Tờ Thông tin về Làm Tư

Publications
#5454.05

Tờ Thông tin về Làm Tư

Thông tin trong tờ thông tin này được lấy từ Việc Làm tư Hiệu quả cho Người Khuyết tật (Making Self-employment Work for People with Disabilities) (Griffin & Hammis, năm 2003).

LÀM TƯ LÀ GÌ?

 Làm tư được dựa trên niềm tin rằng mọi người đều có điểm mạnh, mối quan tâm, sở thích và khả năng bẩm sinh làm việc thành thạo khi có lựa chọn, sự tôn trọng, hy vọng và cơ hội.

 

 

Click links below for a downloadable version.