گزارش‌برگ خوداشتغالی

Publications
#5454.16

گزارش‌برگ خوداشتغالی

اطلاعات مندرج در این گزارش‌برگ برگرفته از طرح «کارآمدسازی خوداشتغالی برای معلولان» (Making Self-employment Work for People with Disabilities) (Griffin & Hammis, 2003) است.

خوداشتغالی چیست؟

 خوداشتغالی بر پایه این باور استوار است که افراد نقاط قوت، علایق، اولویت‌های شخصی، و نوعی توانایی ذاتی برای انجام کارها به نحوی سودمند دارند، به شرط آنکه گزینه‌هایی به آنها ارائه شود، به اولویت‌های آنها احترام گذاشته شود، و به ایشان امید و فرصت داده شود.

 

 

Click links below for a downloadable version.