ការគាំទ្រថវិកាសម្រាប់ទិញបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ តាមរយៈការចំណាយលើឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់ធ្វើការដោយសារពិការភាពជាប់ខ្លួន (IRWEs, Impairment Related Work Expenses)

Publications
#5570.06

ការគាំទ្រថវិកាសម្រាប់ទិញបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ តាមរយៈការចំណាយលើឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់ធ្វើការដោយសារពិការភាពជាប់ខ្លួន (IRWEs, Impairment Related Work Expenses)

ការកាត់ប្រាក់របស់ IRWE អាចរកបាន ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការ ហើយអ្នកមានប្រាក់ចំណូលបន្ថែម (SSI) និង/ឬការធានារ៉ាប់រងពិការភាពសង្គម (SSDI)។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើ​អ្វីគឺជា IRWE?

IRWE គឺជាការចំណាយសម្រាប់ទិញឧបករណ៍ជំនួយ ឬសេវា ដែល ៖

  • ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ក្នុងការជួយឲ្យអ្នកអាច​ធ្វើការ​បាន និង
  • ពាក់ព័ន្ធនឹងពិការភាព​ផ្លូវ​កាយ ឬ​ផ្លូវចិត្តនៅក្នុងខ្លួន ។ ជំពូក 20 នៃក្រម​និយត្តកម្ម​សហព័ន្ធ (C.F.R., Code of Federal Regulations) §§ 416.976(a), §404.1576(b);

ការ​កាត់​ប្រាក់ចំណាយ IRWE អាចរកបាន ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការ ហើយអ្នកបានទទួលប្រាក់ចំណូលបន្ថែម (SSI, Supplemental Security Income) និង/ឬការធានារ៉ាប់រងពិការភាពសង្គម (SSDI, Social Security Disability Insurance) ។ តាមរយៈ IRWE អ្នកអាចកាត់ការចំណាយសមហេតុផល លើថ្លៃទិញឧបករណ៍ជំនួយ និងសេវា មួយចំនួនដែលត្រូវការសម្រាប់ការងារ ចេញពីប្រាក់ចំណូលដុល របស់អ្នក មិនថាអ្នក ត្រូវការ​ឧបករណ៍នោះ សម្រាប់ជំនួយក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃធម្មតារបស់អ្នក
ឬទេ ។

IRWE កាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលដុលប្រចាំខែ របស់អ្នកដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលដែលអាចរាប់បាន ។ ប្រាក់ចំណូលដែលអាចរាប់បានគឺជាអ្វីដែល SSA ពិនិត្យមើល ដើម្បីកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ SSI ដែលអ្នក​ត្រូវ​ទទួលបាន ឬសម្រាប់កំណត់បរិមាណជំនួយ SSDI មិនថាអ្នក មានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ SSDI ក្នុងអំឡុងពេលបន្ថែមនៃការមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ (EPE, Extended Period of Eligibility) នេះក៏ដោយ ។

នៅក្នុងឧទាហរណ៍ អំពីប្រាក់ជំនួយ SSI IRWE ខាងក្រោម, ប្រាក់ជំនួយ SSI ប្រចាំខែ របស់បុគ្គលិក SSI, ក្រោយការ​កាត់កងចាំបាច់ទាំងអស់, នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយត្រឹមតែ $457.50 ប៉ុណ្ណោះ ។

 

ប្រាក់​ចំណូល​ដុល​ប្រចាំខែ   $1,200.00
ការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលទូទៅ - $20.00
ការកាត់ប្រាក់ចំណូលពីការងារ - $65.00
ការ​កាត់បន្ថយប្រាក់ជំនួយ IRWE - $200.00
  = $915.00
÷2 = $457.50

នៅក្នុងឧទាហរណ៍ SSDI IRWE ខាងក្រោម, IRWE កាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលដុលប្រចាំខែ ឱ្យមកនៅក្រោម កម្រិត SGA1 បច្ចុប្បន្ន, ដែលធ្វើឱ្យបុគ្គលិករូបនេះ មាន សិទ្ធិទទួលបាន ប្រាក់ជំនួយ SSDI ក្នុងអំឡុងពេល EPE ៖

ប្រាក់​ចំណូល​ដុល​ប្រចាំខែ   $1,200.00
ការ​កាត់បន្ថយប្រាក់ជំនួយ IRWE - $200.00
ប្រាក់​ចំណូលដែល​អាច​រាប់បាន ៖ =$1,000.00

សម្រាប់ទាំង SSI និង SSDI, អ្នកអាចកាត់ថ្លៃចំណាយរបស់ IRWE បានតែក្នុងករណីដែល អ្នកចេញថ្លៃចំណាយ​ទិញឧបករណ៍ជំនួយប៉ុណ្ណោះ ។ អ្នក​មិន​អាច​កាត់​ថ្លៃ​ចំណាយ​ចំពោះ IRWE បានឡើយ ​បើ​មានអ្នក​ផ្សេងជួយចេញការ​ចំណាយឲ្យអ្នក ដែលនេះគឺរួម​ទាំង​និយោជក​របស់​អ្នក​ផង​ដែរ ។ ដូចគ្នានេះដែរ ការចំណាយលើ IRWE គឺត្រូវ​ទទួលបានការ​អនុម័ត ពី រដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គម (SSA, Social Security Administration) ។

តើការទិញបច្ចេកវិទ្យាជំនួយអ្វី ដែលអាច​ចាត់ទុកថាជា ការចំណាយ IRWE?

ការទិញបច្ចេកវិទ្យាជំនួយ ដែលអាចត្រូវបានកាត់ជាការចំណាយ IRWE មានដូចជា ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ, វ៉ែនតា ប្រសិនបើ ឧបករណ៍នេះ អាចជួយសម្រួលដល់ ភាពពិបាកមើលរបស់ភ្នែក, និងឧបករណ៍ដែលទាក់ទងនឹងការងារដែលអ្នកទិញ ដូចជា ក្តារចុចដៃម្ខាង ឬឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ ។

សម្រាប់បញ្ជីនៃឧបករណ៍ IRWE ផ្សេងទៀត និងព័ត៌មានស្តីពីប្រាក់​ជំនួយការងារ SSA សម្រាប់អ្នកដែល​បាន​ទទួលជំនួយ SSI និង/ឬ SSDI សូមអានសៀវភៅក្រហម របស់ SSA ៖ http://www.ssa.gov/redbook/

ចុះបើខ្ញុំទិញឧបករណ៍ជំនួយ តែ​ខ្ញុំចេញការ​ចំណាយដោយខ្លួនឯង? តើខ្ញុំអាចកាត់ការចំណាយនេះ ជាការចំណាយ IRWE បានទេ? តើ​ខ្ញុំអាច​កាត់​ការ​ចំណាយនេះ ដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចកាត់ការចំណាយដដែលៗ ដែលបានធ្វើ​រួច​ហើយ, ដូចជាថ្លៃជួលប្រចាំខែ ឬប្រាក់កក់ បូករួមទាំងការប្រាក់ និងការចេញចំណាយ​ផ្សេងទៀត ។ ជំពូក 20 នៃក្រម​និយត្តកម្ម​សហព័ន្ធ (C.F.R., Code of Federal Regulations) §§ 416.976(e)(1), 404.1576(e)(1) ។ អ្នកអាចជ្រើសយកការកាត់ការចំណាយដែលកើត​ឡើងតែម្តង ក្នុង​មួយខែពេញ ឬក៏អ្នកអាចបំបែក ការ​កាត់​កងនេះ ក្នុងរយៈពេល 12 ខែជាប់ៗគ្នា ។ ការចំណាយដែលមិនកើតឡើងតែមួយដង អាចជាប្រាក់​បង់​ដំបូង ឬការទិញដែល​ត្រូវ​ចំណាយច្រើន តែម្តង ។ ការចំណាយដែលអ្នកបានចាយដើម្បីត្រៀមចូលធ្វើ​ការងារ ក៏អាចកាត់កងបានដែរ បើសិនជាអ្នកបានចំណាយក្នុង​រវាង 11 ខែមុនពេលអ្នក ចូលធ្វើការ ។ ប្រសិនបើ ឧបករណ៍នោះ វាមានប្រយោជន៍ សម្រាប់អ្នក ក្នុងអំឡុងខែដែលអ្នកមិនទាន់បានចូលធ្វើការ គឺអាច​កាត់ចំណាយបាន តែលើ​ចំនួនខែដែលអ្នកប្រើ​វា ដើម្បីធ្វើការ​ តែប៉ុណ្ណោះ ។ ជំពូក 20 នៃក្រម​និយត្តកម្ម​សហព័ន្ធ (C.F.R., Code of Federal Regulations) §§ 416.976(e)(4), 404.1576(e)(4).

តើ IRWE និងផែនការដើម្បីសម្រេចបានការគាំទ្រខ្លួនឯង (PASS, Plan to Achieve Self Support) មានទំនាក់ទំនងគ្នាបែបណា?

ការចំណាយណា ដែលអ្នកបានកាត់ចូលជាការចំណាយ PASS គឺមិនអាចយកមកកាត់​កង​ចំពោះការ​ចំណាយ IRWE បានទេ ។ ប្រសិនបើ PASS មិនចេញការ​ចំណាយលើឧបករណ៍ ឬសេវាប្រភេទនេះទាំងស្រុងទេ គឺអ្នកអាច កាត់​ការ​ចំណាយដែលនៅសល់ ជាការ​ចំណាយ IRWE វិញ ។ ការ​កាត់​កងនេះ ត្រូវតែសមស្របជាមួយនឹង លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ របស់ IRWE នៅក្នុងសំណួរទី1 ខាងលើ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី PASS សូមអានឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ ស្តីអំពី “ការគាំទ្រថវិកាសម្រាប់ទិញបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ តាមរយៈផែនការសម្រាប់ការសម្រេចបានការគាំទ្រដោយខ្លួនឯង (PASS, Plan for Achieving Self-Support)” (ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ DRC http://www.disabilityrightsca.org/pubs/557101.pdf)

ប្រសិនបើរដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គម បដិសេធការចំណាយលើឧបករណ៍ IRWE ណាមួយ តើខ្ញុំអាចប្តឹងតវ៉ាបានទេ?

បាន, អ្នកអាចដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ដោយប្រើទម្រង់បែបបទ SSA សម្រាប់ស្នើសុំការពិចារណាឡើងវិញ (SSA-561-U2) ។ ទម្រង់បែបបទបណ្តឹងនេះ មាននៅលើគេហទំព័ររបស់ SSA៖ http://ssa.gov/forms/ssa-561.html