Ntaub Ntawv Kev Ua Lag Luam Rau Tus Kheej

Publications
#5454.09

Ntaub Ntawv Kev Ua Lag Luam Rau Tus Kheej

Pub no qhia koj txog kev ua haujlwm rau tus kheej lossis muaj kev lag luam. Nws qhia koj tias vim li cas qhov no yog ib qho kev xaiv zoo, thiab koj yuav ua li cas thiaj tseem khaws tau koj li Social Security. Nws qhia koj tias hom kev lag luam twg koj tuaj yeem muaj. Nws qhia koj qhov twg kom tau txais kev pab yog tias koj xav muaj kev lag luam.

Cov xov xwm hauv daim ntaub ntawv no raug muab los ntawm Making Self-employment Work for People with Disabilities (Griffin & Hammis, 2003).

KEV UA LAG LUAM RAU TUS KHEEJ YOG DAB TSI?

 Kev ua lag luam rau tus kheej yog theem pib hauv txoj kev ntseeg tias cov neeg ntawd muaj lub zog khov, muaj kev ntshaw, muaj kev txaus siab tshaj thiab ib txwm muaj rab peev xwm los nqis tes ua txoj haujlwm yam tshaj lij tshaj plaws thaum muaj txoj hau kev, muaj kev saib siab, muaj kev cia siab thiab muaj lub caij nyoog zoo rau.

QEE YAM TXIAJ NTSIG ZOO NTAWM KEV UA LAG LUAM RAU TUS KHEEJ YOG DAB TSI?

  • Kev muaj noj muaj haus ntawm Teb Chaws Meskas tab tom tso cai rau kev ua lag luam rau tus kheej kom muaj kev loj hlob ruaj ntseg.
  • Kev ua lag luam rau tus kheej yuav muab nyiaj txiag pab nyob rau ntu pib kev lag luam rau cov neeg tau txais nyiaj pab ntawm Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom.
  • Cov neeg xiam oob qhab uas ua lag luam rau tus kheej tej zaum yuav muaj hau kev nkag txog chaw muab nyiaj uas muaj kev xaiv txhawm rau los tsim lawv li kev lag luam.
  • Kev ua lag luam rau tus kheej tuaj yeem siv tau cov neeg uas xiam oob qhab loj.
  • Kev ua lag luam rau tus kheej yuav cia txhua tus tib neeg los teev caij hnub ua haujlwm raws li qhov ua tau ntawm tus neeg, raws li qhov yooj yim thiab lub hom phiaj ntawm tus neeg xiam oob qhab.

KUV YUAV UA TSWV RAU HOM LAG LUAM TWG?

  • Kev Ua Tswv Ib Leeg Kheej – Tus tswv thiab tus ua lag luam ces yog tib tug.
  • Kev Sib Koom – Ib qho kev lag luam uas muaj ntau tshaj ib tug tswv thaum tsam peev thiab poob peev los yuav raug faib rau cov sib koom ua luam.
  • (LLC, Limited Liability Companies) – Ib hom kev sib koom uas yuav cia tej nuj nqi ntiag tug uas raug txo lawm ntawm ib lub tsev tuam txhab tab sis yuav muaj qhov tsam peev nyiaj se ntawm kev sib koom.
  • Tsev Tuam Txhab – Ib txwm dhau los cov tsev tuam txhab yuav muaj tus nqi neeg ua haujlwm, nqi kws kev cai lij choj thiab nqi kev tso cai ua lag luam.

KUV PUAS TUAJ YEEM MUAJ KUV LI KEV LAG LUAM THIAB HO TSEEM TAU TXAIS NYIAJ PAB KEV RUAJ NTSEG ZEJ TSOOM NROG THIAB?

Lub zog txhawb kom muaj haujlwm ntawm Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom kuj tseem yuav raug nqis tes ua txhawm rau pab hauv kev ua tiav pab kom tau raws li koj lub hom phiaj kev lag luam rau tus kheej.  Qhov tseem ceeb ces yuav tau muaj Daim Ntawv Piav Txog Tej Nyiaj Pab txhawm rau kom muaj txiaj ntsig zoo thiab nkag siab tias lub zog txhawb kom muaj haujlwm ntawm Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom yuav tuaj yeem pab tau koj.

KUV YUAV TUAJ YEEM TAU TXAIS KEV PAB NYOB RAU QHOV TWG?

Rooj Tsav Xwm Kev Ua Koom Rov Zoo Li Qub (DOR, Department of Rehabilitation): http://www.dor.ca.gov

American Job Centers:  https://www.edd.ca.gov/jobs.htm

(EN, Employment Network): http://www.yourtickettowork.com

Phiajxwm Kev Npaj Lub Zog Txhawb Kom Muaj Haujlwm thiab Kev Pab (WIPA, Work Incentive Planning and Assistance Projects): https://www.ssa.gov/work/WIPA.html

Tsoom Ua Haujlwm Kev Pov Thaiv thiab Kev Pab Txhawb Nqa ntsig txog Tus Neeg Tau Nyiaj Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security): http://www.disabilityrightsca.org; lossis hu rau 800-776-5746

SSA tau xyuas daim ntaub ntawv no lawm ntsig txog qhov tsis yuam kev nkaus xwb, txawm li cas los xij, qhov no yuav tsis xam tias yog ib tsab ntaub ntawv raws cai ntawm SSA.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.