Mga bagong Tuntunin para sa IHSS: Pag-aalis ng Paghahati Ayon sa Dapat Tanggapin (Proration) ng mga Serbisyo ng Mapagtanggol na Pangangasiwa (Protected Supervision Services)

Publications
7163.08

Mga bagong Tuntunin para sa IHSS: Pag-aalis ng Paghahati Ayon sa Dapat Tanggapin (Proration) ng mga Serbisyo ng Mapagtanggol na Pangangasiwa (Protected Supervision Services)

Ipinapaliwanag ng publikasyon na ito ang pag-aalis ng paghahati ayon sa dapat tanggapin ng mga serbisyo ng mapagtanggol na pangangasiwa ng In-Home Supportive Services (IHSS) bilang isang resulta ng pagtataguyod ng Disability Rights California.