Mga Paghahabol sa Sibil na mga Salarin - Pagsampa ng mga Paghahabol Laban sa Pampublikong mga Entidad sa ilalim ng Batas sa mga Paghahabol sa Sibil na mga Salarin ng California

Publications
#5229.08

Mga Paghahabol sa Sibil na mga Salarin - Pagsampa ng mga Paghahabol Laban sa Pampublikong mga Entidad sa ilalim ng Batas sa mga Paghahabol sa Sibil na mga Salarin ng California

Kung sa palagay mo ikaw ay nasaktan at gustong magsampa ng demanda sa personal na pinsala, maaaring kailangan mong magsampa muna ng paghahabol sa sibil na mga salarin. 

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

 

Kung sa palagay mo ikaw ay nasaktan at gustong magsampa ng demanda sa personal na pinsala, maaaring kailangan mong magsampa muna ng paghahabol sa sibil na mga salarin. 

Ang paghahabol sa sibil na mga salarin ay isang bagay na iyong isasampa kung ang taong nakasakit sa iyo ay isang empleyado ng gobyerno.  Karaniwan kinakailangan mong magsampa ng paghahabol sa sibil na mga salarin sa loob ng anim na buwan ng araw na ikaw ay napinsala.   Kung hindi ka magsampa ng paghahabol sa sibil na mga salarin sa takdang panahon, hindi ka maaaring magsampa ng demanda.

Kung gusto mong magsampa ng demanda sa personal na pinsala, dapat kang makipag-ugnayan kaagad sa isang abogado.    Hindi sakop ng Disability Rights California ang larangang ito ng batas.  Hindi ka namin mapapayuhan tungkol sa pagsampa ng mga paghahabol sa sibil na mga salarin.  Hindi ka namin matutulungang magsampa ng iyong paghahabol sa sibil na mga salarin.

Kahit pa lumampas na ng higit sa anim na buwan, dapat ka pa ring makipag-ugnayan sa isang abogado sa personal na pinsala.  Makatutulong sa iyo ang abogado na humanap ng tamang pormularyo sa paghahabol sa sibil na mga salarin, kausapin ka tungkol sa kung kailan nagsimula ang iyong takdang panahon, at tulungan kang alamin ang iyong huling araw. Sasabihin sa iyo ng abogado kung makakapagsampa ka ng huli na paghahabol. Makakapagpayo sa iyo ang abogado sa personal na pinsala tungkol sa susunod na mga hakbang na gagawin pagkatapos mong magsampa ng paghahabol sa sibil na mga salarin.

Makakapagbigay ang Disability Rights California sa iyo ng listahan ng mga abogado sa personal na pinsala, o maaari kang tumawag sa serbisyo ng Pagsangguni ng Abogado ng Bar ng Estado ng California (California State Bar) upang humiling ng pagsangguni sa:

1-866-442-2529

http://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Lawyer-Referral-Service