Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California (AJCC, America’s Job Center of California)

Publications
#5521.05

Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California (AJCC, America’s Job Center of California)

Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California là gì?

Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California (trước đây gọi là Trung tâm Hướng nghiệp Một Cửa) được thành lập theo Đạo luật Đầu tư vào Lực lượng lao động (WIA, Workforce Investment Act).  Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California (AJCC, America’s Job Center of California) cung cấp toàn diện hoạt động phát triển lực lượng lao động thông qua các tổ chức trên toàn tiểu bang và ở địa phương.  Các trung tâm này được quản lý bởi Ủy ban Đầu tư vào Lực lượng lao động (WIB, Workforce Investment Board) của tiểu bang bao gồm đại diện từ các doanh nghiệp, tổ chức lao động, cơ sở giáo dục và tổ chức cộng đồng.

WIB được Thống đốc bổ nhiệm và hỗ trợ Thống đốc thiết kế một kế hoạch trên toàn tiểu bang và thành lập các chính sách thích hợp cho hoạt động của Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California (AJCC).  Sở Phát triển Việc làm (EDD, Employment Development Department) chịu trách nhiệm chính đối với AJCC ở California.

Mục đích của Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California là gì?

Mục đích của các hoạt động của AJCC là thúc đẩy gia tăng việc làm, duy trì việc làm, thu nhập và kỹ năng nghề nghiệp của những người tham gia trung tâm.  Các hoạt động của AJCC được thiết kế để cải thiện chất lượng của lực lượng lao động, giảm mức độ phụ thuộc vào phúc lợi và các quyền lợi công cộng khác và tăng năng suất của lực lượng lao động của quốc gia.

Ai hội đủ điều kiện được nhận dịch vụ của Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California?

Tiêu đề I của WIA cho phép cung cấp các dịch vụ của AJCC cho thanh thiếu niên, người lớn và lao động bị sa thải.  Điều này áp dụng cho các cá nhân bị khuyết tật và không khuyết tật

  1. Thanh thiếu niên – Thanh thiếu niên hội đủ điều kiện phải trong độ tuổi từ 14 đến 21, có thu nhập thấp và gặp ít nhất 1 trong 6 rào cản đặc thù đối với việc làm.
  2. Người lớn – Người lớn hội đủ điều kiện phải từ 18 tuổi trở lên.
  3. Lao động bị Sa thải – Lao động bị sa thải hội đủ điều kiện là những người đã bị cho thôi việc và khả năng cao là sẽ không quay lại công việc trước đó. 

Những người nội trợ bị di dời và các cá nhân làm tư cũng có thể đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ của AJCC.

Dịch vụ dành cho người lớn và lao động bị sa thải được cung cấp  thông qua các Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ tại địa phương trên toàn tiểu bang California.  Chương trình thanh thiếu niên quanh năm của AJCC chú trọng đạt được các năng lực kỹ năng cơ bản, tăng cường đào tạo học vấn và nghề nghiệp và giúp tiếp xúc với thị trường việc làm và công việc.  Chương trình chú trọng các dịch vụ cho thanh thiếu niên không đi học.

Các Dịch vụ của Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California

AJCC sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để cung cấp các dịch vụ thích hợp và hiệu quả nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong cộng đồng của họ.

  • Dịch vụ Cốt lõi có sẵn và có thể bao gồm thông tin thị trường lao động, thẩm định ban đầu về trình độ kỹ năng và tìm kiếm việc làm và hỗ trợ giới thiệu việc làm.
  • Dịch vụ Chuyên sâu có sẵn cho các cá nhân thất nghiệp hội đủ điều kiện đã hoàn tất tối thiểu một dịch vụ cốt lõi nhưng chưa có được việc làm, hoặc một cá nhân có việc làm cần thêm dịch vụ để có được hoặc duy trì việc làm mà sẽ giúp người đó có khả năng tự cung cấp.
  • Dịch vụ Đào tạo có sẵn cho các cá nhân hội đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu đối với dịch vụ chuyên sâu và chưa có được hoặc duy trì được việc làm.  Tài khoản Đào tạo Cá nhân (Individual Training Account, ITA) được thiết lập để tài trợ cho đào tạo dựa trên lựa chọn về các chương trình đào tạo chọn lọc của cá nhân.

Để tìm hiểu thêm về Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California, quý vị có thể vào trang web của Sở Phát triển Việc làm (EDD, Employment Development Department) tại www.edd.ca.gov. Quý vị có thể tìm AJCC địa phương của mình bằng cách nhập mã zip vào cổng thông tin “Tìm một Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ của California gần quý vị”. 

Quý vị cũng có thể liên hệ với đơn vị (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security) tại Disability Rights California theo số 800-776-5746.

SSA chỉ mới xem xét tính chính xác về chuyên môn của ấn phẩm sau đây; tuy nhiên, ấn phẩm này không nên được xem là tài liệu SSA chính thức.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.