Virus Corona (COVID-19) - Sức Khỏe Tâm Thần

Publications
#F125.05

Virus Corona (COVID-19) - Sức Khỏe Tâm Thần

Điều này dành cho những người bị khuyết tật về sức khỏe tâm thần bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Tiếp Cận Thuốc Điều Trị Tâm Thần

Một số chương trình sức khỏe cho phép quý vị đặt thuốc qua đường bưu điện. Hãy liên hệ với chương trình sức khỏe của quý vị để nhận được thông tin về việc đặt thuốc qua đường bưu điện. Quý vị có thể tìm chương trình chăm sóc được quản lý của mình tại đây: https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx

Nếu quý vị có chương trình “Trả Phí Cho Dịch Vụ” Medi-Cal, hãy tìm các nhà thuốc địa phương. Xem nhà thuốc nào chấp nhận Medi-Cal và giao thuốc qua đường bưu điện.

Quý vị cũng có thể tìm thấy các dịch vụ giao thuốc trực tuyến.

Quý vị có thể cần phải nhận thuốc trực tiếp. Nếu vậy, hãy tìm các nhà thuốc có quầy bán hàng để tạt xe qua mua hoặc điểm lấy thuốc bên lề đường.  Quý vị có thể yêu cầu một thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm hỗ trợ quý vị. Tra cứu và làm theo hướng dẫn y tế công cộng địa phương.

Nhận Thuốc Điều Trị Tâm Thần Sớm

Medi-Cal cho phép các nhà thuốc cung cấp lượng thuốc dùng trong thời gian lên tới 100 ngày đối với hầu hết các loại thuốc.
https://www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Managed-Care-COVID-19-Memo-031620.pdf

Quý vị có thể mua một số loại thuốc trước ngày hết thuốc.  Quý vị có thể mua thuốc miễn là đã qua 75 phần trăm số ngày từ ngày thuốc theo toa được mua lần cuối đến lần mua mới.
https://www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Managed-Care-COVID-19-Memo-031620.pdf

Những người chỉ có Medicare cũng có thể được mua thêm thuốc sớm. Quý vị cũng có thể yêu cầu nhà thuốc cung cấp lượng thuốc tối đa có sẵn theo chương trình của quý vị.
https://www.cms.gov/files/document/hpms-memo-covid-information-plans.pdf

Nhà thuốc phải cung cấp thuốc trong trường hợp khẩn cấp. Nhà thuốc có thể cung cấp thuốc khẩn cấp cho bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: http://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/newsroom/newsroom_30366.asp

Tiếp cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa và Điều Trị Tâm Thần Từ Xa

Quý vị có thể trao đổi với bác sĩ hoặc nhà trị liệu qua điện thoại hoặc thông qua hội nghị video trực tuyến. Dịch vụ này cho phép quý vị nhận được sự chăm sóc nếu quý vị lo ngại về các cuộc hẹn khám trực tiếp do COVID-19.  Các cuộc hẹn khám qua điện thoại hoặc trực tuyến sẽ được bảo hiểm đài thọ, giống như các cuộc hẹn khám trực tiếp. https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/TelehealthFAQ.aspx Hỏi nhà cung cấp của quý vị xem liệu các cuộc hẹn khám Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa hoặc Điều Trị Tâm Thần Từ Xa có sẵn hay không.

Khiếu Nại và Kháng Cáo

Nếu quý vị nội trú trong bệnh viện tâm thần tiểu bang, quý vị có quyền gửi đơn khiếu nại lên bệnh viện tiểu bang. Quý vị có thể yêu cầu trợ giúp trong việc bảo vệ bản thân khỏi COVID-19, chẳng hạn như yêu cầu các vật dụng vệ sinh cá nhân, duy trì khoảng cách tiếp xúc với các bệnh nhân khác và thăm khám qua video hoặc điện thoại. Nếu quý vị cảm thấy cơ sở không hỗ trợ trong việc bảo vệ quý vị, quý vị có thể yêu cầu xuất viện đến một môi trường cộng đồng.

Người bênh vực quyền lợi bệnh nhân có thể hỗ trợ quý vị.  Để được trợ giúp từ một người bênh vực quyền lợi của bệnh nhân, hãy gọi cho Văn Phòng Quyền Lợi Bệnh Nhân California (California Office of Patients’ Rights, COPR) theo số 1-916-504-5810.

Nếu không hài lòng với sự chăm sóc của nhà cung cấp hạt, quý vị có thể gửi đơn “than phiền”. Quý vị có thể điền vào đơn than phiền tại văn phòng hoặc cơ sở của nhà cung cấp của quý vị. Quý vị cũng có thể gọi điện. Nhà cung cấp phải phản hồi đơn than phiền của quý vị trong vòng 60 ngày.              

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của hạt về phúc lợi của mình, quý vị có thể gửi đơn “kháng cáo”. Ví dụ: quý vị có thể gửi đơn kháng cáo nếu hạt chấm dứt dịch vụ của quý vị hoặc từ chối thanh toán dịch vụ. Quý vị sẽ nhận được “Thông Báo Hành Động” cùng với quyết định của hạt. Quý vị phải gửi đơn kháng cáo trong vòng 60 ngày. Quý vị cũng có thể yêu cầu kháng cáo nhanh.

Người bênh vực quyền lợi bệnh nhân của hạt có thể hỗ trợ quý vị trong quá trình này. Dưới đây là danh mục của tất cả những người bênh vực trong mỗi hạt: https://www.disabilityrightsca.org/system/files?file=file-attachments/2019PRADirectoryAccessible.pdf

Thông tin thêm về đơn than phiền và kháng cáo của hạt có sẵn tại đây: https://www.disabilityrightsca.org/publications/county-mental-health-plan-mhp-grievances-appeals-and-fair-hearings

Nguồn Lực Dành Cho Sức Khỏe Tâm Thần

Sự bùng phát của COVID-19 có thể gây ra căng thẳng và lo âu. Những người có tình trạng sức khỏe tâm thần từ trước nên tiếp tục điều trị. Hãy gọi cho bác sĩ nếu quý vị nhận thấy các triệu chứng mới hoặc trở nên trầm trọng hơn. Nguồn lực bổ sung gồm có:

Đường Dây Hỗ Trợ Cảm Xúc Ngang Hàng: 1-855-845-7415.  Đây là một nguồn lực không khẩn cấp cho bất cứ ai ở California tìm kiếm sự hỗ trợ về cảm xúc.

Đường Dây Phòng Chống Tự Tử Quốc Gia: 1-800-273-8255.

Cung cấp hỗ trợ 24/7, miễn phí và bảo mật cho những người có ý định tự tử.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (Centers for Disease Control and Prevention, CDC): Thông tin về Kiểm Soát Lo Âu & Căng Thẳng
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html

Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng Chất (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA): Lời khuyên về Cách Biệt Xã Hội, Kiểm Dịch và Cách Ly 
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf

Người Cần Liên Hệ khi Quý Vị Có Thắc Mắc

Nếu quý vị có thắc mắc về quyền hợp pháp của mình, hãy gọi cho đường dây tiếp nhận của DRC theo số (800) 776-5746.

Nếu quý vị nội trú trong bệnh viện tâm thần tiểu bang, quý vị có thể gọi tới Văn Phòng Quyền Lợi Bệnh Nhân California (COPR) theo số 1-916-504-5810.

Nếu có thắc mắc về Medi-Cal, hãy liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp Thành Viên và Nhà Cung Cấp Medi-Cal theo số (800) 541-5555.

Các câu hỏi thường gặp về Phúc Lợi Nhà Thuốc Medi-Cal được giải đáp tại đây:
https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/PharmFAQ.aspx

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.