پرداخت مازاد SSI

Publications
#5421.16

پرداخت مازاد SSI

این گزاره‌برگ اطلاعاتی در مورد پرداخت مازاد درآمد تأمینی مکمل (SSI) ارائه می‌کند: پرداخت مازاد چیست، دلایل پرداخت مازاد چیست، چه کسی مسئول پرداخت‌های مازاد است، و اینکه اگر پرداخت مازاد درآمد تأمینی مکمل دریافت کردید، گزینه‌های شما چیست.  این گزاره‌برگ شامل پرداخت‌های مازاد انواع دیگر مزایای تأمین اجتماعی از جمله درآمد ناتوانی تأمین اجتماعی (SSDI) نمی‌باشد. 

 

 

Click links below for a downloadable version.