ការបង់ប្រាក់លើសចំពោះ SSI

Publications
#5421.06

ការបង់ប្រាក់លើសចំពោះ SSI

សលាកបត្រព័ត៌មាន​នេះ​ ផ្តល់នូវ​ព័ត៌មាន​អំពីការ​បង់ប្រាក់លើស​នៃ​​​ចំណូល​របប​សន្តិ​សុខ​បន្ថែម (SSI)៖ តើ​ការ​បង់ប្រាក់​លើស​នេះ​ជា​អ្វី តើ​ការ​បង់ប្រាក់​លើស​នេះ​បណ្តាល​មក​ពី​អ្វី​ តើ​អ្នកណា​ជា​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ ហើយ​តើ​អ្នក​មាន​ទស្សនៈយល់ឃើញ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​ ប្រសិន​​បើ​អ្នក​មាន​ការបង់ប្រាក់​លើ​ចំពោះ​ SSI។​  សលាកបត្រ​​​ព័ត៌មាន​នេះ​ ពុំ​បាន​លើក​ឡើង​ពី​បញ្ហា​ការ​បង់ប្រាក់លើស​នៃ​ប្រភេទ​ផ្សេង​ទៀត​នៃ​អត្ថប្រយោជន៍​​សន្តិសុខសង្គម​​ ដូច​ជា​ការ​ធានារ៉ាប់រង​របបសន្តិសុខ​សង្គម​សម្រាប់​ជនពិការ​ (SSDI) ជា​ដើម។​