Mga Kabayaran ng Kabuuang Halaga at Pagiging Karapat-dapat sa SSI

Publications
#5604.08

Mga Kabayaran ng Kabuuang Halaga at Pagiging Karapat-dapat sa SSI

Maraming tao ang may mga tanong tungkol sa kung paano makaaapekto ang kabayaran ng kabuuang halaga (isang beses lamang) sa kanilang pagiging karapat-dapat para sa Seguro sa Dagdag na Kita (SSI, Supplemental Security Income).  Tatalakayin ng talaang ito kung paano naaapektuhan ng mga kabayaran ng kabuuang halaga ang pagiging karapat-dapat para sa SSI.