Papel ng Katotohanan sa Sariling-Trabaho

Publications
#5454.08

Papel ng Katotohanan sa Sariling-Trabaho

Ang impormasyon sa pahina ng katotohanan na ito ay hango sa “Making Self-employment Work for People with Disabilities” (Gawing Posible ang Sariling-pagtrabaho para sa mga Taong may mga Kapansanan) (Griffin & Hammis, 2003).

ANO ANG SARILING-PAGTRABAHO?

 Ang sariling-pagtrabaho ay nag-uugat sa paniniwala na ang mga kalakasan, interes, kagustuhan at likas na kakayahang gampanan ang trabaho nang mahusay kapag binigyan ng mga pagpipilian, respeto, pag-asa at pagkakataon.

 

 

Click links below for a downloadable version.