Աջակցող տեխնոլոգիայի ֆինանսավորում հաշմանդամությանն առնչվող աշխատանքային ծախսերի միջոցով (IRWE-ներ, Impairment Related Work Expenses)

Publications
#5570.10

Աջակցող տեխնոլոգիայի ֆինանսավորում հաշմանդամությանն առնչվող աշխատանքային ծախսերի միջոցով (IRWE-ներ, Impairment Related Work Expenses)

IRWE-ի նվազեցումները հասանելի են, եթե դուք աշխատում եք և օգտվում եք լրացուցիչ ապահովության եկամուտից (SSI) և/կամ սոցիալական ապահովության հաշմանդամության ապահովագրությունից (SSDI):

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Ի՞նչ է IRWE-ն։

IRWE-ն ծախս է որևէ ապրանքի կամ ծառայության համար, որը․

  • անմիջականորեն առնչվում է Ձեր աշխատելու կարողությանը և
  • Առնչվում է ֆիզիկական կամ հոգեկան հաշմանդամությանը։ 20 Դաշնային նորմատիվ ակտերի կանոնակարգի (C.F.R., Code of Federal Regulations) §§ 416.976(a), §404.1576(b),

IRWE-ի նվազեցումները հասանելի են, եթե Դուք աշխատում եք և ստանում եք լրացուցիչ ապահովության եկամուտ (SSI, Supplemental Security Income) և/կամ Սոցիալական ապահովության հաշմանդամության ապահովագրություն (SSDI, Social Security Disability Insurance)։ IRWE-ի միջոցով կարող եք նվազեցնել որոշակի ապրանքների և ծառայությունների խելամիտ ծախսը Ձեր համախառն եկամուտներից, որոնք անհրաժեշտ են աշխատանքի համար, անկախ նրանից՝ Ձեզ այդ պարագաները պետք են Ձեր բնականոն առօրյա գործունեության համար,
թե ոչ։

IRWE-ները նվազեցնում են Ձեր ամսական համախառն եկամուտը, որպեսզի հաշվելի եկամուտ ստանաք։ Հաշվելի եկամուտը SSA-ի նման է՝ Ձեր SSI-ի վճարման գումարը որոշելու համար, կամ եթե ստանում եք SSDI, անկախ նրանից Դուք իրավունք ունեք SSDI ստանալ Ձեր իրավասության երկարաձգված ժամկետի (EPE, Extended Period of Eligibility) ընթացքում։

SSI IRWE-ի ստորև օրինակում SSI-ի աշխատակցի ամսական վճարումը, բոլոր կիրառելի նվազեցումներից հետո, կնվազեցվի միայն $457.50-ով։

Ամսական համախառն եկամուտ   $1,200.00
Ընդհանուր եկամտի նվազեցում - $20.00
Վաստակած եկամտի նվազեցում - $65.00
IRWE-ի նվազեցում - $200.00
  = $915.00
÷2 = $457.50

SSDI IRWE-ի ստորև օրինակում IRWE-ն նվազեցնում է ամսական համախառն եկամուտը ընթացիկ SGA1-ի շեմից ներքև՝ աշխատակցին իրավասու դարձնելով SSDI-ի համար EPE-ի ընթացքում՝

Ամսական համախառն եկամուտ   $1,200.00
IRWE-ի նվազեցում - $200.00
Հաշվելի եկամուտ՝ =$1,000.00

Ե՛վ SSI-ի, և՛ SSDI-ի համար կարող եք նվազեցնել IRWE-ի ծախսը, միայն եթե Դուք եք դրա համար վճարում։ Դուք չեք կարող նվազեցնել IRWE-ի ծախսը, եթե մեկ ուրիշն է վճարում դրա համար, այդ թվում գործատուն։ Նաև, Սոցիալական ապահովության վարչակազմը (SSA, Social Security Administration) պետք է հաստատի IRWE-ն։

Ո՞ր օժանդակ տեխնոլոգիան կարող է IRWE համարվել։

Օժանդակ տեխնոլոգիան, որը կարող է նվազեցվել որպես IRWE, ներառում է բժշկական սարքեր, ակնոցներ, եթե դրանք շտկում են խաթարված տեսողությունը և աշխատանքին առնչվող սարքավորումներ, որոնք Դուք վճարում եք, օրինակ՝ մեկ ձեռքի համար նախատեսված ստեղնաշարեր կամ հեռահաղորդակցության սարքեր։

Այլ IRWE-ների ցանկի և SSI և/կամ SSDI ստացողների SSA-ի աշխատանքային բոնուսների մասին տեղեկատվության համար օգտվեք SSA-ի կարմիր գրքույկից՝ http://www.ssa.gov/redbook/

Ինչ անել, եթե ես գնել եմ օժանդակ սարք, բայց վճարումներ եմ կատարում գնման համար։ Կարո՞ղ եմ նվազեցնել վճարումը որպես IRWE։ Ինչպե՞ս պետք է նվազեցնեմ դրանք։

Կարող եք նվազեցնել կրկնվող ծախսերը, օրինակ՝ ամսական վարձավճարները կամ ապառիկ վճարումները, այդ թվում տոկոսներ և այլ վճարներ։ 20 Դաշնային նորմատիվ ակտերի կանոնակարգի (C.F.R., Code of Federal Regulations) §§ 416.976(e)(1), 404.1576(e)(1)։ Կարող եք ընտրել ամբողջությամբ նվազեցնել չկրկնվող ծախսերը մեկ ամսում կամ կարող եք տարածել նվազեցումները 12 հաջորդական ամիսների վրա։ Չկրկնվող ծախսը կարող է լինել կանխավճար կամ մեկ մեծ գնում։ Վճարումները, որոնք կատարում եք աշխատանքի ակնկալիքով, նույնպես կարող են նվազեցվել, եթե դրանք կատարում եք ձեր աշխատանքը սկսելուց առաջ 11 ամսվա ընթացքում։ Եթե տվյալ ապրանքը պիտանի է ձեր չաշխատած ամիսների ընթացքում, հանելի է միայն այն մասը, որն առնչվում է ձեր աշխատած ամիսներին։ 20 Դաշնային նորմատիվ ակտերի կանոնակարգի §§ 416.976(e)(4), 404.1576(e)(4).

Ի՞նչ կապ ունեն IRWE-ն և «Ինքնաաջակցման հասնելու պլանը» (PASS, Plan to Achieve Self Support)։

Որպես PASS-ի ծախսեր հանված ծախսերը չեն թույլատրվում որպես IRWE-ի նվազեցումներ։ Եթե PASS-ը չի ընդգրկում տվյալ ապրանքի կամ ծառայության ողջ ծախսը, ամեն դեպքում, դուք կարող եք նվազեցնել մնացած մասը որպես IRWE։ Այն պետք է համապատասխանի վերը դիտարկվող IRWE-ի չափանիշներին1։

PASS-ի վերաբերյալ մանրամասների համար օգտվեք մեր «Աջակցող տեխնոլոգիայի ֆինանսավորում ինքնաաջակցման հասնելու պլանի միջոցով (PASS, Plan to Achieve Self-Support)» հրատարակությունից (DRC Pub http://www.disabilityrightsca.կամg/pubs/557101.pdf)

Եթե Սոցիալական ապահովությունը մերժում է որևէ ապրանք՝ որպես IRWE, կարո՞ղ եմ ես բողոքարկել։

Այո, կարող եք բողոք ներկայացնել՝ օգտագործելով SSA-ի ձևաթղթի վերադիտարկման հարցումը (SSA-561-U2)։ Ձևաթուղթը հասանելի է SSA-ի կայքէջում՝ http://ssa.gov/forms/ssa-561.html