សន្លឹកព័ត៌មានពិតអំពីការងារមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន

Publications
#5454.06

សន្លឹកព័ត៌មានពិតអំពីការងារមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន

ព័ត៌មាន​ក្នុង​សន្លឹងព័ត៌មាន​ពិតនេះ ត្រូវបានដកចេញពី​ឯកសារ​ការធ្វើឲ្យការប្រកប​មុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនមានដំណើរការសម្រាប់ជនមានពិការភាព (Making Self- employment Work for People with Disabilities) (Griffin & Hammis, 2003) ។

តើអ្វីជាមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន?

 ការប្រកបមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន ត្រូវបានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានជំនឿថា មនុស្សមានភាពខ្លាំង មានចំណាប់​អារម្មណ៍ មានចំណង់ចំណូលចិត្ត និងមានសមត្ថភាពពីកំណើត ដើម្បីបំពេញការងារប្រកបដោយសមត្ថភាព នៅពេលទទួលបានជម្រើស ការគោរព ក្តីសង្ឃឹម និងឱកាស ។

 

 

Click links below for a downloadable version.