SSI Cov Kev Them Nyiaj Tshaj

Publications
#5421.09

SSI Cov Kev Them Nyiaj Tshaj

Daim ntawv no muaj cov ntsiab lus hais txog Supplemental Security Income (SSI) kev them nyiaj tshaj: kev them nyiaj tshaj yog dab tsi, yam twg muaj feem ua rau kev them nyiaj tshaj, leej twg muaj lub luag hauj lwm saib xyuas, thiab koj cov kev xaiv yog dab tsi yog tias koj muaj qhov SSI kev them nyiaj tshaj. Daim ntawv no tsis hais txog kev them nyiaj tshaj ntawm lwm yam nyiaj pab Social Security, xws li Nyiaj Pab Cov Neeg Xiam Oos Qhab Social Security Disability Insurance (SSDI).