kev Cob Qhia Cov Teeb Meem Kev Ntuas Neeg Yam Txawj (Professional Assault Crisis Training). Ib qho kev pab fab kev cob qhia txhawm rau kom ntseeg tau tias cov kws qhia ntawv, cov kws tshaj lij, thiab cov chaw muab kev pab cuam uas cuam tshuam (thiab lwm tus neeg ua hauj lwm hauv chaw hauj lwm) tuaj yeem cuam tshuam thaum cov tub ntxhais kawm pom tus cwj pwm uas yuav ua rau lawv tus kheejlos sis lwm tus tsis zoo. Tsom tsi ntsees mus rau kev nce theem kev kawm; nrog rau kev cuam tshuam lub cev ua qhov kev xaiv kawg nkaus. Khoos kas pab kev cob qhia ib txwm rau kev tswj hwm thiab/los sis kev cais tawm.

Daim Ntawv Tshaj Qhia Txog Cov Kev Vam Meej: Yam tsawg kawg nkaus feem ntau raws li ib tug neeg muaj hnub nyoog tib yam yuav tau txais ib daim npav tshaj qhia, qhov SWD muaj cai tau txais ib daim ntawv tshaj qhia txog lawv cov kev vam meej ntawm cov hom phiaj IEP. Qee zaus tau hu ua“cov hom phiaj uas tau piav qhia”.

Lus Qhia: Siv los qhia txog qib kev taw qhia rau tus tub ntxhais kawm ntawv; feem ntau sau tseg hauv cov hom phiaj los sis cov hom phiaj ntawm qhov IEP. Muaj xam nrog rau cov kev qhia ntawm lub cev, kev hais lus, piav tes piav taw, thiab ua duab.

Kev Lees Paub Tus Xeeb Ceem Tshwj Xeeb (Proprioception): Peb lub hlwb ua hauj lwm ntsuas kev txav mus los ntawm lub cev thiab txoj hauj lwm li cas.

Kev Kho Lub Suab Kom Sib Dhos (Prosody): Lub yeeb yam thiab lub suab ntawm hom lus thiab cov suab.

PT: Tus Kws Kho Mob Hauv Lub Cev los sis Kev Kho Mob Hauv Lub Cev (Physical Therapist or Physical Therapy)

PWN: Daim Ntawv Ceeb Toom Ua Ntej. Lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum muab PWN nyob rau hauv qee cov txheej xwm kev mob nkeeg; qee cov piv txwv muaj xws li thaum nws tsis kam ua ib qho kev txiav txim uas niam txiv tau thov, thaum nws xav hloov qhov chaw los yog kev txheeb xyuas tus tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev xiam oob khab, los sis thaum nws npaj yuav ntsuas tus tub ntxhais kawm ntawv uas muaj cov kev xiam oob khab.

Txais Tau Hom Lus: Muaj peev xwm hnov ​​cov suab thiab txhais cov suab ntawd ua cov tswv yim muaj txiaj ntsig. Kuj tseem suav nrog kev muaj peev xwm los txhais cov lus piav tes thiab kev qhia ntawm lwm tus tau.

Kev Rov Kho Dua: Qhov ntev ntawm lub sij hawm uas tsim nyog los rov kho dua qhov kev txawj uas ploj mus lawm. Saib thim rov qab.

Kev Kho Los Ntawm Kev Mus So Ncig Ua Si Kom Kaj Siab: Ib qho kev pab cuam uas muaj feem ntsig txog yuav yog ib feem ntawm kev muab FAPE.

Kev Thim Rov Qab: Kev poob cov kev txawj ntse tseem ceeb los ntawm SWD thaum lub caij so li niaj xyoo hauv lub xyoo kawm ntawv.

Saib kev rov qab ua dua.

Cov Kev Pab Cuam Uas Muaj Feem Ntsig Txog: Cov kev pab cuam uas tej zaum yuav tsum tau ua los pab tus tub ntxhais kawm ntawv uas xiam oob khab kom ua tau raws li lawv cov hom phiaj IEP. Piv txwv li muaj xam nrog rau Kev Kho Kev Hais Lus/Hom Lus Hais los sis Kev Kho Mob Rau Fab Kev Ua Hauj Lwm.

RSP: Tus Kws Txawj Tshaj Lij Rau Fab Peev Txheej Kev Pab Cuam (Resource Specialist)

RTI: Kev Teb rau Kev Cuam Tshuam (Response-to-Intervention). Qhov khoos kas pab txoj kev kawm dav dav uas muaj lub hom phiaj txhawm rau muab kev qhia ua tau zoo thiab kom ntseeg tau tias txhua tus menyuam raug kuaj xyuas kom tsim nyog rau kev nkag mus rau cov ntaub ntawv kawm.

SAI: Kev Qhia Kev Kawm Hauj Lwm Tshwj Xeeb (Specialized Academic Instruction)

SCERTS: Kev Sib Txuas Lus Nrog Tib Neeg/ Kev Tswj Fab Kev Xav/ Kev Txhawb Nqa Kev Ua Lag Luam. Txoj hauv kev kawm tag nrho los daws cov teeb meem tseem ceeb los ntawm cov me nyuam yaus ntawm qhov Tsis Txawj Hais Lus (Autism Spectrum); tsom tsi ntsees rau kev tsim kev sib txuas lus nrog tib neeg, kev tswj hwm fab kev xav, thiab kev txhawb nqa kev ua lag luam.

SCIA: Tus Pab Qhia Cov Xwm Txheej Tshwj Xeeb (Special Circumstances Instructional Assistant). Ib lo lus uas raug siv los ntawm qee lub cheeb tsam tsev kawm ntawv txhawm rau piav txog kev pab ib leeg toj ib leeg.

SEA: Tus Pab Kev Kawm Tshwj Xeeb (Special Education Assistant)

Kev Txiav Txim Siab Ntawm Tus Kheej: Muab kev saib tseem ceeb mus rau SWD uas muaj cov tswv yim tseem ceeb thiab kev xaiv hauv kev txiav txim siab txog qhov teeb meem ntawd. Txoj hauv qhov kev suav no txog tej yam xws li tej kev nyiam ntawm tus kheej, lub zog ntawm tus txheeb ze, tsis nyiam, cov hom phiaj, thiab pab pawg txhawb nqa.

SELPA: Thaj Tsam Kev Npaj Muab Kev Kawm Tshwj Xeeb Hauv Cheeb Tsam Zej Zos (Special Education Local Plan Area)

SESA: Tus Kws Tswj Xyuas Lub Chaw Muab Kev Kawm Tshwj Xeeb (Special Education Site Administrator)

SET: Tus Kws Txawj Fab Kev Kawm Tshwj Xeeb (Special Education Technician)

SLD: Cov ntawv sauv luv luv rau lub ntsiab lus tias "Specific Learning Disability (Kev Xiam Oob Khab Fab Kev Kawm Tshwj Xeeb)" uas raug siv los qhia txog tsoom fwv txoj kev tsim nyog rau kev kawm tshwj xeeb; Qee zaum hu ua "LD" rau lub ntsiab lus tias "kev xiam oob khab rau fab kev kawm paub".

SLI: Yog cov ntawv sau luv luv rau los lus "Speech/Language Impairment (Kev Tsis Zoo Fab Kev Hais Lus/Hom Lus)" raug siv los qhia kev muaj cai tsim nyog ntawm tsoom fwv teb chaws rau kev kawm tshwj xeeb.

SLP: Tus Kws Paub Kho Kev Hais Lus/Hom Lus (Speech/Language Pathologist)

SST: Pab Pawg Tshawb Fawb Tub Ntxhais Kawm (Student Study Team). Qhov txheej txheem uas cov kws qhia ntawv thiab cov niam txiv sib ntsib los tham txog qhov vim li cas tus tub ntxhais kawm ntawv ua tsis tiav cov ntaub ntawv kawm dav dav thiab cov peev txheej los sis cov tswv yim uas tuaj yeem muab los siv tau. Qee zaus qhov no yuav tuaj yeem tshwm sim ua ntej kev xa mus rau kev kawm tshwj xeeb, tab sis nws tsis tsim nyog. Yog hais tias koj xav tias koj tus me nyuam kawm ntawv muaj kev xiam oob khab, koj yuav tsum thov kev ntsuam xyuas kev kawm tshwj xeeb.

TBI: Yog cov ntawv sau luv luv rau los lus "Traumatic Brain Injury (Kev Raug Mob Rau Lub Hlwb)" raug siv los qhia kev muaj cai tsim nyog ntawm tsoom fwv teb chaws rau kev kawm tshwj xeeb.

TK: Kev Hloov Pauv Lub Tsev Kawm Me Nyuam Yaus (Transitional Kindergarten)

Kev Hloov Pauv: Hais txog qhov txheej txheem kev hloov chaw ntawm kev kawm theem nrab mus rau cov neeg muaj hnub nyoog. Lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum tsim kom muaj ITP los pab cov tub ntxhais kawm ntawv nrog cov IEP los ntawm qhov txheej txheem no.

Qhov no yuav tsum pib thaum tus tub ntxhais kawm ntawv muaj hnub nyoog li ntawm 14 xyoos mus txog 16 xyoo.

IEP Txhua Txhua Peb Xyoos: Tej zaum kuj yuav tau hu ua kev ntsuam xyuas txhua txhua peb lub xyoos los sis kev tshuaj xyuas txhua txhua peb lub xyoos. Muaj kev rov qab ntsuam xyuas txhua txhua peb xyoos txhawm rau los txiav txim siab seb tus tub ntxhais kawm puas tseem tsim nyog tau txais kev pab cuam kev kawm tshwj xeeb hauv txhua thaj tsam uas xav tias muaj kev xiam oob khab.

Lub Zeem Muag (Vestibular): Peb lub hlwb ua tiav qhov sib npaug thiab taw qhia peb hauv qhov chaw li cas.

VI: Yog cov ntawv sau luv luv rau los lus "Visual Impairment (Kev Tsis Zoo Fab Qhov Muag Tsis Pom Kev)" raug siv los qhia kev muaj cai tsim nyog ntawm tsoom fwv teb chaws rau kev kawm tshwj xeeb.

Qhov Muag Pom Kev (Visual): Ntsig txog qhov kev ntsia pom xws ib yam li kev ua tiav/kev txhais cov duab ntsia pom.

Cov Kev Txawj Fab Kev Kawm Ua Hauj Lwm (Vocational Skills): Cov dej num thiab cov tswv yim kev xav hais txog kev ua hauj lwm. Feem ntau yuav kheev cuam tshuam nrog kev hloov pauv.

VT: Kev Kho Qhov Muag Kom Pom Kev