قوانین جدید IHSS : حذف سرشکنی )تقسیم بهنسبت( خدمات نظارت حفاظتی

Publications
7163.16

قوانین جدید IHSS : حذف سرشکنی )تقسیم بهنسبت( خدمات نظارت حفاظتی

این نشریه حذف سرشکنی خدمات نظارت حفاظتی برای خدمات پشتیبانی در منزل ) IHSS ( را در نتیجه حمایت از حقوق ناتوانان کالیفرنیا تشریح میکند.