Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California ntawm Teb Chaws Asmesliskas (AJAA, America’s Job Center of California)

Publications
#5521.09

Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California ntawm Teb Chaws Asmesliskas (AJAA, America’s Job Center of California)

Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California ntawm Teb Chaws Asmesliskas yog dab tsi?

Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California ntawm Teb Chaws Asmesliskas (lub npe qub hu tias Chaw Muab Haujlwm) raug teeb tsa raws li Tsab Cai Kev Nqi Peev Fab Tib Neeg Ua Haujlwm (WIA, Workforce Investment Act).  Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California (AJCC, America’s Job Center of California) yuav muab ib co dej num kev txhim kho theem neeg ua haujlwm dav fo nyob thoob plaws lub xeev thiab cov koom haum cheeb tsam ze.  Cov chaw ua haujlwm no raug tswj tuav los ntawm Rooj Neeg Saib Xyuas Kev Ncaj Nrab Fab Kev Nqis Peev Neeg Ua Haujlwm (WIB, Workforce Investment Board) hauv xeev raws nraim li cov neeg sawv cev los ntawm cov kev lag luam, cov koom haum neeg ua zog, cov tsev kawm qib siab thiab cov koom haum zej zog.

 

 

Click links below for a downloadable version.