Cov Kev Ua Tus Saib Xyuas Uas Raug Txwv thiab Cov Kev Xaiv

Publications
#5578.09

Cov Kev Ua Tus Saib Xyuas Uas Raug Txwv thiab Cov Kev Xaiv

Kev saib xyuas yog ib qho txheej txheem hauv tsev hais plaub uas tus kws txiav txim plaub txiav txim siab seb koj puas tuaj yeem saib xyuas koj tus kheej kev noj qab haus huv, zaub mov, khaub ncaws, chaw nyob, nyiaj txiag, lossis kev xav tau ntawm tus kheej. Tus kws txiav txim plaub tuaj yeem nqa qee cov cai tseem ceeb no tawm ntawm koj.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Qhov kev ua tus saib xyuas yog dab tsi?

Kev ua tus saib xyuas yog ib qho txheej txheem hauv tsev hais plaub uas tus kws txiav txim plaub txiav txim tias koj tuaj yeem saib xyuas koj tus kheej txoj kev noj qab haus huv, zaub mov noj, khaub ncaws hnav, chaw nyob, nyiaj txiag, los sis tej kev xav tau ntawm tus kheej. Tus kws txiav txim plaub ntug tuaj yeem txeeb tau qee txoj cai tseem ceeb no tawm ntawm koj mus. Tus kws txiav txim plaub ntug muaj peev xwm xaiv tau lwm tus los txiav txim tam rau koj tau. Lub tsev hais plaub hu tus neeg ntawd ua “tus neeg saib xyuas.” Lub tsev hais plaub hu koj ua “tus neeg raug saib xyuas.”

Kev ua tus neeg saib xyuas tsuas yog rau cov neeg uas muaj hnub nyoog 18 xyoo nce mus xwb.

Cov hom kev ua tus saib xyuas uas raug txawv muaj dab tsis thiab?

Muaj ntau hom ntawm cov kev ua tus saib xyuas sib txawv nyob hauv xeev California:

 • Cov Kev Ua Tus Saib Xyuas Uas Tau Kev Tso Cai Thuaj Pais
 • Cov Kev Ua Tus Saib Xyuas Raws Li Tsab Cai LPS (Lanterman-Petris-Short Act)
 • Cov Kev Ua Tus Saib Xyuas Raws Kev Mob Xiam Hlwb
 • Cov Kev Ua Tus Saib Xyuas Uas Raug Txwv

Qhov kev ua tus saib xyuas uas raug txwv yog dab tsi?

Cov kev ua tus saib xyuas uas raug txwv yog muaj rau cov neeg muaj kev tsis taus rau fab kev txawj ntse thiab kev loj hlob. Lub hom phiaj ntawm qhov kev ua tus saib xyuas uas raug txwv yog rau koj kom muaj kev vam khom rau tus kheej thiab ywj siab ntau tshaj plaws raws li qhov ua tau. Nws tso cai rau koj ceev qee cov cai kom koj thiaj tuaj yeem txiav txim siab qee yam txog ntawm koj lub neej tau. Tus kws txiav txim plaub ntug yuav txiav txim siab seb tus neeg saib xyuas yuav ua li cas rau koj.

Leej twg thiaj yuav raug xaiv los ua koj tus neeg saib xyuas uas raug txwv tau?

Tus neeg saib xyuas uas raug txwv yuav tsum muaj hnub nyoog 18 xyoo los sis tshaj saud. Koj tuaj yeem hais qhia ib tus neeg uas koj paub, xws li ib tus neeg hauv tsev neeg los sis tus phooj ywg. Tus kws txiav txim plaub ntug yuav tsum txiav txim siab txog koj qhov kev qhia ua ntej tso. Tab sis tus kws txiav txim plaub ntug yog tus txiav txim hais lo lus kawg nkaus, thiab lawv tuaj yeem xaiv lwm tus tau. Tus kws txiav txim plaub ntug kuj tseem tuaj yeem xaiv tau ntau dua ib tus neeg saib xyuas uas raug txwv (“cov neeg saib xyuas sib koom ua ke”). Qee zaus kuj tau xaiv ib tug neeg saib xyuas txawj tshaj lij ntiag tug xwb. Tej zaum yuav tau xaiv tus neeg saib xyuas pej xeem hauv zos, ib lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam, los sis Department of Developmental Services (DDS) yog tias tsis muaj lwm tus neeg lawm.

Yog hais tias Department of Developmental Services tau raug xaiv los ua koj tus neeg saib xyuas, nws yuav tsum muab lub luag hauj lwm txhua rau koj lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam ua txhua hnub thiab saib ntsoov seb koj thiab lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam ua li cas. Pib txij li Lub Ib Hlis 1, 2023, cov chaw muab kev pab hauv cheeb tsam yuav tsis tuaj yeem ua tus neeg saib xyuas ntawm lawv tus kheej txuas mus ntxiv li lawm.

Kev ua tus saib xyuas uas raug txwv tau tsim tsa los li cas?

 • Ib tus neeg saib xyuas uas tau npaj ua ntawv thov xa mus rau lub tsev hais plaub. Yuav tsum theej ib daim ntawv thov muab rau koj.
 • Cov ntawv theej ntawm daim ntawv thov yuav muab xav mus rau koj cov kwv tij thiab cov chaw lis dej num xws li lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam.
 • Tus kws tshuaj ntsuam xyuas hauv tsev hais plaub raug hais kom xyuas koj qhov teeb meem.
 • Koj yuav tsum tau mus rau ntawm lub rooj sib hais tshwj tsis yog tias tus kws txiav txim plaub ntug pom zoo ib qho kev zam. Tus kws txiav txim plaub ntug yuav xaiv ib tus kws lij choj los sawv cev rau koj.

Tus kws tshawb nrhiav hauv lub tsev hais plaub lub luag hauj lwm yog dab tsi nyob rau hauv qhov txheej txheem kev ua tus saib xyuas uas raug txwv?

Tus kws tshawb nrhiav hauv tsev hais plaub yuav tsum:

 • Piav qhia thiab tshuaj xyuas daim ntawv thov nrog koj.
 • Xam phaj koj thiab qhia koj hais txog qhov txheej txheem kev ua tus saib saib xyuas. Txiav txim siab tias koj:
  • Muaj peev xwm koom nrog hauv lub rooj sib hais,
  • Xav los cav qhov kev ua tus saib xyuas,
  • Tawm tsam rau tus neeg saib xyuas uas tau pom zoo rau los sis nyiam lwm tus neeg.
  • Ntsib nrog koj txhua xyoo los tham txog tias seb koj puas xav kom xaus qhov kev ua tus saib xyuas uas raug txwv thiab seb puas muaj lwm txoj kev xaiv (thiab tom qab ntawd qhia qhov no rau tus kws txiav txim plaub ntug).

Lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam lub luag hauj lwm yog dab tsi nyob rau hauv qhov kev ua tus saib xyuas uas raug txwv?

Nrog rau koj txoj kev tso cai pom zoo, lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam yuav tsum ntsuam xyuas koj thiab xa tsab ntawv tshaj qhia mus rau lub tsev hais plaub. Hauv daim ntawv tshaj qhia yuav tsum muaj:

 • Qhov yeeb yam/theem kev tsis taus ntawm koj.
 • Yam kev pab uas koj xav tau.
 • Txheej xwm kev mob ntawm koj lub cev.
 • Koj tus mob puas siab puas ntsws thiab kev noj qab nyob zoo hauv sim neej.
 • Cov lus pom zoo txog cov cai tshwj xeeb uas tau thov nyob hauv daim ntawv thov.

Yog hais tias tus neeg saib xyuas tau thov los ua tus muab kev pab cuam, daim ntawv tshaj qhia yuav tsum muaj cov lus hais txog seb tus neeg muab kev pab cuam puas tsim nyog yuav ua tau raws li koj cov kev xav tau.

Yuav tsum muab daim ntawv tshaj qhia theej ib daim xa tuaj rau koj thiab koj tus kws lij choj yam tsawg 5 hnub ua ntej yuav tsa muaj lub rooj sib hais.

Kuv cov cai nyob rau hauv cov txheej txheem kev ua tus saib xyuas uas raug txwv muaj dab tsi?

Koj muaj cai kom:

 • Tau txais kev qhia seb cov cai twg yuav raug tshem tawm thiab qhov kev ua tus saib xyuas yuav cuam tshuam li cas rau koj cov cai.
 • Tau txais daim ntawv ceeb toom thiab luam theej daim ntawv thov kev ua tus saib xyuas yam tsawg kawg 15 hnub ua ntej yuav tsa lub rooj sib hais.
 • Muaj ib tus kws lij choj sawv cev rau koj. Yog tias koj tsis muaj tus kws lij choj, ces tus kws txiav txim plaub ntug yuav tsum tau xaiv ib tug kws lij choj rau koj.
 • Tau txais ib daim ntawv theej ntawm daim ntawv tshaj qhia uas koj tsev neeg, cov phooj ywg, lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam thiab lwm tus tau muab rau tus kws txiav txim plaub ntug.
 • Tau nyob rau hauv lub rooj sib hais txog kev ua tus saib xyuas.
 • Tau cav txog qhov kev ua tus saib xyuas.
 • Muaj ib pab pawg txiav txim plaub ntug yog tias koj tau thov.
 • Tau txais cov ntaub ntawv ua hom lus yooj yim hais txog koj cov cai, koj txoj kev ua tus saib xyuas, cov txheej txheem hauv tsev hais plaub, thiab kev xaus los sis kev hloov koj txoj kev ua tus saib xyuas.
  • Tus kws txiav txim plaub ntug yuav tsum muab cov ntaub ntawv no rau koj tsis pub dhau 30 hnub tom qab koj raug xaiv mus rau hauv qhov kev ua tus saib xyuas thiab txhua txhua xyoo tom qab ntawd.

Tus kws txiav txim plaub ntug muaj peev xwm tshem cov cai dab tsi tawm ntawm kuv mus nyob rau hauv qho kev ua tus saib xyuas uas raug txwv?

Tej zaum tus kws txiav txim plaub ntug yuav tshem tawm qee cov los sis tag nrho cov cai no:

 • Txhawm rau los txiav txim siab txog qhov chaw nyob.
 • Txhawm rau kom muaj kev nkag mus rau cov ntaub ntawv tsis pub lwm tus paub.
 • Txhawm rau kom tau sib yuav ua txij ua nkawm.
 • Txhawm rau ua ntawv cog lus.
 • Txhawm rau muab kev tso cai rau kev kho mob.
 • Txhawm rau tswj hwm kev sib cuag hauv sim neej thiab kev sib daj sib deev.
 • Txhawm rau txiav txim siab txog fab kev kawm.

Kuv yuav qhia tau li cas tias kuv tsis xav tau tus neeg saib xyuas?

Koj tuaj yeem qhia tau tias koj muaj peev xwm saib xyuas koj li kev noj qab haus huv, zaub mov noj, khaub ncaws hnav, chaw nyob, tej nyiaj txiag, los sis cov kev xav tau ntawm tus kheej lawm. Koj tuaj yeem siv cov kev pab txhawb nqa thiab cov kev pab cuam xws li lwm cov kev xaiv dua li ntawm cov kev ua tus saib xyuas muaj xam nrog rau kev txiav txim siab uas tau txais kev txhawb nqa los pab koj.

Yog hais tias lub tsev hais plaub txiav txim siab tias kuv xav tau tus neeg saib xyuas raug txwv, tus neeg saib xyuas lub luag hauj lwm thiab cov kev lav thaj tsob yog dab tsi?

Tus neeg saib xyuas muaj lub luag hauj lwm siab los ua qhov uas tus kws txiav txim plaub ntug tau xaiv tsa lawv los ua, uas yog ua kev txiav txim siab rau koj.  Qhov no tej zaum yuav muaj xws li:

 • Kev pab kom koj tau txais kev pab cuam txhawb nqa, kev kawm, kev kho mob thiab lwm yam kev pab cuam uas yuav pab koj kom muaj kev ywj pheej raws li qhov ua tau.
 • Kev teb rau ib qho teeb meem twg thaum yuav tsum tau teb.
 • Kev pab koj tswj cov kev xav tau ntawm koj tus kheej los sis cov kev xav tau fab nyiaj txiag.

Txhua lub sij hawm, koj tus neeg saib xyuas yuav tsum pab koj txiav txim siab txog ntawm koj tus kheej, qhia koj txog cov kev txiav txim siab uas nws tau txiav txim siab, thiab txhawb nqa koj kom muaj kev ywj pheej raws li qhov ua tau.

Tus kws txiav txim plaub ntug kuj tseem yuav muab koj tus neeg saib xyuas cov ntaub ntawv hais txog kev ua cov neeg saib xyuas uas raug txwv, suav nrog yuav ua li cas pab koj txiav txim siab rau koj tus kheej, yuav ua li cas xaus los sis hloov kev ua tus saib xyuas, thiab lawv lub luag hauj lwm raws li koj tus neeg saib xyuas yog dab tsi.

Lwm cov kev xaiv uas muaj qhov kev ua tus saib xyuas uas raug txwv tsawg tshaj plaws yog dab tsi?

Ua ntej uas ib tug neeg/DDS tuaj yeem thov kom lub tsev hais plaub los ua koj tus neeg saib xyuas, lawv yuav tsum tau ua—raws li txoj cai lij choj—los xav txog lwm yam kev xaiv. Cov no yog hu ua “cov kev xaiv uas muaj kev txwv tsawg dua,” thiab lawv yuav ncua los sis tshem tawm qhov xav tau rau qhov kev ua tus saib xyuas. Koj tus kws saib xyuas yuav tsum qhia rau tus kws txiav txim plaub ntug tias txoj kev xaiv twg uas twb tau sim lawm thiab vim li cas cov kev xaiv ntawd ho tsis ua hauj lwm. Tus kws txiav txim plaub ntug yuav tsum txiav txim tias lwm txoj kev xaiv yuav ua hauj lwm los yog tsis ua hauj lwm yog tias koj muaj cov kev pab cuam thiab cov kev txhawb nqa uas raug.

Cov Kev Xaiv Thuaj Pais

Kev Txiav Txim Siab Uas Tau Txais Kev Txhawb Nqa:

Kev Txiav Txim Siab Uas Tau Txais Kev Txhawb Nqa (Supported Decision-Making (SDM)) yog thaum koj siv cov phooj ywg, tsev neeg, cov kws txawj tshaj lij uas ntseeg siab tau los pab koj kom nkag siab txog tej teeb meem thiab cov kev xaiv nyob hauv koj lub neej. Nws yog ib txoj hau kev kom koj muaj kev ywj pheej ntxiv. Nws txhawb koj thiab muab lub hwj chim rau koj los txiav txim siab txog koj lub neej kom ntau li ntau tau. SDM yog ib txoj hau kev uas cov neeg laus feem coob ua kev txiav txim siab txhua hnub. SDM kuj yuav:

 • Pab koj ua tej yam uas tshwm sim hauv koj lub neej.
 • Pab koj txiav txim siab los xaiv txog tias koj yuav nyob qhov twg, ua li cas, thiab nrog leej twg nyob.
 • Pab koj txiav txim siab los xaiv txog qhov chaw uas koj xav ua hauj lwm.
 • Pab koj ua hauj lwm hauv koj lub neej es tsis txhob cia lwm tus neeg los ua hauj lwm rau koj.
 • Tso cai rau koj kom muaj lub neej zoo dua qub tuaj.
 • Ntxiv cov cib fim rau koj txoj kev ua hauj lwm, kev ywj pheej hauv kev ua neej nyob txhua hnub, thiab kev koom ua ke hauv zej zog.

Koj tuaj yeem xaiv los xyaum SDM uas muaj los sis tsis muaj ib daim ntawv cog lus los tau.

Yog tias koj xaiv siv daim ntawv cog lus, koj tuaj yeem tsim ib daim ntawv cog lus SDM uas koj xaiv tau uas koj tuaj yeem xaiv tau tias leej twg yuav yog tus(cov) pab txhawb nqa ntawm koj. Piv txwv li, koj tuaj yeem xaiv ib tus kwv tij los pab koj txiav txim siab txog cov nyiaj, los sis koj tuaj yeem xaiv ib tus phooj ywg los pab koj txiav txim siab txog koj txoj kev noj qab haus huv. Koj kuj tseem tuaj yeem xaiv los txiav txim siab qee yam los ntawm koj tus kheej—piv txwv li, koj tuaj yeem xaiv txiav txim siab txog ntawm koj lub tsev los ntawm koj tus kheej. Kev muaj ib daim ntawv cog lus pom zoo SDM tsis tau tiv thaiv koj los ntawm kev nqis tes yam ywj pheej ntawm daim ntawv cog lus pom zoo ntawd, thiab nws tsis tuaj yeem siv los ua pov thawj tias koj tsis tuaj yeem txiav txim siab rau koj tus kheej tau. Koj tuaj yeem xaus koj daim ntawv cog lus pom zoo SDM nyob rau lub sij hawm twg los tau.

Muaj cov kev cai hais txog cov ntawv cog lus pom zoo uas koj thiab koj tus neeg txhawb nqa yuav tsum tau ua raws yog tias koj xav kom lwm tus neeg paub txog cov ntawv cog lus pom zoo ntawd. Cov ntawv cog lus pom zoo SDM yuav tsum yog:

 • Ua hom lus hais yooj yim,
 • Tau kos npe los ntawm koj thiab koj tus(cov) neeg pab txhawb nqa nyob tim ntsej tim muag ntawm cov neeg ua tim khawv,
 • Tau tshuaj xyuas yam tsawg kawg txhua txhua ob lub xyoos, thiab
 • Suav nrog...
  • Yam koj xav tau los pab txhawb nqa nrog,
  • Yam koj tus(cov) neeg pab txhawb nqa pom zoo los pab koj nrog,
  • Daim ntawv cog lus pom zoo ntawm koj tus(cov) neeg pab txhawb nqa rau lawv cov kev lav thaj tsob raws li cov neeg pab txhawb nqa,
  • Cov ntaub ntawv hais txog koj txoj cai los tshaj qhia kev ua txhaum cai, thiab
  • Lwm cov ntaub ntawv uas muaj feem cuam tshuam txog kev txiav txim siab (xws li lwm txoj hau kev rau kev ua tus saib xyuas uas tau muab tham hauv qab no)

Koj tuaj yeem nrhiav cov chaw muab kev pab ntxiv hais txog SDM, suav nrog piv txwv cov ntawv cog lus pom zoo SDM, tau ntawm no: https://supportwithoutcourts.org/sdm-resources/

Daim Ntawv Muab Lub Hwj Chim Uas Ruaj Khov:

Nov yog cov ntaub ntawv raug cai uas koj muab rau ib tus neeg uas koj muab txoj cai raug raws li kev cai lij choj uas koj ntseeg siab los txiav txim siab rau koj. Nws yog ib txoj hau kev rau koj kom tau txais kev pab nrog cov kev txhawb nqa thiab cov kev pab cuam uas koj xav tau kom nyob ywj pheej. Koj tuaj yeem muab txoj cai rau ib tus neeg twg los txiav txim siab rau ib hom twg, xws li kev kho mob los sis fab nyiaj txiag, los sis muab txoj cai rau lawv los txiav txim siab ob hom tib si.

Lwm Yam Kev Xaiv Thuaj Pais:

 • Koj tuaj yeem koom nrog pab pawg txhawb nqa tus kheej xws li Cov Neeg Ua Ntej (People First), los sis tau txais kev cob qhia tawm tswv yim rau tus kheej los pab koj kawm paub txog kev sib txuas lus thiab tawm tswv yim rau yam koj xav tau.
 • Koj tuaj yeem xaiv sau rau hauv koj qhov IEP los sis IPP.
 • Koj tuaj yeem npaj rau koj qhov IEP los sis IPP los ntawm kev xyaum ua lub luag hauj lwm thiab tham txog yam koj xav tau thiab kev xav tau nrog ib tus neeg koj ntseeg siab.
 • Koj tuaj yeem nrhiav cov kws pab tswv yim los pab koj txiav txim siab.

Cov Kev Xaiv Tshwj Xeeb

Cov kev xaiv kom tau txais cov kev pab cuam nyob rau hauv koj qhov IEP los sis IPP:

Koj muaj cai caw cov neeg tuaj koom koj lub rooj sib tham IEP los sis IPP uas yuav txhawb nqa koj hauv kev tawm suab rau cov kev pab cuam uas koj xav tau kev ywj pheej. Cov neeg tawm tswv yim yuav yog:

 • Koj tus kws koom tes khiav dej num muab kev pab cuam.
 • Koj tsev neeg thiab cov neeg nyob hauv koj pab pawg muab kev txhawb nqa.
 • Tus tawm tswv yim pab uas tau txais kev cob qhia.

Cov kev xaiv rau kev txiav txim siab tias koj nyob qhov twg thiab nrog leej twg nyob:

Sib tham txog koj cov kev ntshaw thiab cov kev xaiv/cov kev xaiv nrog ib tus neeg twg uas koj ntseeg siab xws li koj:

 • Pab pawg txhawb nqa (cov neeg uas koj ntseeg siab thiab tus uas txhawb nqa koj).
 • Tus kws muab kev pab ntsig txog Cov Kev Pab Cuam Fab Kev Ua Neej Nyob Ywj Pheej (Independent Living Services (ILS)).
 • Tus kws muab kev pab ntsig txog Cov Kev Pab Cuam Fab Kev Ua Neej Nyob Uas Tau Txais Kev Txhawb Nqa (Supported Living Services (SLS)).
 • Cov neeg ua hauj lwm ntawm Lub Chaw Tu Xyuas Mob Hauv Zej Zos los sis Lub Chaw Tu Xyuas Mob Nyob Rau Theem Nrab.

Nug cov neeg uas ntseeg siab tau tias koj tuaj yeem thov kev pab them nqi xauj tsev los sis kev thov rau Kev Pab Fab Vaj Tsev Nyob Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Housing Assistance).

Tawm tswv yim ntawm koj tus IPP thiab tau txais koj cov kev xaiv sau rau hauv koj tus IPP.

Lwm cov kev xaiv rau kev nkag mus rau koj cov ntaub ntawv tsis pub lwm tus paub:

Yog hais tias koj xav kom tus neeg uas koj ntseeg siab tau txais koj cov ntaub ntawv tsis pub lwm tus paub, koj tuaj yeem tso cai los ntawm kev siv ib qho ntawm cov kev xaiv no:

 • Kos npe rau daim ntawv foos kev tso cai rau fab kev kho mob ntawm HIPAA.
 • Kos npe tso cai rau tso tawm daim ntawv foos rau cov ntaub ntawv los sis cov ntawv teev tseg.
 • Koj thiab lwm tus neeg tuaj yeem hu rau lub koom haum ua ke thiab koj tuaj yeem muab koj qhov kev tso cai raws hauv xov tooj.

Lwm cov kev xaiv los pab koj tswj koj cov nyiaj:

 • Koj tuaj yeem kos npe tus kws lij choj rau fab nyiaj txiag.Qhov no tso cai rau ib tus neeg uas koj ntseeg siab tau los txiav txim siab txog koj cov nyiaj txiag thiab cov nyiaj.Daim ntawv tso cai fab nyiaj txiag ntawm tus kws loj choj yuav tsum tau raug lees paub.  Koj tuaj yeem xaus nws tau thaum twg uas koj xav tau.
 • Koj tuaj yeem xaiv ib tus neeg los ua koj tus neeg sawv cev them nyiaj txais cov nyiaj pab SSI/Social Security.
 • Muaj cov kev cai lij choj los pab pov thaiv koj cov nyiaj pab SSI/Social Security.
 • Koj yuav muaj cov kev pab cuam uas tau sau rau hauv koj tus IPP los pab koj tswj koj cov nyiaj, xws li koj tus neeg ua hauj lwm pab cuam fab kev ua neej nyob ywj pheej.
 • Tuaj yeem tsim tau Cov Kev Xav Tau Tshwj Xeeb Uas Ntseeg Siab Tau rau koj. Tom qab ntawd tus neeg saib xyuas yuav tswj hwm koj cov nyiaj.
 • Cov as khauj hauv txhab nyiaj uas sib koom ua ke: koj tuaj yeem teeb tsim ib tus as-khauj nrog ib tus neeg uas koj ntseeg siab tau los pab koj sau cov tshev nyiaj, pab tso nyiaj los sis rho nyiaj rau koj.

Lwm cov kev xaiv los pab koj nrog rau koj cov kev xav tau fab kev kho mob:

 • Koj tuaj yeem kos npe rau Daim Ntawv Qhia Txog Kev Kho Mob Ua Ntej (Advance Health Care Directive), kom koj cov kev xav tau ua tau mus raws li ntawd. Nws yuav tsum muaj cov ntawv tes kos npe ntawm ob tus neeg ua tim khawv los sis yuav tsum lees paub thiab tuaj yeem hloov los sis xaus thaum twg uas koj xav tau.
 • Vim tias koj yog tus neeg mob, cov kws kho mob thiaj yuav tsum qhia rau koj txog cov kev phom sij thiab cov nyiaj pab ntawm kev kho mob, lwm yam kev kho mob uas muaj thiab yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias tsis muaj kev kho mob.
 • Yog hais tias koj tsis muaj peev xwm txiav txim siab tau:
  • Koj tus neeg txheeb ze tshaj plaws uas muaj (xws li niam txiv) tuaj yeem tso cai rau qhov kev kho mob tau.
  • Koj lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam tuaj yeem tso cai rau qee qhov kev kho mob, kev phais mob, los sis kev kho hniav nyob rau hauv qee cov xwm txheej. Cov kws kho mob los sis cov kws kho hniav tuaj yeem txiav txim siab nyob rau thaum muaj mob hnyav.
 • Yuav tsum tau txais kev tso cai los ntawm lub tsev hais plaub rau cov hauj lwm kho mob tshwj xeeb.
 • Yog hais tias koj yog ib tus neeg nyob hauv ICF/SNF, pab pawg neeg koom nrog tuaj yeem pom zoo rau qhov kev kho mob, yog tias yeej tsis muaj leej twg uas muaj cai txiav txim siab kho mob li.

Lwm cov kev xaiv los pab koj nrog rau koj cov kev sib raug zoo nrog neeg zej zog/fab kev sib deev:

Cov kev pab cuam uas nyob hauv koj qhov IEP los sis IPP tuaj yeem suav nrog cov kev txhawb nqa los pab koj nrog cov kev sib raug zoo xws li kev sab laj, kev pab cuam fab kev ua neej nyob ywj pheej, thiab cov kev pab cuam uas tau txais kev txhawb nqa rau fab kev ua neej nyob. Koj kuj tseem tuaj yeem tau txais kev kawm nyob hauv cov fab kev paub zoo txog kev sib raug zoo hauv zej zog, kev paub txog kev nyab xeeb, thiab txoj kev uas yuav ua li cas kom muaj kev sib raug zoo nrog lwm tus. Qhov no yuav muaj xam nrog rau cov kev sib raug zoo ua ke ntawm hluas nraug thiab hluas nkauj.

Lwm cov kev xaiv los pab koj nrog rau koj cov kev txiav txim siab txog fab kev kawm ntawv:

Koj tuaj yeem muab txoj cai rau ib tus neeg twg uas koj ntseeg siab tau los txiav txim siab rau koj txoj kev kawm tau. Koj tuaj yeem muaj ib daim ntawv uas ruaj khov ntawm tus kws lij choj los sis ua hauj lwm ntawm txoj cai hais txog kev txiav txim siab txog kev kawm.

Lwm cov kev xaiv los pab koj ua ib daim ntawv foob mus rau hauv tsev hais plaub:

Yog hais tias koj yuav tsum tau ua ib daim ntawv foob mus rau lub tsev hais plaub, lub tsev hais plaub tuaj yeem xaiv ib tus neeg los pab koj tham nrog koj tus kws lij choj thiab lis rooj plaub ntawd nrog lub tsev hais plaub. Tus neeg no yog hu ua Tus Neeg Saib Xyuas Thaum Sib Hais Rooj Plaub (Guardian ad Litem). Tus Neeg Saib Xyuas Thaum Sib Hais Rooj Plaub (Guardian ad Litem) yuav lis rooj plaub los tam rau koj nyob hauv tsev hais plaub yog hais tias koj tsis muaj peev xwm mus rau hauv tsev hais plaub los sis tsis nkag siab.

Kuv puas yuav tsum tau them cov nqi tsev hais plaub thiab cov nqi hauv kuv rooj plaub sib hais qhov kev ua tus saib xyuas?

Lub tsev hais plaub yuav txiav txim seb koj puas yuav tsum tau them cov nqi sau ntawv foob, cov nqi kev pab cuam raug cai thiab cov nqi hauv tsev hais plaub.

Cov hwj chim dab tsi uas TSIS muaj nyob rau hauv qho kev ua tus saib xyuas uas raug txwv?

Tus neeg saib xyuas tsis tuaj yeem:

 • Tswj koj cov nyiaj ua hauj lwm los ntawm kev ua ib txoj hauj lwm los sis cov nyiaj hli,
 • Pom zoo rau qhov kev kho mob uas muaj kev phom sij,
 • Yuam koj muab tshuaj kho mob los rau koj,
 • Kom koj sam kom txhob muaj taus me nyuam,
 • Kom koj cog lus nrog lub tsev kawm ntawv,
 • Pom zoo nrog kev siv hluav taws xob los kho mob (electro-convulsive shock therapy (ECT)),
 • Pom zoo rau kev kho mob puas siab puas ntsws,
 • Kom muaj lwm lub hwj chim uas lub tsev txiav txim plaub ntug TSIS tau xaj tshwj xeeb.

Kuv muaj cov cai dab tsi los ceev nyob hauv qhov kev ua tus saib xyuas uas raug txwv?

Koj ceev koj cov cai txhawm rau:

 • Tswj hwm koj tus kheej cov nyiaj tau los ntawm kev ua hauj lwm los sis nyiaj hli,
 • Ua los sis hloov daim ntawv sau tseg hais tias leej twg yuav yog tus tau txais koj cov khoom siv ntiag tug thaum koj tag lub neej txoj sia lawm,
 • Kom tau sib yuav tshwj tsis yog tias tus kws txiav txim plaub ntug tshwj xeeb ua qhov ntawd kiag tam sim ntawd,
 • Kom tau txais ntawv xa rau tus kheej,
 • Pov npav xaiv tsa tshwj tsis yog tus kws txiav txim plaub ntug yuav txiav txim siab tshwj xeeb tshem tawm txoj cai ntawd, Yuav muaj ib tus kws lij choj los sawv cev,
 • Thov ib tus neeg saib xyuas tshiab,
 • Thov kom qhov kev ua tus saib xyuas tag mus.

Kuv yuav ua li cas yog hais tias kuv tsis pom zoo nrog kuv tus neeg saib xyuas los sis xav kom qhov kev ua tus saib xyuas uas raug txwv tag mus ne?

 • Tiv tauj rau koj tus kws lij choj, tus kws soj ntsuam hauv tsev hais plaub, lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam, lub khoos kas pab nruab hnub, los sis cov neeg ua hauj lwm txhawb nqa. Koj kuj tseem tuaj yeem tiv tauj Disability Rights California thiab/los sis Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Tawm Tswv Yim Pab Cov Neeg Thov Kev Pab Cov Cai (Office of Clients' Rights Advocacy); peb cov ntaub ntawv qhia txog kev tiv tauj tau muab teev tseg nyob rau nram kawg ntawm daim ntawv no.
 • Thov kom muaj ib lub rooj sib hais hauv lub tsev hais plaub. Txij li thaum Lub Ib Hlis 1, 2023, tsab cai lij choj tshiab hauv California xav kom cov kws txiav txim plaub ntug muab rau koj thiab kws lij choj thiab teem caij kom muaj lub rooj sib hais yog hais tias koj qhia rau lawv tias koj xav ua kom koj txoj kev ua tus saib xyuas tag mus.
  • Yog hais tias koj tus neeg saib xyuas pom zoo kom xaus qhov kev ua tus saib xyuas thiab muaj lwm yam kev xaiv uas muaj kev txwv tsawg dua, lub tsev hais plaub tuaj yeem xaus qhov kev ua tus saib xyuas yam tsis tas yuav muaj lub rooj sib hais li.

Thaum twg es qhov kev ua tus saib xyuas uas raug txwv thiaj yuav xaus mus?

 • Thaum tag tus kws txiav txim plaub ntug lawm.
 • Thaum tus neeg saib xyuas los sis tus neeg raug saib xyuas tag lub neej txoj sia lawm.
 • Lub tsev hais plaub txiav txim hais tias tsis tas yuav tsum muaj qhov kev ua tus saib xyuas uas raug txwv mus ntxiv lawm.
 • Tus neeg saib xyuas xa ib daim ntawv thov mus rau lub tsev hais plaub txhawm rau thov tawm tsis ua txoj hauj lwm ntawd lawm.

Kuv yuav paub tau li cas yog tias tus kws txiav txim plaub ntug muaj tsab ntawv txiav txim rau kev ua tus saib xyuas uas raug txwv?

 • Koj yuav tsum tau txais tus kws txiav txim plaub ntug daim ntawv theej ntawm tsab ntawv txiav txim.
 • Tus kws txiav txim plaub ntug tsab ntawv txiav txim yuav qhia rau koj txog cov cai uas tau muab rau tus neeg saib xyuas.

Lwm tus neeg yuav paub tau li cas tias kuv muaj ib tug neeg saib xyuas?

Tus neeg saib xyuas yuav tsum muab ib daim ntawv theej ntawm Cov Tsab Ntawv Hais Txog Kev Ua Tus Neeg Saib Xyuas (Letters of Conservatorship) uas raug cai rau lwm tus neeg. Daim ntawv theej uas raug cai yuav tsum muaj nrog rau seem kev ua pov thawj uas ua tiav ntawm Cov Tsab Ntawv Hais Txog Kev Ua Tus Neeg Saib Xyuas (Letters of Conservatorship) ua ntej lawv yuav raug xam tau tias yog tus neeg saib xyuas.

Yog hais tias kuv xav tau kev pab ntxiv ne?

Txhawm rau kom paub ntau ntxiv ces hu rau:

Disability Rights California

1-800-776-5746 (TTY 1-800-719-5798)

Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Tawm Tswv Yim Pab Cov Neeg Thov Kev Pab Cov Cai (Office of Clients' Rights Advocacy)

Northern California: 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)

Southern California: 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)

Peb yuav pab tau los ntawm:

 • Kev qhia rau koj txog koj cov cai
 • Qhia rau koj txog cov hau kev los rau kev ua tus saib xyuas
 • Kev tham nrog los sis kev pab koj tham nrog koj tus kws lij choj, tus kws soj ntsuam hauv tsev hais plaub, thiab lwm tus uas tuaj yeem pab koj tau.