Yêu cầu bồi thường do Sai lầm - Nộp Yêu cầu bồi thường Chống lại các Thực thể Công cộng Theo Đạo luật Yêu cầu bồi thường do Sai lầm của California

Publications
#5229.05

Yêu cầu bồi thường do Sai lầm - Nộp Yêu cầu bồi thường Chống lại các Thực thể Công cộng Theo Đạo luật Yêu cầu bồi thường do Sai lầm của California

Nếu quý vị nghĩ rằng mình bị tổn thương và muốn nộp đơn kiện thương tích cá nhân, quý vị có thể cần phải nộp yêu cầu bồi thường do sai lầm trước. 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

Nếu quý vị nghĩ rằng mình bị tổn thương và muốn nộp đơn kiện thương tích cá nhân, quý vị có thể cần phải nộp yêu cầu bồi thường do sai lầm trước. 

Yêu cầu bồi thường do sai lầm là yêu cầu mà quý vị nộp nếu người làm tổn thương quý vị là nhân viên chính phủ.  Quý vị thường phải nộp yêu cầu bồi thường do sai lầm trong vòng sáu tháng kể từ ngày quý vị bị hại.   Nếu quý vị không nộp đúng hạn yêu cầu bồi thường do sai lầm, quý vị có thể không được nộp đơn kiện.

Nếu quý vị có thể muốn nộp đơn kiện thương tích cá nhân, quý vị nên liên hệ ngay với luật sư.  Disability Rights California không làm việc trong lĩnh vực pháp luật này.  Chúng tôi không thể tư vấn cho quý vị về việc nộp yêu cầu bồi thường do sai lầm.  Chúng tôi không thể giúp quý vị nộp yêu cầu bồi thường do sai lầm.

Ngay cả khi đã quá sáu tháng, quý vị vẫn nên liên hệ với luật sư về thương tích cá nhân.  Luật sư này có thể giúp quý vị tìm biểu mẫu yêu cầu bồi thường do sai lầm thích hợp, nói chuyện với quý vị khi tiến độ của quý vị bắt đầu, và giúp quý vị biết thời hạn của mình. Luật sư có thể cho quý vị biết quý vị có thể nộp yêu cầu bồi thường trễ không. Một luật sư về thương tích cá nhân có thể tư vấn cho quý vị về các bước tiếp theo cần thực hiện sau khi quý vị nộp yêu cầu bồi thường do sai lầm.

Disability Rights California có thể cung cấp cho quý vị một danh sách luật sư về thương tích cá nhân, hoặc quý vị có thể gọi điện cho dịch vụ Giới thiệu Luật sư của Đoàn luật sư Tiểu bang California để yêu cầu giới thiệu theo số:

1-866-442-2529

www.calbar.org/lrs