پرداخت مازاد SSI

Publications
#5421.16

پرداخت مازاد SSI

این گزاره‌برگ اطلاعاتی در مورد پرداخت مازاد درآمد تأمینی مکمل (SSI) ارائه می‌کند: پرداخت مازاد چیست، دلایل پرداخت مازاد چیست، چه کسی مسئول پرداخت‌های مازاد است، و اینکه اگر پرداخت مازاد درآمد تأمینی مکمل دریافت کردید، گزینه‌های شما چیست.  این گزاره‌برگ شامل پرداخت‌های مازاد انواع دیگر مزایای تأمین اجتماعی از جمله درآمد ناتوانی تأمین اجتماعی (SSDI) نمی‌باشد.