Ntaub Ntawv Kev Ua Lag Luam Rau Tus Kheej

Publications
#5454.09

Cov xov xwm hauv daim ntaub ntawv no raug muab los ntawm Making Self-employment Work for People with Disabilities (Griffin & Hammis, 2003).

KEV UA LAG LUAM RAU TUS KHEEJ YOG DAB TSI?

 Kev ua lag luam rau tus kheej yog theem pib hauv txoj kev ntseeg tias cov neeg ntawd muaj lub zog khov, muaj kev ntshaw, muaj kev txaus siab tshaj thiab ib txwm muaj rab peev xwm los nqis tes ua txoj haujlwm yam tshaj lij tshaj plaws thaum muaj txoj hau kev, muaj kev saib siab, muaj kev cia siab thiab muaj lub caij nyoog zoo rau.

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.