مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا

Publications
#5521.16

مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا

مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا چیست؟

«مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا» (AJCC, America’s Job Center of California) (که قبلاً «مرکز شغلی مجتمع» (One-Stop Career Center) نامیده می‌شد) بر اساس «قانون سرمایه‌گذاری نیروی کار» (WIA, Workforce Investment Act) تأسیس شد. «مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا» (AJCC, America’s Job Center of California) مجموعه‌ای وسیع از فعالیت‌های توسعه نیروی کار را از طریق سازمان‌های ایالتی و محلی ارائه می‌دهد. این مراکز توسط «هیئت سرمایه‌گذاری نیروی کار»

(WIB, Workforce Investment Board) مدیریت می‌گردد. هیئت مذکور شامل نمایندگانی از اصناف، سازمان‌های کار، مؤسسات آموزشی، و سازمان‌های اجتماعی است.

 

 

Click links below for a downloadable version.