មជ្ឈមណ្ឌលការងារអាមេរិកាំងប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

Publications
#5521.06

មជ្ឈមណ្ឌលការងារអាមេរិកាំងប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

តើអ្វីជា មជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​អាមេរិកាំង​ប្រចាំ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា?

មជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​អាមេរិកាំង​ប្រចាំ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា (ពីមុន​គេហៅថា មជ្ឈមណ្ឌលច្រកចេញចូលតែមួយ​ដើម្បី​ការងារ - One-Stop Career Center) ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយច្បាប់​វិនិយោគកម្លាំង​ពលកម្ម (WIA, Workforce Investment Act) ។  មជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​អាមេរិកាំង​ប្រចាំ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា(AJCC, America’s Job Center of California) អនុវត្តសកម្មភាព​​​អភិវឌ្ឈន៍​កម្លាំងពលកម្ម​ជាច្រើនផ្នែក តាមរយៈ​អង្គការ​​ទូទាំងរដ្ឋ និងអង្គការ​ប្រចាំមូលដ្ឋាន ។  មជ្ឈមណ្ឌល​ទាំងអស់​នេះ ស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រងរបស់​គណៈវិនិយោគ​កម្លាំងពលកម្ម (WIB, Workforce Investment Board) ដែលក្នុងនោះ​មានតំណាងផ្នែក​អាជីវកម្ម អង្គការពលកម្ម វិទ្យាស្ថាន​អប់រំ និងអង្គការ​សហគមន៍ ។

សមាជិក WIB ត្រូវ​បានតែងតាំងដោយអភិបាលរដ្ឋ ហើយ​មាន​តួនាទីជួយ​អភិបាលរដ្ឋ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ផែន​ការ​ទូទាំង​រដ្ឋ និងរៀបចំ​គោលនយោបាយ​សមរម្យ ​សមរាប់ប្រតិបត្តិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​អាមេរិកាំង​ប្រចាំ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា AJCC ។  នាយកដ្ឋាន​អភិវឌ្ឈន៍ការងារ (EDD, Employment ​ Development Department) មានការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចម្បងចំពោះការងារ AJCC ប្រចាំ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។

តើអ្វីជាគោលបំណងរបស់ មជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​អាមេរិកាំង​ប្រចាំ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា?

គោលបំណង​នៃសកម្មភាព AJCC គឺដើម្បី​​លើកកម្ពស់​លើភាព​កើនឡើង​ចំពោះការងារ ​ការរក្សាទុក​ការងារ ការ​រក​ប្រាក់​ចំណូល និង​បំណិន​ការងារ របស់អ្នក​ចូលរូមក្នុង​សកម្មភាពរបស់​មជ្ឈមណ្ឌលនេះ ។  សកម្មភាព AJCC ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង ដើម្បី​លើកកម្ពស់​គុណភាព​កម្លាំងពលកម្ម កាត់​បន្ថយ​ការ​ពឹងពាក់​របស់ពួក​គេ​ចំពោះ​ជំនួយសុខុមាលភាព និងជំនួយ​សាធារណៈផ្សេងទៀត និងបង្កើត​​​ ​ផលិតភាព​នៃកម្លាំងពលកម្ម​ជាតិ ។

តើ​នរណា​មានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​សេវាកម្មពីមជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​អាមេរិកាំង​ប្រចាំ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា?

ច្បាប់ Title I នៃ WIA អនុញ្ញាតឲ្យសេវាកម្មរបស់ AJCC ​​​ផ្តល់​ជូន​យុវជន មនុស្សពេញវ័យ និងបុគ្គលិក​ដែល​ត្រូវ​និយោជក​ផ្អាក​ការងារ ។  គឺរួមទាំងបុគ្គលដែលមានពិការភាព និងបុគ្គលដែលមិនមានពិការភាព ។

  1. យុវជន – យុវជន​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បានសេវាកម្មនេះ ត្រូវមាន​អាយុ​ចាប់ពី 14 ឆ្នាំ ដល់ 21 ឆ្នាំ មានប្រាក់​ចំណូលទាប ហើយ​​យ៉ាងហោចណាស់​ស្ថិតក្នុងចំណុច​ណាមួយ ក្នុង​ចំណុចទាំង 6 ដែល​ជាឧបសគ្គដើម្បី​ធ្វើការ ។
  2. មនុស្ស​ពេញវ័យ – មនុស្ស​ពេញវ័យ​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​នេះ ត្រូវ​មានអាយុ​ចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងលើ ។
  3. បុគ្គលិកដែលត្រូវបាន​ផ្អាកពីការងារ – បុគ្គលិកដែលត្រូវបាន​ផ្អាកពីការងារ​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​សេវាកម្មនេះ គឺជាបុគ្គល​ដែល​ ​ត្រូវ​បាន​និយោជកបញ្ឈប់ពីការងារ ហើយ​មិនទំនងជាមានឱកាស​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ការ​ងារ​ចាស់​របស់​ខ្លួនមកវិញ ។ 

មេផ្ទះ​​ចំណាកស្រុក និងបុគ្គលដែល​មាន​មុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន​ក៏អាច​មាន​សិទ្ធិទទួល​បាន​សេវាកម្ម AJCC ដែរ ។

សេវាកម្ម​សម្រាប់​មនុស្ស​ពេញវ័យ និងបុគ្គលិក​ដែល​ត្រូវបានបញ្ឈប់ពី​ការងារ ត្រូវ​បានផ្តល់ជូន​តាម​រយៈមជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​អាមេរិកាំង​ប្រចាំមូលដ្ឋាន នៅទូទាំង​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។  កម្មវិធីពេញមួយឆ្នាំរបស់ AJCC សម្រាប់​យុវជន មានការ​ផ្តោត​លើការ​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ទទួល​ផល សម្រេចបាន​នូវសមត្ថភាព​ជំនាញមូលដ្ឋាន បង្កើន​ចំណេះដឹង​ទូទៅ និងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងបានចូលដល់​ទីផ្សារ​ពលកម្ម និង​ការងារ ។  កម្មវិធីនេះ មានការ​សង្កត់ធ្ងន់លើ​សេវាកម្ម​សម្រាប់​យុវជន​ដែល​​នៅក្រៅសាលា ។

សេវាកម្ម​របស់ មជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​អាមេរិកាំង​ប្រចាំ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា

AJCCs ប្រើ​យុទ្ធសាស្រ្ត​ជាច្រើនខុសៗគ្នា ដើម្បី​ផ្តល់ជូន​សេវាកម្ម​ដែល​មានភាពសមរម្យ និងប្រសិទ្ធិភាព​បំផុត ដើម្បី​ឆ្លើយតប​សេចក្តីត្រូវការ​របស់អតិថិជន​នៅក្នុង​សហគមន៍​របស់​ពួកគេ ។

  • សេវាកម្ម​ស្នូល ក៏មាន​ផ្តល់​ជូន ហើយ​អាច​រួមបញ្ចូលនូវ​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារពលកម្ម ការវាយតម្លៃដំបូងអំពីកម្រិតជំនាញ និងជំនួយ​ស្វែង​រក​ការងារ ព្រមទាំង​បញ្ជូន​អ្នក​ទទួល​ផល​ឲ្យ​ចូលធ្វើការ ។
  • សេវាកម្ម​ល្អិតល្អន់ គឺ​មាន​ផ្តល់​ជូន​ចំពោះ​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​ផល​ដែល​គ្មាន​ការ​ងារធ្វើ ដែល​យ៉ាង​ហោចណាស់​បានបញ្ចប់​សេវាកម្ម​ស្នូល​ចំនួនមួយ តែនៅ​មិន​ទាន់​អាច​រកការងារ​បានធ្វើ ឬចំពោះ​បុគ្គលមានការងារធ្វើ​ ដែល​ត្រូវការ​សេវាកម្ម​បន្ថែម ដើម្បីទទួល​បាន ឬរក្សា​បាននូវ​ការងារ​បច្ចុប្បន្ន ដែល​នឹងនាំទៅរក​ភាពមាន​សមត្ថភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួនគ្រប់​គ្រាន់ដើម្បី​ការងារ ។
  • សេវាកម្ម​បណ្តុះបណ្តាល មានផ្តល់​ជូន​ចំពោះ​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​សេវាកម្ម ដែល​​ស្ថិតក្នុង​ភាព​តម្រូវ​ដើម្បី អាច​ទទួល​បាន​សេវា​កម្ម​ល្អិតល្អន់ តែនៅមិនទាន់អាច​រកបាន ឬរក្សាបាន​នូវ​ការ​ងារ​របស់ខ្លួន ។ គណនីបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គល (ITA, Individual Training Accounts) ត្រូវ​បានបង្កើតឡើង​ដើម្បីផ្តល់​ហិរញ្ញវត្ថុ​លើ​ការ​បណ្តុះបណ្តាល ដោយផ្អែកលើជម្រើសរបស់បុគ្គល ចំពោះ​កម្មវិធី​បណ្តុះបណ្តាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​រើស ។

ដើម្បី​បានដឹង​បន្ថែម​អំពីមជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​អាមេរិកាំង​ប្រចាំ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា អ្នក​អាច​ចូលទៅក្នុងវ៉ិបសៃត៍​របស់នាយកដ្ឋាន​អភិវឌ្ឈ​ការងារ EDD តាមអាសយដ្ឋាន www.edd.ca.gov ។   អ្នក​អាច​រកមើល​ទី​តាំង​ AJCC ប្រចាំ​មូលដ្ឋាន​របស់អ្នក ដោយការ​បញ្ចូលហ្ស៊ិបកូដរបស់អ្នក នៅច្រកចូល “Find an America’s Job Center of California near you” ។ 

អ្នក​ក៏អាច​ទាក់ទង​ក្រុម (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security) នៅឯអង្គការ Disability Rights California តាមទូរស័ព្ទលេខ 800-776-5746 ។

(SSA, Social Security Administration) បានពិនិត្យឡើងវិញនូវ​អត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយខាងក្រោម ចំពោះតែភាពត្រឹមត្រូវ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​តែប៉ុណ្ណោះ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ឯកសារនេះ មិនអាច​ចាត់ទុកថាជា​ឯកសារ​ផ្លូវការ​របស់ SSA ឡើយ ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។