Sentro ng Trabaho ng Amerika sa California (AJCC, America’s Job Center of California)

Publications
#5521.08

Sentro ng Trabaho ng Amerika sa California (AJCC, America’s Job Center of California)

Ano ang Sentro ng Trabaho ng Amerika sa California?

Ang Sentro ng Trabaho ng Amerika sa California (dating Isang-Hinto na Sentro para sa Trabaho) ay itinatag ng Batas ng Pamumuhunan sa Manggagawa (WIA, Workforce Investment Act). Ang Sentro ng Trabaho ng Amerika sa California (AJCC, America’s Job Center of California) ay nag-aalok ng kumprehensibong saklaw ng mga gawain para sa pagsulong ng manggagawa sa pamamagitan ng mga pang-estado at lokal na organisasyon. Ang mga sentrong ito ay pinapangasiwaan ng Lupon ng Pamumuhunan para sa Manggagawa  (WIB, Workforce Investment Board) na binubuo ng mga kinatawan mula sa mga negosyo, organisasyon ng paggawa, institusyong pang-edukasyon at mga organisasyon sa komunidad.

 

 

Click links below for a downloadable version.