Pagpopondo ng Teknolohiyang Pantulong sa pamamagitan ng Mga Gastos sa Trabaho na May Kaugnayan sa Kapansanan (IRWEs, Impairment Related Work Expenses)

Publications
#5570.08

Pagpopondo ng Teknolohiyang Pantulong sa pamamagitan ng Mga Gastos sa Trabaho na May Kaugnayan sa Kapansanan (IRWEs, Impairment Related Work Expenses)

Ang mga pagbabawas sa IRWE ay makukuha kung ikaw ay nagtatrabaho at ikaw ay nasa Supplemental Security Income (SSI) at/o Social Security Disability Insurance (SSDI).

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

Ano ang IRWE?

Ang IRWE ay isang gastos para sa isang bagay o serbisyo na:

  • Direktang may kaugnayan upang magawa mong magtrabaho; at
  • May kaugnayan sa pisikal o pangkaisipan na kapansanan.  20 Kodigo ng Pederal na mga Regulasyon (C.F.R, Code of Federal Regulations) §§ 416.976(a), §404.1576(a);

Ang mga pagbabawas sa IRWE ay magagamit kung ikaw ay nagtatrabaho at ikaw ay nasa Karagdagang Kita sa Seguro (SSI, Supplemental Security Income) at/o Seguro sa Kapansanan sa Segurong Panlipunan (SSDI, Social Security Disability Insurance). Sa pamamagitan ng IRWE, maaari kang magbawas ng makatuwirang gastos sa ilang mga bagay at serbisyo na kinakailangan para sa trabaho mula sa iyong kabuuang mga kita, kailangan mo man o hindi ang mga bagay para sa iyong pang-araw-araw
na gawain.

Binabawasan ng IRWEs ang iyong kabuuang buwanang kita upang makakuha ng mabibilang na kita.  Ang mabibilang na kita ay ang tinitingnan ng SSA upang tukuyin ang iyong halaga ng bayad sa SSI o, kung nakatatanggap ka ng SSDI, kung karapat-dapat ka sa SSDI sa panahon ng iyong Pinalawig na Panahon ng Pagiging Karapat-dapat (EPE, Extended Period of Eligigibility).

Sa halimbawa sa SSI IRWE sa ibaba, ang buwanang bayad sa SSI ng manggagawa sa SSI, pagkatapos ng lahat ng naaangkop na mga pagbabawas, ay babawasan lamang ng $457.50.

Kabuuang Buwanang Kita   $1,200.00
Pagbabawas sa Pangkalahatang Kita - $20.00
Pagbabawas sa Kinitang Kita - $65.00
Pagbabawas sa IRWE - $200.00
  = $915.00
÷2 = $457.50

Sa halimbawa sa SSDI IRWE sa ibaba, binabawasan ng IRWE ang kabuuang buwanang kita hanggang sa mas mababa sa kasalukuyang limitasyon sa SGA1, na ginagawang karapat-dapat ang manggagawa para sa SSDI sa panahon ng EPE:

Kabuuang Buwanang Kita   $1,200.00
Pagbabawas sa IRWE - $200.00
Nabibilang na Kita: =$1,000.00

Para sa parehong SSI at SSDI, maaari mo lamang ibawas ang gastos ng IRWE kung babayaran mo ito. Hindi mo maaaring ibawas ang gastos ng IRWE kung iba ang magbabayad para rito, kabilang ang iyong employer.  At, dapat aprubahan ng Pamamahala ng Segurong Panlipunan (SSA, Social Security Administration)
ang IRWE.

Anong teknolohiyang pantulong ang maaaring ituring na IRWE?

Kabilang sa teknolohiyang pantulong na maaaring ibawas bilang IRWE ang medikal na mga kagamitan, mga salamin kung winawasto nito ang kapansanan sa paningin, at gamit na may kaugnayan sa trabaho na binabayaran mo tulad ng mga keyboard na pang-isang kamay o mga kagamitan sa telekomunikasyon.

Para sa listahan ng iba pang IRWEs at impormasyon tungkol sa mga insentibo sa trabaho sa SSA para sa Mga Tao sa SSI at/o SSDI, tingnan ang Pulang Libro ng SSA: http://www.ssa.gov/redbook/

Paano kung bumili ako ng kagamitang pantulong ngunit binabayaran ko nang hulugan? Maaari ko bang ibawas ang bayad bilang IRWE? Paano ko ibawas ang mga ito?

Maaari mong ibawas ang umuulit na mga gastos tulad ng mga singil sa buwanang upa o mga hinuhulugang bayad, kabilang ang interes at ibang mga singil.  20 Kodigo ng Pederal na mga Regulasyon (C.F.R, Code of Federal Regulations) §§ 416.976(e)(1), 404.1576(e)(1).  Maaari mong ibawas ang hindi umuulit na mga gastos sa kabuuan sa isang buwan, o maaari mong ikalat ang mga pagbabawas sa 12 magkakasunod na buwan.  Ang hindi umuulit na gastos ay maaaring paunang bayad o isang malaking pagbili.  Ang mga pagbabayad na gagawin mo sa pag-asa ng trabaho ay maaari ring ibawas kung gagawin mo ang mga ito sa loob ng 11 buwan bago ka magsimulang magtrabaho.  Kung ang bagay ay nagagamit sa mga buwan na ikaw ay hindi nagtatrabaho, tanging ang bahagi na may kaugnayan sa mga buwan na nagtatrabaho ka ang mababawas.  20 Kodigo ng Pederal na mga Regulasyon (C.F.R, Code of Federal Regulations) §§ 416.976(e)(4), 404.1576(e)(4).

Ano ang kaugnayan sa pagitan ng IRWE at Plano upang Makamit ang Sariling Suporta (PASS, Plan to Achieve Self Support)?

Mga gastos na iyong ibinawas bilang mga gastos sa PASS ay hindi pinahihintulutan bilang mga pagbabawas sa IRWE.  Gayunpaman kung hindi saklaw ng PASS ang buong gastos ng bagay o serbisyo, maaari mong ibawas ang natitira bilang IRWE. Dapat matugunan nito ang pamantayan para sa isinasaalang-alang na IRWE1, sa itaas.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa PASS tingnan ang aming Paglalathala “Pagpopondo sa Teknolohiyang Pantulong sa pamamagitan ng Plano sa Pagkamit ng Sariling Suporta (PASS, Plan for Achieving Self-Support)” (Paglalathala ng DRC http://www.disabilityrightsca.og/pubs/557101.pdf)

Kung tatanggihan ng Segurong Panlipunan ang isang bagay bilang isang IRWE, maaari ba akong umapela?

Oo, maaari kang maghain ng apela sa pamamagitan ng form ng SSA sa Kahilingan sa Muling Pagsasaalang-alang (SSA-561-U2). Ang form ay makukuha sa website ng SSA: http://ssa.gov/forms/ssa-561.html