Cov Kev Xawb Cai Tort Claims – Kev Muaj Cai Ntawm Zej Tsoom Sawv Daws Txog Kev Sau Ntawv Xawb Cai Raws Li Hauv Tsab Cai Kev Xawb Cai Tort Claims Ntawm California

Publications
#5229.09

Cov Kev Xawb Cai Tort Claims – Kev Muaj Cai Ntawm Zej Tsoom Sawv Daws Txog Kev Sau Ntawv Xawb Cai Raws Li Hauv Tsab Cai Kev Xawb Cai Tort Claims Ntawm California

Yog hais tias koj xav tias koj raug mob thiab xav sau daim ntawv foob txog kev raug mob ntiag tug, ces tej zaum koj yuav tsum sau daim ntawv xawb cai tort claim ua ntej tso. 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Yog hais tias koj xav tias koj raug mob thiab xav sau daim ntawv foob txog kev raug mob ntiag tug, ces tej zaum koj yuav tsum sau daim ntawv xawb cai tort claim ua ntej tso. 

Daim ntawv xawb cai tort claim yog ib qho uas koj sau ntawv foob thaum tus neeg uas yog neeg ua haujlwm hauv tsoom nom tswv ua rau koj raug mob.  Ib txwm mas koj yuav tsum tau sau daim ntawv xawb cai tort claim tsis pub dhau rau lub hli txij thaum hnub koj muaj kev phom sij.   Yog hais tias koj tsis sau daim ntawv xawb cai raws li lub sij hawm, ces tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm sau daim ntawv foob plaub ntug.

Yog hais tias koj xav sau ntawv foob plaub ntug kev raug mob ntiag tug, ces koj yuav tsum tiv tauj kws hais plaub tam sim ntawd.  Disability Rights California tsis tau ua ceeb tsam kev cai lij choj qhov no dua li.  Peb tsis tuaj yeem tawm tswv yim rau koj ntsig txog kev sau ntawv xawb cai tort claim.  Peb tsis tuaj yeem pab koj sau koj daim ntawv xawb cai tort claim.

Txawm li cas los xij yog hais tias nws twb ho dhau sij hawm ntev tshaj rau lub hli lawm, ces koj yuav tsum tau tiv tauj kws hais plaub rau kev raug mob ntiag tug.  Tus kws hais plaub yuav tuaj yeem pab koj tshawb txog daim foos xawb cai tort claim uas haum nrog, los tham nrog koj tias koj li ntu sij hawm tau pib thaum twg lawm, thiab yuav pab koj xam koj li hnub xaus. Tus kws hais plaub ntawd yuav tuaj yeem qhia koj tias koj puas muaj peev xwm sau ntawv xawb cai qeeb. Tus kws hais plaub rau kev raug mob ntiag tug tuaj yeem muab lub tswv yim qhia koj ntsig txog cov kauj ruam txuas mus ntxiv uas yuav siv tom qab koj sau daim ntawv xawb cai tort claim.

Disability Rights California tuaj yeem muab daim ntawv teev npe kws kev cai lij choj fab kev raug mob ntiag tug rau koj, lossis koj tuaj yeem tiv tauj tej kev pab cuam ntawm California State Bar Lawyer Referral txhawm rau thov kom muab kev pab ntawm tus xov tooj:

1-866-442-2529

http://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Lawyer-Referral-Service