Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California ntawm Teb Chaws Asmesliskas (AJAA, America’s Job Center of California)

Publications
#5521.09

Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California ntawm Teb Chaws Asmesliskas (AJAA, America’s Job Center of California)

Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California ntawm Teb Chaws Asmesliskas yog dab tsi?

Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California ntawm Teb Chaws Asmesliskas (lub npe qub hu tias Chaw Muab Haujlwm) raug teeb tsa raws li Tsab Cai Kev Nqi Peev Fab Tib Neeg Ua Haujlwm (WIA, Workforce Investment Act).  Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California (AJCC, America’s Job Center of California) yuav muab ib co dej num kev txhim kho theem neeg ua haujlwm dav fo nyob thoob plaws lub xeev thiab cov koom haum cheeb tsam ze.  Cov chaw ua haujlwm no raug tswj tuav los ntawm Rooj Neeg Saib Xyuas Kev Ncaj Nrab Fab Kev Nqis Peev Neeg Ua Haujlwm (WIB, Workforce Investment Board) hauv xeev raws nraim li cov neeg sawv cev los ntawm cov kev lag luam, cov koom haum neeg ua zog, cov tsev kawm qib siab thiab cov koom haum zej zog.

WIB raug teeb tsa los ntawm Tsoom Nom Tswv thiab yuav pab Tsoom Nom Tswv hauv kev tawm qauv txog ib daim phiajxwm kev npaj haujlwm thooj plaws xeev thiab yuav teeb tsa cov cai uas tsim nyog ntsig txog kev ua haujlwm ntawm Chaw Pab Nrhiav Haujlwm Hauv California Ntawm Teb Chaws Asmesliskas (AJCC).  Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Txhim Kho Kev Ntiav Haujlwm (EDD, Employment Development Department) muaj lub luag haujlwm tseem ceeb rau AJCC hauv California.

Lub Hom Phiaj ntawm Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California Ntawm Teb Chaws Asmesliskas yog dab tsi?

Lub hom phiaj ntawm cov dej num AJCC ces yog txhawm rau txhawb nqa kev muaj ntau ntxiv hauv kev nthiav haujlwm, kev muaj haujlwm ua, kev khwv tau nyiaj thiab kev txawj ua haujlwm ntawm cov neeg tuaj koom ntawm lub chaw pab nrhiav haujlwm. Cov dej num AJCC raug tawm qauv los txhim kho kom ua tau zoo hauv cov neeg ua haujlwm, txo tej kev tos noj nyiaj xoom qhaub thiab lwm yam nyiaj pab thiab ua kom lub teb chaws tej txiaj ntsig neeg ua haujlwm ntau ntxiv.

Leej twg thiaj li tsim nyog raug xaiv los ua tus tau txais cov kev pab cuam ntawm Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California Ntawm Teb Chaws Asmesliskas?

Title I ntawm WIA yuav tso cai rau cov kev pab cuam AJCC rau tej tub ntxhais hluas, cov neeg loj thiab neeg poob haujlwm.  Qhov no yuav xam muaj cov neeg xiam oob qhab thiab cov neeg tsis xiam oob qhab nrog tib si

  1. Tub Ntxhais Hluas – Tej tub ntxhais hluas uas tsim nyog raug xaiv yuav tsum muaj hnub nyoog txij li 14 txog 21 xyoos, khwv tau nyiaj tsawg thiab tau raws li 1 ntawm 6 yam kev taw qhia txog kev ntiav haujlwm.
  2. Cov Neeg Loj – Cov neeg loj uas tsim nyog raug xaiv yuav tsum muaj hnub nyoog li 18 xyoo lossis siab tshaj ntawd.
  3. Cov Neeg Poob Haujlwm – Cov neeg poob haujlwm yog cov neeg tus uas raug tshem tawm ntawm lawv txoj haujlwm thiab ntxim li yuav tsis tau rov mus ua txoj haujlwm qub. 

Cov neeg tu vaj tse uas tawg rog thiab cov neeg uas ua lag luam rau tus kheej tej zaum kuj yuav muaj qhov zoo phim rau cov kev pab cuam AJCC.

Cov kev pab cuam rau cov neeg loj thiab neeg poob haujlwm nyob rau cheeb tsam zem ntawm Chaw Pab Nrhiav Haujlwm Ntawm Teb Chaws Asmesliskas hauv lub xeev California.  AJCC li phiajxwm tub ntxhais hluas ib xyoo ntuj zeeg yuav saib qhov kev ua tau ntawm kev txawj ntse theem pib, kev kawm uas raug txhawb nqa, thiab kev cob qhia kawm ua haujlwm ua qhov tseem ceeb thiab yuav coj mus pom koom txoos haujlwm thiab kev ntiav haujlwm.  Lub phiajxwm yuav saib cov kev pab cuam rau tej tub ntxhais hluas uas tsis kawm ntawv lawm ua qhov tseem ceeb.

Cov Kev Pab Cuam Hauv Chaw Pab Nrhiav Haujlwm ntawm California Ntawm Teb Chaws Asmeslikas

AJCCs siv ntau hom tswv yim npaj tseg los muab cov kev pab cuam uas tsim nyog thiab muaj txiaj ntsig tshaj plaws txhawm rau ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv kev pab cuam hauv lawv li zej zog.

  • Cov Kev Pab Cuam Tseem Ceeb muaj thiab yuav tuaj yeem xam muaj tej xov xwm qhia txog koom txoos nrhiav neeg ua haujlwm, kev ntsuam xyuas theem kev txawj ua ntej thiab kev tshawb nrhiav haujlwm thiab kev pab nrhiav haujlwm rau ua.
  • Cov Kev Pab Cuam Uas Maj Ceev muaj rau cov neeg uas tsis muaj haujlwm ua uas tsim nyog raug xaiv tus uas tau kawm tiav yam tsawg kawg li ib qho kev pab cuam tseem ceeb tab sis tseem tsis muaj peev xwm tau haujlwm ua, lossis ib tug neeg ua haujlwm tus uas tseem xav tau cov kev pab cuam ntau ntxiv kom thiaj tau lossis tuav tau txoj haujlwm uas yuav ua rau tus kheej muaj kev txaus siab.
  • Cov Kev Pab Cuam Kev Cob Qhia muaj rau cov neeg uas tsim nyog raug xaiv tus uas ua tau raws li cov lus tseev kom ua hauv cov kev pab cuam maj ceev thiab tsis muaj peev xwm rhiav tau lossis tuav txoj haujlwm tseg.  Npas-xis Kev Cob Qhia Ntawm Ib Tug Tib Neeg Twg (ITA, Individual Training Accounts) yuav raug teeb tsab raws li qhov kev cob qhia fab kev nyiaj txiag ntos raws li ib tug neeg twg li kev xaiv cov phiajxwm kev cob qhia uas raug xaiv tseg lawm.

Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv ntsig txog Chaw Pab Nrhiav Haujlwm hauv California Ntawm Teb Chaws Asmesliskas ces koj mus saib tus vev xaib ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Txhim Kho Kev Nthiav Haujlwm (EDD) ntawm www.edd.ca.gov.   Koj tuaj yeem qhia chaw nyob ntawm koj li AJCC cheeb tsam ze los ntawm kev sau koj tus zauv cim xa ntawv nyob rau ntawm qhov rooj “Find an America’s Job Center of California near you”. 

Koj kuj tseem tuaj yeem tiv tauj tsoom ua haujlwm PABSS ntawm Chaw Ua Haujlwm Kev Muaj Cai Ntawm Neeg Xiam Oob Qhab Hauv California (Disability Rights California) ntawm 800-776-5746.

(SSA, Social Security Administration) twb tau ntsuam xyuas cov ntaub ntawv luam tawm nram qab no lawm, tsuas yog xyuas fab kev kws nkaus xwb; txawm li cas los xij qhov no yuav tsis xam tias yog ib tsab ntaub ntawv raws cai ntawm SSA.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.