Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոն (AJCC, America’s Job Center of California)

Publications
#5521.10

Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոն (AJCC, America’s Job Center of California)

Ի՞նչ է Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոնը:

Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոնը (նախկին «One-Stop Career Center») ստեղծվել է «Աշխատուժի ներդրման օրենքի» (WIA, Workforce Investment Act) շրջանակներում: Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոնը (AJCC, America’s Job Center of California) առաջարկում է աշխատուժի զարգացման համապարփակ ռեսուրսներ՝ ողջ նահանգի տարածքում տեղակայված  և տեղական կազմակերպությունների միջոցով:  Այս կենտրոնները կառավարվում են Աշխատուժի ներդրման խորհրդի (WIB, Work Investment Board) կողմից, որը բաղկացած է բիզնեսի, աշխատանքային կազմակերպությունների, կրթական հաստատությունների և համայնքային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից:

WIB-ը նշանակվում է Կառավարչի կողմից և աջակցում է Կառավարչին՝ նահանգային ծրագիրն ստեղծելու և համապատասխան քաղաքականություններ մշակելու Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոնի AJCC գործունեության համար:  Զբաղվածության զարգացման վարչությունը (EDD, Employment Development Department) առաջնային պատասխանատվություն ունի Կալիֆորնիայի  AJCC-ի համար:

Ո՞րն է Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոնի նպատակը:

AJCC գործողությունների նպատակն է խթանել կենտրոնի մասնակիցների զբաղվածության, աշխատանքի պահպանման, վաստակած եկամուտների և մասնագիտական հմտությունների աճը: AJCC գործողությունները նախատեսված են բարելավելու աշխատուժի որակը, նվազեցնելու բարեկեցության և այլ պետական նպաստներից կախվածությունը, ինչպես նաև բարձրացնելու բնակչության աշխատուժի արդյունավետությունը:

Ո՞վ է իրավունակ ստանալու Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոնի ծառայությունները:

WIA-ի 1-ին վերնագիրը լիազորում է AJCC ծառայություններ երիտասարդների, չափահասների և աշխատանքը կորցրած անձանց համար: Սա ներառում է հաշմանդամ և ոչ հաշմանդամ անձանց:

  1. Երիտասարդներ . Իրավունակ երիտասարդները պետք է 14-21 տարեկան լինեն, ցածր եկամուտ ունենան և բավարարեն աշխատանքի 6 առանձնահատուկ արգելքներից առնվազն 1-ը:
  2. Չափահասներ . Իրավունակ չափահասները պետք է լինեն 18 տարեկան և ավելի:
  3. Աշխատանքը կորցրած անձինք . Աշխատանքը կորցրած իրավունակ անձինք, որոնց աշխատանքին վերջ է տրվել և որոնք հավանական չէ, որ կվերադառնան իրենց նախկին աշխատանքին:

Աշխատանքից ազատված տնային տնտեսուհիներ և ինքնազբաղ անձինք նույնպես կարող են AJCC ծառայությունների իրավունք ունենալ:

Ծառայություններ չափահասների և աշխատանքը կորցրած բանվորների համար Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային տեղական կենտրոնների միջոցով:  AJCC-ի ողջ տարին իրականացվող երիտասարդական ծրագիրը շեշտում է հիմնական հմտությունների ձեռք բերման ունակությունները, ձեռք բերված ակադեմիական և մասնագիտական վերապատրաստումը և ապահովում է աշխատաշուկայի և զբաղվածության բացահայտումը:  Ծրագիրը հատուկ ուշադրություն է դարձնում դպրոցից դուրս մնացած երիտասարդներին մատուցվող ծառայություններին:

Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոնի ծառայություններ

AJCC-ներն օգտագործում են տարբեր տեսակի ռազմավարություններ՝ ամենահարմար և ամենաարդյունավետ ծառայությունները տրամադրելու, որպեսզի բավարարեն իրենց համայնքի սպասառուների կարիքները:

  • Հիմնական ծառայությունները մատչելի են և կարող են ներառել աշխատաշուկային վերաբերող տեղեկություններ, հմտությունների մակարդակների նախնական գնահատում և աշխատանքի որոնում, ինչպես նաև աշխատանքի տեղավորման աջակցություն:
  • Ինտենսիվ ծառայությունները մատչելի են իրավունակ գործազուրկ անձանց, ովքեր ամբողջությամբ ստացել են առնվազն մեկ հիմնական ծառայություն, սակայն ի վիճակի չեն եղել աշխատանք ձեռք բերել, կամ աշխատանքով ապահովված անձը լրացուցիչ ծառայությունների կարիք ունի՝ ձեռք բերելու կամ պահպանելու աշխատանքը, որը կհանգեցնի անձնական ինքնաբավարարության:
  • Վերապատրաստման ծառայությունները մատչելի են այն իրավունակ անձանց, ովքեր բավարարել են ինտենսիվ ծառայությունների պահանջները և ի վիիճակի չեն եղել ձեռք բերել կամ պահպանել աշխատանքը:  «Անհատական վերապատրաստման հաշիվներ» (ITA) միավորումն ստեղծվել է՝ ֆինանսավորելու այն վերապատրաստումները, որոնք հիմնված են անձի կողմից ընտրված վերապատրաստման ծրագրի վրա:

Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոնի մասին հավելյալ տեղեկություններ ստանալու համար Դուք կարող եք այցելել Զբաղվածության  զարգացման վարչության EDD կայքէջ՝ www.edd.ca.gov: Դուք կարող եք տեղակայել Ձեր տեղական AJCC-ը՝ մուտքագրելով Ձեր փոստային դասիչը (zip code)՝ «Գտեք Ձեզ ամենամոտ գտնվող Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոնը» (Find an America’s Job Center of California near you”) հարթակում: 

Դուք նաև կարող եք դիմել (PABSS, Protection and Advocacy for Benefits of Social Security) միավորմանը՝ Disability Rights California-ում՝  800-776-5746 հեռախոսահամարով:

SSA-ը վերանայել է հետևյալ հրատարակությունը՝ միայն տեխնիկական ճշգրտության համար. սակայն սա չպետք է  (SSA, Social Security Administration)-ի պաշտոնական փաստաթուղթ համարվի:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ: