បណ្តឹងផ្នែកកំហុសស៊ីវិល - ការដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងអង្គភាពរដ្ឋ ក្រោមច្បាប់បណ្តឹងកំហុសស៊ីវីលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

Publications
#5229.06

បណ្តឹងផ្នែកកំហុសស៊ីវិល - ការដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងអង្គភាពរដ្ឋ ក្រោមច្បាប់បណ្តឹងកំហុសស៊ីវីលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

បើអ្នក​គិតថាអ្នក​បាន​រងការឈឺចាប់ ហើយ​ចង់ដាក់ពាក្យប្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់ ដោយសារ​របួសស្នាមលើរាងកាយ ជាបឋមអ្នក​ត្រូវ​ដាក់ពាក្យប្តឹង​កំហុសស៊ីវិល ជាមុនសិន ។ 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 

បើអ្នក​គិតថាអ្នក​បាន​រងការឈឺចាប់ ហើយ​ចង់ដាក់ពាក្យប្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់ ដោយសារ​របួសស្នាមលើរាងកាយ ជាបឋមអ្នក​ត្រូវ​ដាក់ពាក្យប្តឹង​កំហុសស៊ីវិល ជាមុនសិន ។ 

បណ្តឹងផ្នែកកំហុសស៊ីវិល គឺជា​សំណុំរឿងដែល​អ្នក​ដាក់ប្តឹង ប្រសិនបើ​ជនបង្កររបួសស្នាមលើរាងកាយអ្នក គឺជា​មន្ត្រីរដ្ឋការ ។  ជាធម្មតា អ្នកត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងផ្នែកកំហុសស៊ីវិល ក្នុងរវាង ប្រាំមួយខែ  គិតចាប់ពីពេល​ដែល​អ្នក​រងគ្រោះថ្នាក់ ។   បើ​អ្នក​មិន​បានដាក់​ពាក្យ​ប្តឹងផ្នែកកំហុស​ស៊ីវិលឲ្យបាន​ទាន់​ពេលទេ គឺអ្នក​មិន​អាច​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​តាមផ្លូវ​ច្បាប់​បានឡើយ ។

បើអ្នក​ចង់​ដាក់ពាក្យប្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់ដោយ​សារបួសស្នាម​លើរាងកាយ គឺអ្នក​ត្រូវ​ទាក់​ទង​មេធាវី​ ជាបន្ទាន់ ។  អង្គការ Disability Rights California មិនមានជំនាញឯកទេសក្នុងកិច្ចការច្បាប់​ផ្នែកនេះឡើយ ។  យើងខ្ញុំ​មិនអាច​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​ដល់អ្នក​អំពី​ការដាក់ពាក្យប្តឹង​ផ្នែកកំហុស​ស៊ីវិលបានឡើយ ។  យើងខ្ញុំ​មិនអាច​ជួយអ្នក​ ដើម្បី​ដាក់ពាក្យ​ប្តឹងផ្នែក​កំហុសស៊ីវិល​បានឡើយ ។

បើទោះបីជាបញ្ហានេះ​បានកើត​ឡើង​លើសពីប្រាំមួយខែហើយក៏ដោយ ក៏អ្នក​នៅតែគួរ​ទាក់ទងមេធាវីផ្នែក​របួសស្នាមលើរាងកាយ​ដែរ ។  មេធាវីក្នុងផ្នែកនេះ អាច​ជួយ​ប្រាប់អ្នក​ឲ្យប្រើ​សំណុំបែបបទត្រឹមត្រូវ លើបណ្តឹងកំហុសស៊ីវិល ជជែកជាមួយអ្នក​អំពីពេលចាប់ផ្តើម​នៃបន្ទាត់ពេលវេលារបស់អ្នក ហើយជួយអ្នកក្នុង​ការរកមើល​ថ្ងៃផុតកំណត់នៃ​ពេលវេលារបស់អ្នក​។ មេធាវីផ្នែកនេះ អាច​ប្រាប់អ្នក​ថាតើ អ្នកអា​ច​ដាក់ពាក្យប្តឹងយឺត​បានដែរឬទេ ។ មេធាវីឯកទេសលើរបួសស្នាមលើរាងកាយ អាចជួយណែនាំអ្នក​ពីជំហានបន្ទាប់ដែលអ្នក​ត្រូវធ្វើ ក្រោយពេលអ្នក​បាន​ដាក់​បណ្តឹ​ង​ផ្នែកកំហុស​ស៊ីវិល រួចរាល់ ។

អង្គការ Disability Rights California អាច​ផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវ​បញ្ជីឈ្មោះមេធាវីឯកទេស​ផ្នែក​របួសស្នាម​លើរាងកាយ​ ឬអ្នកអាច​ទូរស័ព្ទទៅកាន់សេវាកម្មផ្នែកបញ្ជូនកូនក្តី នៃ​សមាគមន៍មេធាវីរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ដើម្បីស្នើសុំការបញ្ជូនកូនក្តី តាមទូរស័ព្ទលេខ ៖

1-866-442-2529

http://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Lawyer-Referral-Service