شکایات مربوط به شبه‌جرم‌--تسلیم شکایت علیه سازمان‌های دولتی بر اساس «قانون شکایات مربوط به شبه‌جرم‌ کالیفرنیا» (California Tort Claims Act)

Publications
#5229.16

شکایات مربوط به شبه‌جرم‌--تسلیم شکایت علیه سازمان‌های دولتی بر اساس «قانون شکایات مربوط به شبه‌جرم‌ کالیفرنیا» (California Tort Claims Act)

اگر فکر می‌کنید که به شما صدمات شخصی وارد شده و می‌خواهید اقامه دعوی کنید، شاید لازم باشد نخست یک شکایت مربوط به شبه‌جرم‌ را تسلیم نمایید.

 

 

Click links below for a downloadable version.