វីរុស Coronavirus (COVID-19) សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត

Publications
#F125.06

វីរុស Coronavirus (COVID-19) សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត

នេះគឺសម្រាប់ជនពិការសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយ COVID-19។

ការទទួល​បាន​ឱសថសម្រាប់​ជំងឺ​ផ្លូវចិត្ត

ផែន​ការ​សុខភាព​មួយ​ចំនួន ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកបញ្ជាទិញឱសថ​​តាម​អ៊ី​ម៉ែល​បាន​។ សូម​ទាក់​ទង​ទៅ​កាន់គម្រោងថែទាំសុខភាព​របស់អ្នក​ ដើម្បី​ទទួលបាន​ព័ត៌​មាន​អំពី​ការ​បញ្ជាទិញឱសថ​តាមអ៊ី​ម៉ែល។ អ្នក​អាចរកមើល​អ្នក​គ្រប់​គ្រង  ​កម្រោង​ថែទាំសុខភាព​របស់អ្នក​នៅទីនេះបាន៖ https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx

ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ទទួលបាន​ “ថ្លៃសម្រាប់សេវា” Medi-Cal នោះ សូមរក​មើល​​ឱសថស្ថាននៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន។ រកមើល​ក្រែងមាន​ឱសថស្ថាន​ណាមួយ​ព្រមទទួល​យក Medi-Cal និង​បញ្ជូន​ទៅឲ្យ​​ដល់​ផ្ទះ​តាម​ប៉ុស្តិ៍។

អ្នក​ក៏​អាច​រក​មើលសេវាបញ្ជូន​ឱសថទៅឲ្យ​​ដល់​ផ្ទះ​​តាម​អន​ឡាញបាន​ផង​ដែរ។

អ្នកប្រហែល​ជា​ចាំ​បាច់ត្រូវ​មក​យក​ថ្នាំ​ដោយ​ផ្ទាល់។ ប្រ​សិន​បើ​ដូច្នេះ​មែន សូមស្វែ​ង​រក​ឱសថស្ថានណា ដែលមាន​ជម្រើសមក​យក​ដោយ​បើកយាន្តយន្ត​ចូល ឬ​អែប​ចូលយកបាន។ អ្នកប្រ​ហែល​ជា​ចាំបាច់​ត្រូវ​សុំ​ឲ្យ​សមាជិក​គ្រួសារ មិត្តភក្តិ​ ឬ​ អ្នក​ជិត​ខាង​ជួយ។ រក​មើល និង​អនុវត្តទៅ​តាម​ការណែ​នាំអំពី​សុខ​ភាព​សាធារណៈ​។

ការទទួលឱសថសម្រាប់​ព្យាល​ជំងឺផ្លូវចិត្តមុន​កាល​កំណត់​

Medi-Cal អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឱសថស្ថាន​ផ្តល់​ការផ្គត់​ផ្គង់​រហូត​ដល់​ទៅ 100 ថ្ងៃ សម្រាប់​ឱសថភាគ​ច្រើន។
https://www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Managed-Care-COVID-19-Memo-031620.pdf

ឱសថ​មួយ​ចំនួន អាចឲ្យ​​បើកឡើង​​វិញ​មុន​កាលបរិច្ឆេទឱសថ​ត្រូវ​អស់បាន​។​​

ឱស​ថ​អាច​ត្រូវ​បាន​បើក​ឡើង​វិញ​បានដរាប​​ពេលវេលា​ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបើកឡើងវិញ​រវាង​វេជ្ជបញ្ជាចុងក្រោយ និងវេជ្ជបញ្ជាថ្មីកន្លង​ផុត​បាន​ 75 ភាគរយនោះ​។
https://www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Managed-Care-COVID-19-Memo-031620.pdf

ពលរដ្ឋដែល​មាន​តែ Medicare ក៏​អាច​បើក​ឱសថឡើង​វិញ​មុន​កាល​កំណត់​បាន​ដែរ។​ អ្នក​ក៏​អាច​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ឱសថស្ថាន​​ផ្តល់​ដល់​កម្រិត​អតិបរមាដែល​មាន​ទៅ​តាម​គម្រោង​របស់​អ្នកបាន​ដែរ​។
https://www.cms.gov/files/document/hpms-memo-covid-information-plans.pdf

ឱសថស្ថាន​ត្រូវ​ផ្គត់​ផ្គង់​​ឱសថ​ក្នុង​គ្រាអាសន្ន​។ ឱសថ​ស្ថាន​អាច​ផ្តល់​ឱសថសង្គ្រោះ​​បន្ទាន់​សម្រាប់​អ្នក​ជំងឺ​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដោយវីរុស COVID-19។ សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម៖ http://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/newsroom/newsroom_30366.asp

ការទទួល​បាន​ការថែទាំ​សុខភាព​និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត​តាម​ទូរសព្ទ

អ្នក​ប្រ​ហែល​ជា​អាចត្រូវ​និយាយ​ទៅកាន់​វេជ្ជ​បណ្ឌិត ឬ គ្រូពេទ្យព្យាល​រោគ​ប្រ​សាទ​​តាម​ទូរសព្ទ ឬ​ តាម​សន្និសិទ្ធវីដេអូអនឡាញ​បាន។ ករណីនេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ទទួ​​ល​​បាន​ការ​ថែទាំ​ក្នុង​ករណីអ្នក​ព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​ការណាត់​ជួប​ដោយ​ផ្ទាល់​ដោយ​សា​រ​​តែ​វីរុស COVID-19 នោះ។​  ការណាត់​ជួបតាមទូរសព្ទ ឬ តាម​អនឡា​ញ គួរតែ​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​ធានារបស់​ធានារ៉ាបរង ដូចគ្នា​ទៅ​នឹង​ការ​ណាត់​ជួប​ដោយ​ផ្ទាល់​​អញ្ចឹង​ដែរ។ https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/TelehealthFAQ.aspx 

សួរអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំប្រសិនបើការណាត់ជួបសុខភាព ឬ ផ្លូវចិត្តតាមទូរសព្ទអាចទាក់ទងបាន។

ការដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹងនិង​បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍

ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​តាម​មន្ទី​ពេទ្យ​ផ្នែក​ផ្លូវចិត្ត​របស់​រដ្ឋនោះ អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ដាក់​​បណ្តឹង​​នឹង​មន្ទីពេទ្យ​រដ្ឋបាន។ អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​ជំនួយ​ក្នុង​ការការពារ​ខ្លួន​អ្នក​ពីវីរុស COVID-19​ បាន ដូចជា​ស្នើសុំរបស់​របរ​សម្រាប់​សម្អាត​ផ្ទាល់​ខ្លួន គម្លាត​សង្គ​ម​​ពីអ្នក​ជំងឺ​ផ្សេងទៀត និង​ការសួរ​សុខ​ទុក្ខតាម​វីដេអូ ឬ តាម​ទូរសព្ទ។ ប្រ​សិន​បើ​អ្ន​ក​មាន​អារម្មណ៍ថាមន្ទីរពេទ្យ​មិន​ជួយ​ការពារ​ដល់​អ្នក​ទេនោះ អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំចេញ​ពីពេទ្យ​ត្រឡប់​ទៅ​សហគមន៍វិញបាន។

អ្នក​តស៊ូមតិសិទ្ធិ​អ្នក​ជំងឺ​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន​។ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ពី​អ្នក​តស៊ូមតិ​សិទ្ធិ​អ្នក​ជំងឺបាន សូមហៅ​ទូរសព្ទ​ទៅ​កាន់​ការិយាល័យ​សិទ្ធិ​អ្នក​ជំងឺរដ្ឋកាលីហ្វ​ញ៉ា (COPR) តាមលេខ 1-916-504-5810។

ប្រសិនបើអ្នក​មិន​ពេញចិត្ត​នឹង​អ្នកផ្តល់​​សេវា​​ខោនធីទេ អ្នក​អាច​ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​សារទុក​មួយ​បាន​។ អ្នក​អាច​បំពេញ​ទម្រង់​បណ្តឹង​សារទុក​នៅ​តាម​ការិយាល័យ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​របស់​អ្នក ឬ នៅតាម​មន្ទីរពេទ្យ​បាន។ អ្នក​ក៏​អាច​ទូរសព្ទទៅ​បានផងដែរ។ អ្នក​ផ្តល់សេវា​ត្រូវ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​បណ្តឹង​សារទុក​របស់​អ្នក​ក្នុង​រយៈពេល​ 60 ថ្ងៃ។              

ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​មិន​យល់​ស្រប​ជា​មួយ​នឹង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​ខោនធី​អំពី​អត្ថប្រយោ​ជ​ន៍​របស់​អ្នកទេ​នោះ អ្នក​អាច​ដាក់​បណ្តឹង​ “ឧទ្ធរណ៍” បាន។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នក​អាច​ដាក់​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍ ប្រសិន​បើ​ខោនធីរបស់​អ្នកលុប​ចោល​សេវាកម្ម​រប​ស់​​អ្នក ឬ បដិសេធ​បង់​ថ្លៃ​សេវា​របស់​អ្នក។ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន “ការជូន​ដំណឹង​ត្រូវ​ឆ្លើយ​តប” មួយ ជាមួយ​នឹង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​ខោនធី។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ដាក់​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​របស់​អ្នក​ក្នុង​រយៈ​ពេល 60 ថ្ងៃ។ អ្នក​ក៏​ប្រ​ហែល​ជា​អាច​ស្នើ​សុំពន្លឿន​បណ្តឹង​ឧទ្ធរ​ណ៍បាន​ផង​ដែរ។

អ្នក​តស៊ូមតិ​សិទ្ធិ​អ្នក​ជំងឺ​ខោនធី អាច​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​បណ្តឹង​នេះ​បាន។ មាន​បណ្តាញ​ព័ត៌​មាន​ទំនាក់​ទំនង​របស់​អ្នក​តស៊ូមតិទាំង​អស់ប្រ​ចាំ​​ខោន​ធី​នីមួយ​ៗ​​តាម​ដំណភ្ជាប់​នេះ៖ https://www.disabilityrightsca.org/system/files?file=file-attachments/2019PRADirectoryAccessible.pdf

សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អំ​ពី​បណ្តឹង​សារទុក​នៅ​ខោនធី និង​បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍​អាច​រកបាន​តាម​ដំណភ្ជាប់នេះ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/county-mental-health-plan-mhp-grievances-appeals-and-fair-hearings

ធនធានស្តីពីសុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត

ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតវីរុស​ COVID-19 អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​ភាព​តាន​តឹង និង​ការថប់​អារម្មណ៍។ ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ជំងឺ​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​ស្រាប់ គួរ​បន្ត​ជាមួយ​នឹង​ការ​ព្យាបាល​។ សូមហៅទូរសព្ទទៅ​វេជ្ជបណ្ឌិត​របស់​អ្នក ក្នុង​ករ​ណី​​​ដែល​អ្នក​ដឹង​ពី​រោគស​ញ្ញាថ្មី ឬ កាន់​តែអាក្រក់​ឡើងនោះ​។ ធនធានបន្ថែមរួមមា​ន​៖

ខ្សែ​ទូរសព្ទមិត្តជួយមិត្ត (Peer-Run Warm Line)៖ 1-855-845-7415. នេះ​គឺ​ជា​ធនធាន​មិន​មែន​មិន​មែន​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​​សម្រាប់​អ្នក​ទាំង​ឡាយ​ណាដែល​​រស់​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា​ ស្វែង​រក​គារ​គាំ​ពារ​ផ្នែក​ការលើក​ទឹក​ចិត្ត។

ខ្សែទូរសព្ទការពារការធ្វើ​អត្តឃាតថ្នាក់​ជាតិ (National Suicide Prevention Lifeline)៖ 1-800-273-8255។

ផ្តល់​សេវា 24/7 គាំទ្រដោយមិន​គិត​ថ្លៃ​និង​រក្សាការ​សម្ងាត់​សម្រាប់​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​ទុក្ខព្រួយ។

មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រ​យុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺ​ឆ្លង (CDC)៖ ព័ត៌​មាន​អំពីការ​គ្រង់​គ្រង​ការ​ថប់​អារម្មណ៍​និង​តាន​តឹង​ផ្លូវចិត្ត
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html

SAMHSA៖ គន្លឹះ​សម្រាប់​គម្លាត​សង្គម ការដាក់​ឲ្យ​ស្ថិត​នៅ​ដាច់​ពីគេ និង​ ការ​ស្ថិត​នៅ​ដាច់​ពី​គេ
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf

​ត្រូវ​ទូរសព្ទទៅ​កាន់​នរណា​ប្រ​សិន​បើអ្នក​មាន​សំណួរ

ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​អំ​សិទ្ធិស្រប​ច្បាប់​របស់​អ្នក សូម​ហៅ​ទូរសព្ទទៅ​កាន់​ខ្សែហៅ​ចូលរបស់ DRC លេខ (800) 776-5746។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​អ្នក​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​ជំងឺ​ផ្លូវ​ចិត្តរបស់​រដ្ឋ​​ អ្នក​អាច​ស្នើសុំ​ជំនួយ​ពី​​ការិយាល័យ​សិទ្ធិ​អ្នក​ជំងឺ​​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (COPR) បានតាម​លេខ

1-916-504-5810។

សម្រាប់​សំណួរ​អំពីរ​ Medi-Cal សូមទាក់​ទង​សមាជិក Medi-Cal និង​ខ្សែ​ផ្តល់​ជំនួយ​តាម​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​ជួយ​លេខ (800) 541-5555។

សំណួរដែល​និយម​សួរ​ពី​អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែក​ឱសថស្ថាន Medi-Cal ​ ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​នៅទី​នេះ៖
https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/PharmFAQ.aspx

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។