សន្លឹកព័ត៌មានពិតអំពីការងារមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន

Publications
#5454.06

សន្លឹកព័ត៌មានពិតអំពីការងារមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន

ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកអំពីការងារដោយខ្លួនឯង ឬមានអាជីវកម្ម។ វាប្រាប់អ្នកពីមូលហេតុដែលនេះជាជម្រើសដ៏ល្អ និងរបៀបដែលអ្នកនៅតែអាចរក្សាសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។ វាប្រាប់អ្នកពីប្រភេទអាជីវកម្មដែលអ្នកអាចមាន។ វាប្រាប់អ្នកពីកន្លែងដែលត្រូវទទួលបានជំនួយប្រសិនបើអ្នកចង់មានអាជីវកម្ម។

ព័ត៌មាន​ក្នុង​សន្លឹងព័ត៌មាន​ពិតនេះ ត្រូវបានដកចេញពី​ឯកសារ​ការធ្វើឲ្យការប្រកប​មុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនមានដំណើរការសម្រាប់ជនមានពិការភាព (Making Self- employment Work for People with Disabilities) (Griffin & Hammis, 2003) ។

តើអ្វីជាមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន?

 ការប្រកបមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន ត្រូវបានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានជំនឿថា មនុស្សមានភាពខ្លាំង មានចំណាប់​អារម្មណ៍ មានចំណង់ចំណូលចិត្ត និងមានសមត្ថភាពពីកំណើត ដើម្បីបំពេញការងារប្រកបដោយសមត្ថភាព នៅពេលទទួលបានជម្រើស ការគោរព ក្តីសង្ឃឹម និងឱកាស ។

តើអ្វីខ្លះជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រកបមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន?

  • សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក មានលក្ខណៈ​ជួយ​ឲ្យការប្រកបមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន​របស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗ មានការ​លូតលាស់​ខ្លាំង ។
  • ការប្រកបមុខរបរ​ផ្ទាល់ខ្លួន ផ្តល់ជូន​អ្នក​ទទួលជំនួយ​ពី​សន្តិសង្គម នូវ​ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងអំឡុង​ដំណាក់​កាល​ចាប់ផ្តើម​នៃ​មុខរបរ ។
  • អ្នក​ដែល​មានមុខរបរខ្លួនឯង ដែលមានពិការ​ភាព អាចមានឱកាស​ទទួលបាន​​ធនធាន នៃ​ទុនជាជម្រើស ដើម្បីកសាង​មុខ​របរ​របស់ខ្លួន ។
  • ការ​ប្រកប​មុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន អាច​សាកសម​ចំពោះ​​មនុស្ស​ដែល​មាន​ពិការ​ភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ ។
  • ការប្រកបមុខរបរ​ផ្ទាល់ខ្លួន អាច​ឲ្យបុគ្គលនោះរៀប​ចំ​ម៉ោងពេល​ធ្វើការ ដោយអនុលោម​ទៅតាម​ផលិតភាព​ រោគសញ្ញាពិការភាព និងគោលបំណង​របស់ខ្លួន ។

តើ​ខ្ញុំ​អាចមាន​មុខ​របរផ្ទាល់ខ្លួន​ប្រភេទណាខ្លះ?

  • កម្មសិទ្ធិទោល – ម្ចាស់ និងអ្នក​ចាត់ចែង​មុខរបរ គឺជាមនុស្សតែមួយ ។
  • ភាពជាដៃគូ – ជាមុខរបរ​ដែល​មាន​ម្ចាស់​ច្រើន​ជាង​មួយនាក់ ដែលផលចំណេញ ឬកំហាតទាំងអស់ ត្រូវ​បែងចែកក្នុង​ចំណោម​ដៃគូទាំងអស់ ។
  • ក្រុមហ៊ុន​ទទួល​ខុសត្រូវ​មានកំណត់ (LLC, Limited Liability Company) – ជាប្រភេទ​ដៃគូរកស៊ី ដែល​អនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់បន្ថយចំពោះ​ការទទួលខុសត្រូវ​បំណុល​របស់​​ម្ចាស់​ ចំពោះ​សាជីវកម្ម​ ហើយ​ការ​បង្កើត​​ការ​រកស៊ីក្នុង​ភាពជាដៃគូបែបនេះ បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកការ​បង់ពន្ធ ។
  • សាជីវកម្ម – ជាទូទៅ ជាក្រុមហ៊ុន​ដែលមាន​បុគ្គលិក ថ្លៃមេធាវី និងថ្លៃអាជ្ញា  ប័ណ្ណ ។

តើ​ខ្ញុំអាចមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន ហើយ​នៅទទួលបាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមទៀតដែរឬទេ?

ការលើកទឹកចិត្តសន្តិសុខសង្គម​ដើម្បី​ការងារ អាច​យកមកប្រើ ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​​សម្រេច​បាន​គោលបំណង​ការ​បង្កើត​មុខ​របរ​ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ។ វាជាប្រការ​សំខាន់​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​មាន​ផែន​ការ​ទទួលជំនួយ ដើម្បី​ជាប្រយោជន៍ និងអាច​យល់បានថាតើការលើកទឹកចិត្ត​សន្តិសុខសង្គម​ដើម្បី​ការងារ អាចជួយ​អ្នក​បាន​យ៉ាង​ដូចម្តេច ។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានជំនួយពីណា?

នាយកដ្ឋាន​ស្តារនីតិសម្បទា (DOR, Department of Rehabilitation) ៖ http://www.oal.ca.gov

មជ្ឈមណ្ឌលការងារ​អាមេរិកាំង (American Job Centers) ៖  https://www.edd.ca.gov/jobs.htm

បណ្តាញការងារ (EN, Employment Network) ៖ http://www.yourtickettowork.com

ផែនការលើកទឹកចិត្ត និងគម្រោងជំនួយដើម្បីការងារ (WIPA, Work Incentive Planning and Assistance Projects) ៖ https://www.ssa.gov/work/WIPA.html

ការការពារ និងការ​តស៊ូមតិ​ដើម្បី​អ្នកទទួល​ជំនួយពីសន្តិសុខសង្គម (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security) ៖ http://www.disabilityrightsca.org ឬហៅទូរស័ព្ទ​មកលេខ 800-776-5746

(SSA, Social Security Administration) បាន​ពិនិត្យឡើង​វិញនូវ​ឯកសារនេះ ដើម្បី​​បញ្ជាក់តែពី​ភាពត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏​ឯកសារ​នេះ មិន​អាច​ចាត់ទុក​ជាឯកសារ​ផ្លូវការរបស់ SSA ដែរ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។