Khoản thanh toán Một lần và Tính hội đủ điều kiện cho SSI

Publications
#5604.05

Khoản thanh toán Một lần và Tính hội đủ điều kiện cho SSI

Nhiều người có thắc mắc về khoản thanh toán một lần sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tính hội đủ điều kiện của họ cho Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI, Supplemental Security Income).  Bản ghi nhớ này sẽ thảo luận khoản thanh toán một lần ảnh hưởng như thế nào đến tính hội đủ điều kiện cho SSI.