Mga Sobrang Pagbabayad ng SSI

Publications
#5421.08

Mga Sobrang Pagbabayad ng SSI

Ang fact sheet na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sobrang pagbabayad ng Supplemental Security Income (SSI): kung ano ang mga ito, kung ano ang maaaring maging sanhi ng mga ito, sino ang responsable para sa kanila, at kung ano ang iyong mga opsyon kung mayroon kang sobrang pagbabayad ng SSI. Ang fact sheet na ito ay hindi tumutukoy sa mga sobrang pagbabayad ng iba pang mga uri ng mga benepisyo sa Social Security, tulad ng Social Security Disability Insurance (SSDI).