មជ្ឈមណ្ឌលការងារអាមេរិកាំងប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

Publications
#5521.06

មជ្ឈមណ្ឌលការងារអាមេរិកាំងប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

តើអ្វីជា មជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​អាមេរិកាំង​ប្រចាំ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា?

មជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​អាមេរិកាំង​ប្រចាំ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា (ពីមុន​គេហៅថា មជ្ឈមណ្ឌលច្រកចេញចូលតែមួយ​ដើម្បី​ការងារ - One-Stop Career Center) ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយច្បាប់​វិនិយោគកម្លាំង​ពលកម្ម (WIA, Workforce Investment Act) ។  មជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​អាមេរិកាំង​ប្រចាំ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា(AJCC, America’s Job Center of California) អនុវត្តសកម្មភាព​​​អភិវឌ្ឈន៍​កម្លាំងពលកម្ម​ជាច្រើនផ្នែក តាមរយៈ​អង្គការ​​ទូទាំងរដ្ឋ និងអង្គការ​ប្រចាំមូលដ្ឋាន ។  មជ្ឈមណ្ឌល​ទាំងអស់​នេះ ស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រងរបស់​គណៈវិនិយោគ​កម្លាំងពលកម្ម (WIB, Workforce Investment Board) ដែលក្នុងនោះ​មានតំណាងផ្នែក​អាជីវកម្ម អង្គការពលកម្ម វិទ្យាស្ថាន​អប់រំ និងអង្គការ​សហគមន៍ ។

 

 

Click links below for a downloadable version.