Tờ Thông tin về Làm Tư

Publications
#5454.05

Tờ Thông tin về Làm Tư

Quán rượu này cho bạn biết về việc tự kinh doanh hoặc kinh doanh. Nó cho bạn biết lý do tại sao đây là một lựa chọn tốt, và làm thế nào bạn vẫn có thể giữ được An sinh xã hội của mình. Nó cho bạn biết bạn có thể có những loại hình kinh doanh nào. Nó cho bạn biết nơi để nhận trợ giúp nếu bạn muốn kinh doanh.

Thông tin trong tờ thông tin này được lấy từ Việc Làm tư Hiệu quả cho Người Khuyết tật (Making Self-employment Work for People with Disabilities) (Griffin & Hammis, năm 2003).

LÀM TƯ LÀ GÌ?

 Làm tư được dựa trên niềm tin rằng mọi người đều có điểm mạnh, mối quan tâm, sở thích và khả năng bẩm sinh làm việc thành thạo khi có lựa chọn, sự tôn trọng, hy vọng và cơ hội.

MỘT SỐ LỢI THẾ CỦA LÀM TƯ?

  • Nền kinh tế Hoa Kỳ đang cho phép làm tư tăng trưởng đáng kể.
  • Làm tư cung cấp cho người thụ hưởng An sinh Xã hội một tấm đệm tài chính trong giai đoạn khởi nghiệp kinh doanh.
  • Những người làm tư bị khuyết tật có thể tiếp cận các nguồn vốn thay thế để xây dựng doanh nghiệp của họ.
  • Làm tư có thể hiệu quả cho những người bị khuyết tật nặng.
  • Làm tư cho phép một cá nhân lên lịch cho ngày làm việc theo năng suất, các triệu chứng khuyết tật và mục tiêu của bản thân.

TÔI CÓ THỂ SỞ HỮU LOẠI DOANH NGHIỆP NÀO?

  • Doanh nghiệp Cá thể – Chủ sở hữu chính là doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp hợp doanh – Doanh nghiệp có nhiều hơn một chủ sở hữu với lợi nhuận và khoản lỗ được phân chia giữa các đối tác.
  • Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (LLC, Limited Liability Companies) – Một loại doanh nghiệp hợp doanh cho phép giảm trách nhiệm cá nhân của công ty nhưng với lợi thế về thuế của doanh nghiệp hợp doanh.
  • Tập đoàn – Thường là các công ty với nhân viên, chi phí luật sư và lệ phí cấp giấy phép.

TÔI CÓ THỂ CÓ DOANH NGHIỆP RIÊNG VÀ VẪN NHẬN QUYỀN LỢI AN SINH XÃ HỘI KHÔNG?

Các khuyến khích làm việc của An sinh Xã hội có thể được áp dụng để hỗ trợ việc theo đuổi mục tiêu làm tư của quý vị.  Quan trọng là phải có được Kế hoạch Quyền lợi để tận dụng và hiểu cách các khuyến khích làm việc của An sinh Xã hội có thể giúp quý vị.

TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP Ở ĐÂU?

Phòng Phục hồi (DOR, Department of Rehabilitation): http://www.dor.ca.gov

Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ:  https://www.edd.ca.gov/jobs.htm

Mạng Việc làm (EN, Employment Network): http://www.yourtickettowork.com

Dự án Kế hoạch và Hỗ trợ Khuyến khích Làm việc (WIPA, Work Incentive Planning and Assistance Projects): https://www.ssa.gov/work/WIPA.html

Bảo vệ và Biện hộ cho Người thụ hưởng An sinh Xã hội (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security): http://www.disabilityrightsca.org; hoặc gọi số 800-776-5746

(SSA, Social Security Administration) mới chỉ xem xét tính chính xác của tài liệu này nhưng tài liệu này không được xem là tài liệu chính thức của SSA.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.