تأمین مالی فناوری کمکی از طریق هزینه‌های کاری مرتبط با ناتوانی (IRWE, Impairment Related Work Expenses)

Publications
#5570.16

تأمین مالی فناوری کمکی از طریق هزینه‌های کاری مرتبط با ناتوانی (IRWE, Impairment Related Work Expenses)

IRWE deductions are available if you work and you are on Supplemental Security Income (SSI) and/or Social Security Disability Insurance (SSDI).

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

IRWE چیست؟

IRWE هزینه‌ای برای یک کالا یا خدمات است که:

  • مستقیماً با توانمندسازی شما برای کار مرتبط باشد؛ و
  • به یک ناتوانی جسمی‌ یا ذهنی مربوط باشد. 20 .C.F.R قسمت‌های (a)416.976، قسمت (b)404.1576؛

در صورتی که کار می‌کنید و از «درآمد تکمیلی سوشال سکوریتی» (SSI, Supplemental Security Income) و/یا «بیمه ناتوانی سوشال سکوریتی» (SSDI, Social Security Disability Insurance) استفاده می‌کنید، یک سری کسورات IRWE موجود است. از طریق IRWE، می‌توانید هزینه معقول برخی اقلام و خدمات مورد نیاز برای کار را از درآمد ناخالص خود کسر کنید، خواه به اقلام برای فعالیت‌های عادی روزانه خود نیز نیاز داشته باشید یا نه.

IRWE‌ها درآمد ناخالص ماهانه شما را به‌منظور محاسبه درآمد قابل احتساب، کسر می‌کنند. درآمد قابل احتساب چیزی است که SSA برای تعیین میزان پرداخت SSI شما به آن استناد می‌کند یا اگر SSDI دریافت می‌کنید، با توجه به آن بررسی می‌شود که آیا در طول «دوره صلاحیت تمدید شده» (EPE, Extended Period of Eligibility) حق دریافت SSDI را دارید یا خیر.

در مثال SSI IRWE زیر، پرداخت ماهانه SSI کارگر SSI، پس از همه کسورات قابل اعمال، تنها 457.50 دلار کاهش می‌یابد.

درآمد ناخالص ماهیانه   $1,200.00
کسر درآمد عمومی - $20.00
کسر درآمد کسب شده - $65.00
کسر IRWE - $200.00
  = $915.00
÷2 = $457.50

در مثال SSDI IRWE زیر، IRWE درآمد ناخالص ماهانه را به زیر آستانه SGA1 فعلی کاهش می‌دهد، که کارگر را واجد شرایط SSDI در طول EPE می‌کند:

درآمد ناخالص ماهیانه   $1,200.00
کسر IRWE - $200.00
درآمد قابل احتساب: =$1,000.00

هم برای SSI و هم برای SSDI، فقط در صورتی می‌توانید هزینه IRWE را کسر کنید که خودتان آن را پرداخت نمایید. اگر شخص دیگری، از جمله کارفرمای شما، هزینه آن را پرداخت کند، نمی‌توانید هزینه IRWE را کسر کنید. همچنین، اداره سوشال سکوریتی (SSA, Social Security Administration) باید IRWE را تأیید کند.

چه فناوری کمکی را می‌توان به‌عنوان IRWE در نظر گرفت؟

فناوری کمکی که می‌توان آن را به‌عنوان IRWE کسر کرد شامل دستگاه‌های پزشکی، عینک در صورتی که نقص بینایی ناتوان‌کننده را اصلاح کند، و تجهیزات مرتبط با کار، مانند صفحه‌کلیدهای یک‌دست یا دستگاه‌های مخابراتی، می‌شود که شما هزینه آنها را پرداخت می‌کنید.

برای مشاهده فهرستی از سایر IRWEها و کسب اطلاعات درباره مشوق‌های کاری SSA برای افراد دارای SSI و/یا SSDI، به کتاب قرمز SSA رجوع کنید: http://www.ssa.gov/redbook/

اگر یک دستگاه کمکی خریداری کرده باشم اما در حال پرداخت اقساط آن باشم، چطور؟ آیا می‌توانم اقساط را به‌عنوان IRWE کسر کنم؟ چگونه آنها را کسر کنم؟

می‌توانید هزینه‌های مکرر مانند هزینه‌های اجاره ماهانه یا پرداخت اقساط، شامل بهره و سایر هزینه‌ها، را کسر کنید. 20 C.F.R. قسمت‌های 404.1576(e)(1) ،416.976(e)(1). می‌توانید هزینه‌های غیرمکرر را به طور کامل در یک ماه کسر کنید، یا می‌توانید کسورات را در 12 ماه متوالی پخش کنید. هزینه غیرمکرر می‌تواند شامل پیش‌پرداخت یا هزینه یک خرید تکی بزرگ باشد. پرداخت‌هایی که برای پیش‌بینی کار انجام می‌دهید را نیز می‌توان کسر کرد مشروط به اینکه آنها را ظرف 11 ماه قبل از شروع به کار انجام دهید. اگر کالای مورد نظر در ماه‌هایی که کار نمی‌کنید هم مفید باشد، فقط قسمت مربوط به ماه‌هایی که کار می‌کنید قابل کسر خواهد بود. 20 C.F.R. قسمت‌های  404.1576(e)(4) ،416.976(e)(4)

رابطه بین IRWE و یک «طرح ویژه نیل به حمایت از خود» (PASS, Plan to Achieve Self-Support) چیست؟

هزینه‌هایی که به‌عنوان هزینه‌های PASS کسر کرده‌اید به‌عنوان کسورات IRWE مجاز نیستند. با این حال، اگر یک PASS تمام هزینه کالا یا خدمات را پوشش نمی‌دهد، می‌توانید مابقی را به‌عنوان IRWE کسر کنید. باید معیارهای IRWE مورد نظر 1 فوق را برآورده کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره PASS به نشریه ما با عنوان «تأمین مالی فناوی کمکی از طریق طرح ویژه نیل به حمایت از خود ((PASS, Plan for Achieving Self-Support» (http://www.disabilityrightsca.org/pubs/557101.pdf DRC Pub) رجوع کنید.

اگر سوشال سکیوریتی یک کالا را به‌عنوان IRWE نپذیرد، آیا می‌توانم درخواست تجدیدنظر کنم؟

بله، می‌توانید با استفاده از فرم درخواست تجدیدنظر (SSA- 561-U2) درخواست تجدیدنظر کنید.  این فرم در وب سایت SSA موجود است: http://ssa.gov/forms/ssa-561.html