Txoj Cai Tshiab Rau IHSS: Kev Tshem Tawm Kev Txhem Kev Ua Hauj Lwm Kev Pab Cuam Saib Xyuas Kev Tiv Thaiv

Publications
7163.09

Txoj Cai Tshiab Rau IHSS: Kev Tshem Tawm Kev Txhem Kev Ua Hauj Lwm Kev Pab Cuam Saib Xyuas Kev Tiv Thaiv

Daim ntawv luam tawm no piav qhia txog kev tshem tawm kev cais cov kev ua hauj lwm ntawm Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS)) kev pab cuam saib xyuas tiv thaiv los ntawm kev txhawb nqa txoj cai neeg xiam oob qhab ahuv xeev California.