បណ្តឹងផ្នែកកំហុសស៊ីវិល - ការដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងអង្គភាពរដ្ឋ ក្រោមច្បាប់បណ្តឹងកំហុសស៊ីវីលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

Publications
#5229.06

បណ្តឹងផ្នែកកំហុសស៊ីវិល - ការដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងអង្គភាពរដ្ឋ ក្រោមច្បាប់បណ្តឹងកំហុសស៊ីវីលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

បើអ្នក​គិតថាអ្នក​បាន​រងការឈឺចាប់ ហើយ​ចង់ដាក់ពាក្យប្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់ ដោយសារ​របួសស្នាមលើរាងកាយ ជាបឋមអ្នក​ត្រូវ​ដាក់ពាក្យប្តឹង​កំហុសស៊ីវិល ជាមុនសិន ។ 

 

 

Click links below for a downloadable version.