Tài trợ cho Công nghệ Hỗ trợ thông qua Chi phí Công việc Liên quan đến Người bị mất năng lực (IRWE, Impairment Related Work Expenses)

Publications
#5570.05

Tài trợ cho Công nghệ Hỗ trợ thông qua Chi phí Công việc Liên quan đến Người bị mất năng lực (IRWE, Impairment Related Work Expenses)

Các khoản khấu trừ IRWE có sẵn nếu bạn làm việc và bạn đang có Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) và/hoặc Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI).

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

IRWE là gì?

IRWE là chi phí cho một vật phẩm hoặc dịch vụ:

  • Liên quan trực tiếp đến việc cho phép quý vị làm việc; và
  • Liên quan đến tình trạng mất năng lực về thể chất hoặc tinh thần. 20 Bộ Quy chế Liên bang (C.F.R., Code of Federal Regulations) §§ 416.976(a), §404.1576(b);

Các khoản khấu trừ IRWE có sẵn nếu quý vị làm việc và quý vị đang nhận Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI, Supplemental Security Income) và/hoặc Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI, Social Security Disability Insurance). Thông qua IRWE, quý vị có thể khấu trừ chi phí hợp lý của một số vật phẩm và dịch vụ nhất định cần thiết để làm việc từ tổng thu nhập của mình, cho dù quý vị có cần vật phẩm đó cho hoạt động bình thường hàng ngày hay không.

IRWE giảm tổng thu nhập hàng tháng của quý vị để có được thu nhập được tính. Thu nhập được tính là khoản mà SSA xem xét để xác định số tiền SSI của quý vị hoặc, nếu quý vị nhận SSDI, liệu quý vị có hội đủ điều kiện nhận SSDI trong Thời gian Hội đủ điều kiện Kéo dài (EPE, Extended Period of Eligibility) không.

Trong ví dụ về IRWE của SSI bên dưới, số tiền SSI hàng tháng của người lao động nhận SSI, sau tất cả các khoản khấu trừ hiện hành, sẽ chỉ được giảm $457,50.

Tổng Thu nhập Hàng tháng   $1,200.00
Khấu trừ Thu nhập Chung - $20.00
Khấu trừ Thu nhập Kiếm được - $65.00
Khấu trừ IRWE - $200.00
  = $915.00
÷2 = $457.50

Trong ví dụ về IRWE của SSDI bên dưới, IRWE giảm tổng thu nhập hàng tháng xuống dưới ngưỡng SGA1 hiện tại, giúp người lao động hội đủ điều kiện nhận SSDI trong EPE:

Tổng Thu nhập Hàng tháng   $1,200.00
Khấu trừ IRWE - $200.00
“Thu nhập Được tính” =$1,000.00

Với cả SSI và SSDI, quý vị chỉ có thể khấu trừ chi phí của IRWE nếu quý vị trả tiền cho IRWE. Quý vị không thể khấu trừ chi phí của IRWE nếu có người khác trả tiền cho IRWE, bao gồm chủ sử dụng lao động của quý vị. Ngoài ra, Cơ quan An sinh Xã hội (SSA, Social Security Administration) phải phê duyệt IRWE.

Công nghệ hỗ trợ nào có thể được coi là IRWE?

Công nghệ hỗ trợ có thể được khấu trừ dưới dạng IRWE bao gồm thiết bị y tế, kính đeo mắt nếu chúng khắc phục tình trạng suy giảm thị lực gây mất năng lực, và trang bị liên quan đến công việc mà quý vị trả tiền cho, chẳng hạn như bàn phím một tay hoặc thiết bị liên lạc viễn thông.

Để biết danh sách các IRWE khác và thông tin về ưu đãi làm việc của SSA dành cho người nhận SSI và/hoặc SSDI, xem Sách đỏ SSA: http://www.ssa.gov/redbook/

Điều gì xảy ra nếu tôi đã mua một thiết bị hỗ trợ nhưng tôi đang thanh toán cho giao dịch mua hang đó? Tôi có thể khấu trừ khoản thanh toán dưới dạng IRWE không? Làm thế nào để tôi khấu trừ khoản thanh toán này?

Quý vị có thể khấu trừ chi phí định kỳ, chẳng hạn như phí thuê hàng tháng hoặc trả góp, bao gồm tiền lãi và các khoản phí khác. 20 Bộ Quy chế Liên bang (C.F.R., Code of Federal Regulations) §§ 416.976(e)(1), 404.1576(e)(1). Quý vị có thể chọn khấu trừ toàn bộ chi phí không định kỳ trong một tháng, hoặc quý vị có thể chia đều khoản khấu trừ trong 12 tháng liên tiếp. Chi phí không định kỳ có thể là tiền trả trước hoặc một giao dịch mua hàng lớn. Khoản thanh toán mà quý vị thực hiện phòng khi làm việc cũng có thể được khấu trừ nếu quý vị thanh toán trong vòng 11 tháng trước khi quý vị bắt đầu làm việc. Nếu vật phẩm đó được sử dụng có tác dụng trong những tháng quý vị không làm việc, thì chỉ phần liên quan đến những tháng quý vị làm việc mới được khấu trừ. 20 Bộ Quy chế Liên bang (C.F.R., Code of Federal Regulations) §§ 416.976(e)(4), 404.1576(e)(4).

Mối quan hệ giữa IRWE và Kế hoạch để Đạt được Tự Hỗ trợ (PASS, Plan to Achieve Self Support) là như thế nào?

Chi phí mà quý vị đã khấu trừ dưới dạng chi phí PASS không được phép khấu trừ dưới dạng IRWE. Tuy nhiên, nếu PASS không bao gồm toàn bộ chi phí của vật phẩm hoặc dịch vụ, quý vị có thể khấu trừ phần còn lại dưới dạng IRWE. Vật phẩm hoặc dịch vụ đó phải đáp ứng tiêu chí cho IRWE được đề cập trong câu hỏi1 ở trên.

Để biết thêm thông tin về PASS, xem Ấn phẩm của chúng tôi “Tài trợ cho Công nghệ Hỗ trợ thông qua Kế hoạch để Đạt được Tự Hỗ trợ (PASS, Plan for Achieving Self-Support)” (Ấn phẩm DRC http://www.disability rightsca.org/pubs/557101.pdf)

Nếu An sinh Xã hội từ chối chấp nhận một vật phẩm là IRWE thì tôi có thể kháng cáo không?

Có, quý vị có thể nộp đơn kháng cáo bằng cách sử dụng biểu mẫu SSA Yêu cầu Cứu xét (SSA-561-U2). Biểu mẫu này có sẵn trên trang web của SSA: http://ssa.gov/forms/ssa-561.html