Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California (AJCC, America’s Job Center of California)

Publications
#5521.05

Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California (AJCC, America’s Job Center of California)

Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California là gì?

Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California (trước đây gọi là Trung tâm Hướng nghiệp Một Cửa) được thành lập theo Đạo luật Đầu tư vào Lực lượng lao động (WIA, Workforce Investment Act).  Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California (AJCC, America’s Job Center of California) cung cấp toàn diện hoạt động phát triển lực lượng lao động thông qua các tổ chức trên toàn tiểu bang và ở địa phương.  Các trung tâm này được quản lý bởi Ủy ban Đầu tư vào Lực lượng lao động (WIB, Workforce Investment Board) của tiểu bang bao gồm đại diện từ các doanh nghiệp, tổ chức lao động, cơ sở giáo dục và tổ chức cộng đồng.

 

 

Click links below for a downloadable version.