Thanh To·n V˝ợt Mức Tiền Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI)

Publications
#5421.05

Thanh To·n V˝ợt Mức Tiền Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI)

Tờ thông tin này trình bày nội dung về khoản thanh to·n v˝ợt mức tiền Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI): các khoản thanh toán này là gì, nguyên nhân gì dẫn ến thanh to·n v˝ợt mức, ai chiÚu traÏch nhiÍÚm về các khoản thanh toán này và các lựa chọn dành cho quý vị nếu quý vị có khoản thanh to·n v˝ợt mức SSI. Tờ thÙng tin n‡y khÙng ề cập ến các khoản thanh toán v˝ợt mức d˝ới các hình thức khác của phúc lợi An Sinh Xã Hội, nh˝ Bảo Hiểm An Sinh Xã Hội cho Ng˝ời Khuyết Tật (SSDI).