پرداخت‌های یک‌جا و صلاحیت SSI

Publications
#5604.16

پرداخت‌های یک‌جا و صلاحیت SSI

بسیاری از افراد درباره تأثیرات پرداخت‌های یک‌جا (فقط یک بار) بر صلاحیت ایشان برای درآمد تکمیلی سوشال سکوریتی (SSI, Supplemental Security Income) پرسش‌هایی دارند. در این نشریه، تأثیرات پرداخت‌های یک‌جا بر صلاحیت SSI شرح داده می‌شود.